2016 m. lapkričio 11 d.    
Nr. 42
(2210)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Lietuvos užsienio reikalų ministras lankėsi Vatikane

Užsienio reikalų ministras Linas
Linkevičius Vatikane susitiko
su arkivyskupu Polu Galageriu

Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius pirmadienį lankėsi Vatikane. Ministras lapkričio 7 dieną susitiko su Šventojo Sosto Sekretoriumi santykiams su valstybėmis arkivyskupu Polu Galageriu (Paul Gallagher) ir paminėjo Lietuvos ir Šventojo Sosto visiškai atkurtų diplomatinių santykių 25-metį. Lietuvos ambasada prie Šventojo Sosto pirmadienio pavakare surengė priėmimą, kuriame dalyvavo ministras L. Linkevičius, arkivyskupas P. Galageris, prie Šventojo Sosto akredituoti diplomatai ir kiti svečiai. Iškilmingame renginyje ministras priminė, kad Šventasis Sostas niekuomet nepripažino Lietuvos okupacijos. „Šiandien Lietuva Jums dar kartą dėkoja už principingą laikyseną, kuri 50 metų mums padėjo išlaikyti laisvės viltį. Okupacijos metu kiekvienas paramos ženklas buvo labai svarbus. Principinga laikysena ir Šventojo Sosto moralinis autoritetas reikšmingas ir šiandien, kai Europa ir visas pasaulis susiduria su karinių konfliktų ir jėgos naudojimo iššūkiais“, – sakė L. Linkevičius. Pasak ministro, žodžiai, kuriuos šiandien pasaulis girdi iš Šventojo Sosto, yra galingesni už ginklus, nes įkvepia milijonus žmonių kovoti už laisvę, žmogaus teises ir orumą. „Jeigu mes visi galėtume savo pavyzdžiu liudyti šiuos žodžius, tai pasaulis būtų geresnė vieta gyventi“, – sakė ministras minėjimo metu. Susitikime su arkivyskupu ministras pasidžiaugė puikiais ir paskutiniu metu intensyviai plėtojamais Lietuvos ir Šventojo Sosto tarpusavio ryšiais ir pabrėžė abiejų šalių atsidavimą taikos, demokratijos, solidarumo ir žmogaus teisų stiprinimo principams. Ministras pasidžiaugė užsimezgusiais glaudžiais santykiais su Vatikano diplomatine tarnyba, kurios žinios buvo labai vertingos Lietuvai būnant nenuolatine Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos nare 2014–2015 metais. „Norime tęsti šį glaudų bendradarbiavimą bei dėti visas įmanomas pastangas ieškant taikaus konfliktų sureguliavimo Rytų Ukrainoje, Pietų Kaukaze, Artimuosiuose Rytuose bei sprendžiant karinių veiksmų šiuose regionuose sukeltas humanitarines krizes“, – sakė L. Linkevičius. Susitikimo metu didelis dėmesys skirtas migracijos keliamiems iššūkiams.


Ekumeninė gailestingumo raiška

Popiežiaus Pranciškaus pastabos Švedijoje apie krikščionių vienybę ir šventumą

Mindaugas Buika

Popiežius Pranciškus ir Pasaulio
liuteronų federacijos pirmininkas
vyskupas Munibas Junanas pasirašo
bendrą deklaraciją

Viltis dėl perkeičiančios ir atnaujinančios gailestingumo galios kelyje į krikščionių vienybę ir šventumą – taip būtų galima būtų reziumuoti popiežiaus Pranciškaus mintis, išsakytas per spalio 31 – lapkričio 1 dienomis vykusį vizitą į Švediją, kuris pirmiausia buvo skirtas paminėti Martyno Liuterio (Martin Luther, 1483–1546) pradėtos Reformacijos 500 metų sukaktį. Švedijoje absoliučiai įsivyravusi liuteronybė yra tipiškiausias Reformacijos pavyzdys, kartu su tradicinio protestantizmo dabar sunkiai išgyvenama tikėjimo nuosmukio krize. Toje labiausiai sekuliarizuotoje Vakarų šalyje iš 9,5 milijono gyventojų du trečdaliai yra liuteronai (1975 metais dar buvo 95 proc.), tačiau tik 15 proc. jų tiki, kad Jėzus Kristus yra Dievo Sūnus ir tik 400 tūkstančių bent kartą per mėnesį lankosi pamaldose. Minėto vizito metu Šventasis Tėvas aukojo Visų Šventųjų liturginės šventės šv. Mišias mažajai Švedijos katalikų bendruomenei (apie 1,5 proc. visų šalies gyventojų), kurios daugumą dabar sudaro migrantai ir jų palikuonys, priklausantys sostinės Stokholmo vyskupijai.


Skaityti laiko ženklus

Kun. Vytenis Vaškelis

Šaltas ir ramus lapkričio rytas. Šį rudenį pirmą kartą alyvos meta lapus, kurie, nukritę ant žemės, riečiasi į viršų ir primena kūdikius, spurdančius iškeltomis kojomis bei rankutėmis ir savo kūno poza bylojančius: „Padėkite mums, juk matote, kad mes esame silpni“. Kaip savo rūbą keičianti gamta skelbia: „Vyksta neišvengiamos permainos“, taip ir žmonės, darydami sprendimus, pavyzdžiui, išrinkę naują JAV prezidentą, ne tik tikisi pasikeitimų, ypač materialaus gyvenimo atžvilgiu, bet natūraliai laukia didesnio saugumo, ramybės ir savaip įsivaizduojamos laimės siekių įgyvendinimo... Tai liudija apie Kūrėjo kiekvienam žmogui širdin įdiegtą tos absoliučios gerovės siekį, kuris šiame gyvenime niekada nebus pilnai realizuotas.

Palaiminti tie, kurie, pasitikėdami Jėzaus autoritetu, atsiliepia į Jo kvietimą stebėti šio gyvenimo ženklus ir, matydami svarbius pokyčius, juos stengiasi maldingai vertinti malonės šviesoje... Anksčiau ar vėliau žmonių kūnams bus lemta visiškai sustingti ir jų sieloms teks pas savąjį Dievą „išskristi“. Tada paaiškės, kokią neįkainojamą vertę turėjo kiekvieno žmogaus sprendimai, kai jie (kartais ir klaidingai), bet su įsitikinimu stengėsi savo mintis pajungti Viešpaties mintims ir savuoju gyvenimu Jam sakė „Taip“.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija