2016 m. lapkričio 11 d.    
Nr. 42
(2210)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Panevėžio vyskupijoje

Kupiškio dekanate

Įamžintas kun. Antano Juškos atminimas

Grupė renginio dalyvių Pamarnakių
kaime prie kryžiaus kunigui
Antanui Juškai įamžinti

PALĖVENĖ. Spalio 16 dieną parapijos žmonės pagerbė Pamarnakių kaime augusį kun. Antaną Jušką, minėdami jo 110-ąsias gimimo metines. 12 val. Šv. Dominyko bažnyčioje melstasi Rožinio malda už jo vėlę, 13 val. šv. Mišias už kunigą aukojo kanauninkas Vladas Rabašauskas. Liūdnai spragsėjo žvakutės prie jo portreto, iš kurio žvelgė labai gražių veido bruožų jaunuolis. Jos tarsi bylojo apie kunigo nueitą kelią, tikslą, kurio atkakliai visą gyvenimą siekė, nė karto nesusvyravo. Tapęs kunigu, dalino visą gyvenimą savo gerumą parapijų žmonėms, artimiesiems, jaunimui. Per visus kunigystės metus rėmė, globojo, padėjo mokytis apie trims dešimtims jaunuolių. Tarp jų gydytojas – chirurgas, tremtinys, Lietuvos vietinės rinktinės karys savanoris, dimisijos kapitonas Zenonas Gailiušis, dainininkas, vargonininkas, chorvedys Vaclovas Verikaitis, keli kunigai. Buvo gabus visuomenininkas, krikščioniškųjų organizacijų įkūrėjas, bandė jėgas ir beletristikoje. Aktyviai rinko tautosaką, užrašė apie 800 senovinių liaudies dainų. Gerai mokėjo gimtąją lietuvių kalbą. Buvo dosnus, geranoriškas. Bendradarbiavo „Panevėžio garse“, „Jaunimo vadove“, „Tiesos kelyje“, „Pavasaryje“. Paliko atsiminimų rankraštį „Mano žemiškoji kelionė“. Nors ir kiek praeitų metų, neįmanoma pamiršti tokių asmenybių ir jų kilnių darbų. Šimtas metų – daug ar mažai? Žmogaus gyvenime tai tikrai yra daug, bet, jei kalbėtume apie prabėgusį laiką, tai –visai nedaug. Garsių žmonių nuveikti darbi nepamirštami šimtmečiais.

Po šv. Mišių Pamarnakių kaime prie tėvų Juškų sodybos buvo pašventintas paminklas – kryžius. Jis pastatytas buvusio seno kryžiaus, kurį pastatė tėvai sūnaus Antano įšventinimo į kunigus garbei, vietoje. Medinį kryžių nugriovė sovietinio režimo metu stribai. Ant paminklo yra užrašas: „Čia, Pamarnakių kaime, užaugo sovietinių lagerių kankinys, jaunimo globėjas, kunigas Antanas Juška (1906–1929–1991)“.

Už tokį gražų sumanymą tenka nuoširdžiai padėkoti kun. A. Juškos giminėms, o ypač sūnėno Aloyzo našlei Renatai Juškienei. Būdama garbingo amžiaus, sutaupiusi pinigėlius pasiryžo įamžinti šio garsaus žmogaus atminimą. Susirinko kunigo sūnėnų vaikai, anūkai, buvę Pamarnakių kaimo gyventojai, išsibarstę po visą Lietuvą. Atvyko Kupiškio rajono tremtinių vadovė Dalia Dyrienė su tremtinių vėliava. Kryžių pašventino kan. V. Rabašauskas. Suskambo giesmė „Kur augai tu“. Giedojo Palėvenės bažnyčios choras (vadovė – Gintautė Bakanavičienė). Palėvenės moterys katalikės prie paminklo padėjo gėlių puokštę su Lietuvos trispalve. Vaišintasi saldumynais, karšta arbata.

Aldona Ramanauskienė

Autorės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija