2014 m. spalio 24 d.    
Nr. 40
(2111)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Lazdijų dekanate

Karitiečių jubiliejus

Leipalingio parapijos „Caritas“
įkūrėjas Kapčiamiesčio klebonas
kun. Jonas Alesius su grupe karitiečių

LEIPALINGIS. Spalio 5 dieną Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje paminėtas šios parapijos „Caritas“ 25-metis. Klebono kun. Pauliaus Marčiulionio ir „Caritas“ vadovės Anelės Grigienės kvietimu šv. Mišias aukojo Kapčiamiesčio klebonas kun. Jonas Alesius, kuris šią labdaringą draugiją Leipalingyje ir įkūrė. Nuo pat pirmųjų dienų draugijai vadovavo medicinos felčerė A. Grigienė. Homilijoje kun. J. Alesius priminė tos dienos Evangelijos prasmę, kad kiekvienam yra Dievo skirta pareiga ir atsakomybė, kad žmogaus gyvenime yra svarbiausia meilė Dievui, artimui, o ypač nelaimingiems, neįgaliems ir klystantiems. Meilė yra tiltas, vedantis pas Dievą. Visi mes esame vieno Dievo vaikai. Kiekvienas priklausome gyvybės medžiui: šakos – tautos, lapai – žmonės, o žiedai – žmonių darbo vaisiai. Svarbu, kad lapai nenukristų nesubrendus vaisiams. Kunigas kvietė susimąstyti, ar gyvenimo sūkuriuose stovime ant meilės pagrindo. Parapijos „Caritas“ įkūrėjas kun. J. Alesius vertino Leipalingio karitiečių darbus, jų pasiaukojimą, linkėjo „Caritas“ savanorėms ištvermės ir Dievo palaimos.

„Caritas“ vadovė A. Grigienė dėkojo uolioms bendražygėms, ypač medikėms, kurių draugijoje – net septynios. Jos labai reikalingos, dirba kukliai, nesusireikšmindamos, be išskaičiavimų. Vadovė pasidžiaugė, kad karitiečiai yra ne tik sąraše įrašyti nariai, bet ir daug nuoširdžių rėmėjų. Svarbu visų bendrystė ir sutarimas, o atpildas už šį sunkų darbą – aplankytųjų padėka, džiugi šypsena ir, kai kurių, moralinis pakilimas. Vadovė buvo dėkinga už patarimus ir pagalbą ir buvusiam parapijos klebonui kun. J. Alesiui ir dabartiniam – kun. P. Marčiulioniui.

Vilkaviškio vyskupijos „Caritas“ direktoriaus kun. Arvydo Liepos padėką ir sveikinimus perskaitė jo pavaduotoja Aušra Adomavičiūtė. Lazdijų dekanato „Caritas“ vadovė Onutė Juodakienė priminė, kad „Caritas“ – visuma idėjų ir žmonių, kurių tikslas – dalintis ne tik materialinėmis gėrybėmis, bet ir dvasiniais turtais. Buvusi Lazdijų dekanato „Caritas“ vadovė Aldona Valiukevičienė dėkojo už 15 bendro darbo metų ir linkėjo A. Grigienei toliau išmintingai vadovauti. Leipalingio seniūnas Antanas Krancevičius pasidžiaugė karitiečių veikla, kvietė ir toliau kūrybingai dirbti.

Jaudinantis momentas buvo, kai šv. Mišioms auką – duoną, vynuoges, gėles ir žvakę – nešė karitiečių šeimų nariai. Mintys, išsakytos bažnyčioje ir prie vaišių stalo, liudija visų susitelkimą, gražų bendravimą ir ryžtą tęsti karitatyvinį darbą, kuris neapsiriboja labdaros išdalijimu. Kartais tenka patirti ir nemalonių akimirkų, ypač tvarkant būstą, teikiant higienos paslaugas. Tai – ne simboliškas pastovėjimas prie ligonio lovos... O juk yra ir tokių nelaimėlių, kuriuos likimo valiai palikę net artimiausi giminės. Maldos, giesmės ir gražios dainos, rodos, kelte kėlė širdis aukštyn. Tegul kiekvieno gerus darbus angelas nuneš prie Dievo kojų.

S. O.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija