2014 m. spalio 24 d.    
Nr. 40
(2111)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Lazdijų dekanate

Karitiečių jubiliejus

Leipalingio parapijos „Caritas“
įkūrėjas Kapčiamiesčio klebonas
kun. Jonas Alesius su grupe karitiečių

LEIPALINGIS. Spalio 5 dieną Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje paminėtas šios parapijos „Caritas“ 25-metis. Klebono kun. Pauliaus Marčiulionio ir „Caritas“ vadovės Anelės Grigienės kvietimu šv. Mišias aukojo Kapčiamiesčio klebonas kun. Jonas Alesius, kuris šią labdaringą draugiją Leipalingyje ir įkūrė. Nuo pat pirmųjų dienų draugijai vadovavo medicinos felčerė A. Grigienė. Homilijoje kun. J. Alesius priminė tos dienos Evangelijos prasmę, kad kiekvienam yra Dievo skirta pareiga ir atsakomybė, kad žmogaus gyvenime yra svarbiausia meilė Dievui, artimui, o ypač nelaimingiems, neįgaliems ir klystantiems. Meilė yra tiltas, vedantis pas Dievą. Visi mes esame vieno Dievo vaikai. Kiekvienas priklausome gyvybės medžiui: šakos – tautos, lapai – žmonės, o žiedai – žmonių darbo vaisiai. Svarbu, kad lapai nenukristų nesubrendus vaisiams. Kunigas kvietė susimąstyti, ar gyvenimo sūkuriuose stovime ant meilės pagrindo. Parapijos „Caritas“ įkūrėjas kun. J. Alesius vertino Leipalingio karitiečių darbus, jų pasiaukojimą, linkėjo „Caritas“ savanorėms ištvermės ir Dievo palaimos.


Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Šiaulių vyskupas pristatė kalendorių

Vakaro šv. Mišias aukoja (iš kairės):
kunigai Vaidotas Vitė, Mindaugas
Alekna, kancleris Egidijus Alūza,
Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis ir
klebonas dekanas kan. dr. Algis Genutis

ŠILALĖ. Spalio 13 dieną Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje lankėsi Šiaulių vyskupijos vyskupas Eugenijus Bartulis. Gausiai į vakaro šv. Mišias susirinkusiems šilališkiams garbusis svečias vyskupas E. Bartulis ir kancleris kun. Egidijus Alūza drauge su Šilalės parapijos kunigais klebonu kan. dr. Algiu Genučiu, kunigais vikarais Mindaugu Alekna, Vaidotu Vite, adoruojant nemažam pulkeliui mergaičių (tuo pasidžiaugė ir vyskupas) aukojo vakaro šv. Mišias. Išsamią homiliją, susietą su tos dienos Evangelija, pasakė vyskupas E. Bartulis. Paskui buvo sukalbėtas Rožinis.

Pagrindinis Šiaulių vyskupo atvykimo į Šilalę tikslas – pristatyti bei parekomenduoti įsigyti Šilalės parapijos tikintiesiems 2015 metams skirtą didesnio ir mažesnio formato katalikišką kalendorių „Šventųjų relikvijos Lietuvoje“. Relikvija reiškia likučius, kurie po šventųjų mirties pasilieka šiame pasaulyje: sutrūniję kūnai, kaulai, dulkės bei įvairūs šventųjų naudoti arba liesti daiktai, netgi žemė, kuria jie vaikščiojo. Jos yra gerbiamos tik dėl jų santykio su šventaisiais, kad mes giliau įsimąstytume į juos, labiau suvoktume šventuosius, jų nuveiktus darbus vardan mūsų sielų išganymo. Buvusio popiežiaus šv. Inocento I relikvijos yra saugomos ir Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje.


Kauno arkivyskupijoje

Ukmergės dekanate

Marijos Rožančinė

VIDIŠKIAI. Spalio 7 dieną Bažnyčia mini Švč. Mergelę Mariją, Rožinio Karalienę. Liaudyje ši šventė vadinama Marijos Rožančinės vardu. Popiežius šventasis Jonas Paulius II pabrėžė, kad Rožinio malda yra lobis, kurį turime iš naujo surasti. Galima sakyti, kad Rožinis yra malda, kurioje įžvelgiame nuostabų Dievo Motinos buvimą Kristaus ir Bažnyčios slėpinyje. Šv. Trejybės bažnyčioje vyko Švč. Mergelės Marijos, Rožinio Karalienės, atlaidai. Šv. Mišias aukojo Kavarsko Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios klebonas kun. Norbertas Martinkus. Jis visus paragino panirti į Rožinio maldą taip, kad viskas vyktų pagal Dievo ir Švč. Mergelės Marijos valią bei planą.

Visą mėnesį Vidiškių parapijos klebonas kun. Darius Auglys tikinčiuosius kviečia melstis Rožinio malda, apmąstant slėpinius ir taip pagerbiant Dievo Motiną Švč. Mergelę Mariją. Vakarais meldžiamasi po šv. Mišių, sekmadieniais – prieš jas. Kas neturi galimybių kasdien dalyvauti pamaldose bažnyčioje, klebonas kviečia melstis namuose.


Kauno arkivyskupijoje

Kauno I dekanate

Atsinaujinimo diena

ŠANČIAI. Spalio 4 dieną Švč. Jėzaus Širdies parapijoje vyko Atsinaujinimo diena su iš šios parapijos kilusiu Šiaulių vyskupu Eugenijumi Bartuliu. Vyskupas skelbė mokymus bažnyčioje šeimoms ir jaunimui, kvietė artėti prie mūsų laimės ir džiaugsmo šaltinio Jėzaus, kad mūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Visi drauge vaišinosi ir bendravo. Jaunimas šlovino Dievą giesmėmis, dalinosi savo tikėjimo patirtimis ir džiaugsmingai bendravo. Mažieji vaikai paruošė vaidinimuką apie šv. Pranciškų, kurį bažnyčioje parodė tėveliams, adoravo Jėzų ir meldėsi. Vakare daug žmonių priėmė Susitaikinimo sakramentą ir visi drauge adoravo, giedojo Švč. Mergelės Marijos litaniją, kalbėjo rožinį. Visą dieną apvainikavo šv. Mišios, kurias aukojo vysk. E. Bartulis.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija