2016 m. lapkričio 11 d.    
Nr. 42
(2210)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Šiaulių vyskupijoje

Kelmės dekanate

Šv. popiežiaus Jono Pauliaus II koplyčios atidarymas

Šv. popiežiaus Jono Pauliaus II koplyčia
TytuvėnųŠvč. Mergelės Marijos,
Angelų Karalienės, bažnyčioje

TYTUVĖNAI. Dar paskutinėmis gegužės dienomis Švč. Mergelės Marijos, Angelų Karalienės, bažnyčią pasiekė relikvija iš Lenkijos. Miastko burmistras Romanas Ramionas ir gimnazijos direktorius Kazimieras Kovalevskis įteikė klebonui kun. Rimantui Žaromskiui neeilinę dovaną – šv. popiežiaus Jono Pauliaus II kraujo lašą. Burmistras tada sakė, kad šią relikviją vežė su didele atsakomybe ir džiaugsmu tam, kad ji sutvirtintų bendrą tikėjimą, kad klestėtų draugystė tarp lenkų ir lietuvių. Tai – tam tikras prisiminimas apie Popiežių, kuris lankėsi Lietuvoje. Tada Tytuvėnų parapijos klebonas kun. R. Žaromskis paaiškino, kur numatoma laikyti šv. popiežiaus Jono Pauliaus II relikviją. Buvo tikimasi, kad netrukus bus įrengta koplyčia už pagrindinio altoriaus, o ten paruoštas relikvijorius.


Telšių vyskupijoje

Tauragės dekanate

Adoracija bendruomenei

Kun. Rolandas Kazlauskas gitaros
akordais pritaria vaikų giesmei

TAURAGĖ. Švč. Trejybės parapijoje spalio 18 dieną prasidėjo Gailestingumo metams skirta 24 valandų adoracija. Joje dalyvavo visos Tauragės Švč. Trejybės parapijos bendruomenės: Katalikių moterų draugija, Marijos legionas, jaunimo choras, tikybos mokytojai, Motinos maldoje grupelė, „Carito“ savanorės ir vaikai iš dienos centro „Esi laukiamas“.

Vaikus tyliai maldai kvietė kun. Rolandas Kazlauskas. Jis papasakojo, kas yra ir kuo svarbi adoracija. Kunigas sakė, kad daug žodžių čia nereikia. Svarbiausias dalykas, kurį adoruojantysis turi „daryti“, – būti su Dievu. Vaikai adoracijos metu giedojo Gailestingumo vainikėlį, o jiems tyliais gitaros akordais pritarė kunigas Rolandas. Kunigas minėjo, kad malda už kitus žmones stiprina tarpusavio ryšius, kuria bendrystę, atveria širdį Dievui. Dėkojame kunigui Rolandui už šiltą maldą kartu su vaikais iš dienos centrų.


Telšių vyskupijoje

Akmenės dekanate

Vėl kvietė vargonai

Vargonininkė Dovilė Savickaitė ir
trimitininkas Dominykas Vyšniauskas

Akmenė. Trumpėjančios dienos, rudens darganos ir vėjai, po kojomis šiugždantys geltoni lapai lydėjo mus visą spalį, Švč. Mergelės Marijos rožinio mėnesį, lydėjo visus į Visų Šventųjų šventę, į Vėlines... Apie trapią žmogaus būtį ir apie amžinybę pamąstyti, nurimti ir įsiklausyti į vargonų ir trimito garsus tamsų lapkričio 4-osios, penktadienio, vakarą pakvietė Akmenės parapijiečiams pažįstami atlikėjai – Vilniaus Šv. Kryžiaus atradimo (Kalvarijų) bažnyčios vargonininkė Dovilė Savickaitė ir trimitininkas improvizatorius Dominykas Vyšniauskas. M. Durufle, B. Velano, A. Paerto, O. Mesiano, A. Piazzolos ir kitų kompozitorių sakraliniai kūriniai – sonatos, preliudai, giesmės – kiekvieno klausančio sielą kėlė iš kasdienybės triukšmo į amžinybę – harmoningą, šviesią, tyrą. Gilūs vokiečių poeto T. Šmidkonco literatūriniai pamąstymai Švč. Mergelės Marijos tema, šv. popiežiaus Jono Pauliaus II malda į Atpirkėjo Motiną, prašant „mus išgelbėti nuo pažeminimų ir nevilties, kad su džiaugsmu galėtume vaikščioti Dievo keliais, su taika širdyje, su tikėjimo jėga“ padėjo visiems dar giliau pajusti muzikos didybę ir dievišką grožį. Laimingi tie, kurie neišsigando šaltų lietaus šuorų, siautėjančio vėjo ir atėjo į Akmenės Šv. Onos bažnyčią paklausyti Aukščiausiojo garbei gaudžiančių vargonų ir aidinčio trimito... Tokio giliai sakralaus koncerto greitai galime ir nesulaukti... O mieli svečiai muzikantai, padovanoję mums koncertą, nuskaidrinę klausytojų sielas dieviška muzika, vėlyvą, tamsų ir šlapią vakarą išskubėjo į Vilnių, į savo namus... Ir norisi palinkėti – tesaugo juos Motinos Marijos globa jų Kelyje...


Kauno arkivyskupijoje

Ukmergės dekanate

Kunigas kraštietis grįžo namo...

Taujėnų parapijos klebonas
kun. Laurynas Grikietis
ir Kauno Palemono parapijos
klebonas kun. Darius Vasiliauskas
su grupe taujėniškių

TAUJĖNAI. „Gera grįžti namo“, – buvo pirmieji Kauno Švč. Mergelės Marijos, Rožančiaus Karalienės (Palemono), parapijos klebono kun. Dariaus Vasiliausko žodžiai, ištarti Ukmergės dekanato Taujėnų bažnyčioje. Jis kartu su šios parapijos karitiečiais ir Marijos legiono nariais rugsėjo 29 dieną lankėsi parapijoje, kurioje yra augęs, baigęs mokyklą, vietinių meiliai vadinamas kunigu Dariuku. Jis visada laukiamas šioje parapijoje. Pirmiausia kunigas Darius aukojo šv. Mišias už Taujėnų ir Palemono parapijų žmones, už neseniai mirusį visų mylimą Taujėnų kleboną mons. Joną Voverį. Kunigo Dariaus pamokslo žodžiai ėjo iš širdies į širdis, gaivino ir šildė susirinkusiųjų sielas. Kartais būna, kad girdi teisingus ir gražius žodžius, bet jie nesušildo, neina iš širdies. Kunigas Darius spinduliuoja tokią meilę, džiaugsmą, švelnumą, kad kiekvienas, tądien dalyvavęs šv. Mišiose, pajuto dvasinę ramybę.


Vilniaus arkivyskupijoje

Varėnos dekanate

Simajudo šventė

Grupė atlaidų dalyvių ir „Varpilės“
choristai prie Marcinkonių klebonijos

MARCINKONYS. Simajudas – Marcinkonių bažnyčios ir parapijos globėjų Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado tituliniai atlaidai. Šiemet Simajudas Marcinkonyse buvo švenčiamas taip, kaip šiuos atlaidus švęsdavo anksčiau. Nors dėl žvarbaus oro atlaidų dalyviai negalėjo pasigrožėti viena gražiausių Lietuvoje procesijų, kurioje nešamos parapijai priklausančių kaimų vėliavos, tačiau šventė buvo dvasinga ir graži.

Šv. Mišias už parapiją ir jos žmones aukojo ir šv. apaštalų globos ir užtarimo meldė klebonas kun. Povilas Paukštė. Pamoksle jis kalbėjo apie bažnyčią ir parapiją globojančius šventuosius Simoną ir Judą Tadą, kurie buvo tarp dvylikos Jėzaus pasirinktų apaštalų. Paveikslas su šių šventųjų atvaizdu kabo virš pagrindinio bažnyčios altoriaus. Bažnyčioje jie minimi spalio 28 dieną. Klebonas kalbėjo ir apie maldos prasmę, svarbą, reikšmę žmogaus gyvenime, kvietė gyventi santarvėje ir bendrystėje, nes tuomet galima nuveikti daug gražių darbų. Jis sakė, kad kiekvienas iš mūsų, sąžiningai dirbantis savo darbą, yra apaštalas.


Panevėžio vyskupijoje

Panevėžio dekanate

Švč. Mergelės Marijos, Rožinio Karalienės, atlaidai

Pasvalio bažnyčioje Šv. Mišias
aukoja kun. Ričardas Banys.
Dešinėje – klierikas Normundas Figurinas

PASVALYS. Spalio 9 dieną Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje buvo švenčiami Švč. Mergelės Marijos, Rožinio Karalienės, atlaidai. Jie prasidėjo rytinėmis šv. Mišiomis. Vyko Švč. Sakramento adoracija. Melstasi Rožinio maldos IV dalis – „Garbės slėpiniai“. Juos vedė Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas kun. Albertas Kasperavičius ir klierikas Normundas Figurinas.

Paskui pagrindines šv. Mišias aukojo Joniškėlio Švč. Trejybės bažnyčios administratorius kun. teol. lic. Ričardas Banys. Giedojo jaunimo choras „Canticum novum“ (vadovas – Rimvydas Mitkus). Gražiai išpuoštoje bažnyčioje vyko procesija.

Gailestingumo metais, išeinantiesiems iš bažnyčios, vykstant akcijai „Meilės ir gailestingumo obuolys“, kiekvienam buvo įteikta po gražiai įpakuotą obuolį. Jis buvo paskirtas parsinešti ir pasidalinti šeimoje ar su pažįstamu, aplankytu ligoniu ar vargstančiu. Akcijos sumanytojos ir organizatorės – Pasvalio dekanato Gyvojo Rožinio draugijos pirmininkė Vlada Čirvinskienė ir parapijietė Kazimiera Kiznienė. Siūlyta prieš dalijantis obuolį sukalbėti rožinio maldą.


Panevėžio vyskupijoje

Kupiškio dekanate

Įamžintas kun. Antano Juškos atminimas

Grupė renginio dalyvių Pamarnakių
kaime prie kryžiaus kunigui
Antanui Juškai įamžinti

PALĖVENĖ. Spalio 16 dieną parapijos žmonės pagerbė Pamarnakių kaime augusį kun. Antaną Jušką, minėdami jo 110-ąsias gimimo metines. 12 val. Šv. Dominyko bažnyčioje melstasi Rožinio malda už jo vėlę, 13 val. šv. Mišias už kunigą aukojo kanauninkas Vladas Rabašauskas. Liūdnai spragsėjo žvakutės prie jo portreto, iš kurio žvelgė labai gražių veido bruožų jaunuolis. Jos tarsi bylojo apie kunigo nueitą kelią, tikslą, kurio atkakliai visą gyvenimą siekė, nė karto nesusvyravo. Tapęs kunigu, dalino visą gyvenimą savo gerumą parapijų žmonėms, artimiesiems, jaunimui. Per visus kunigystės metus rėmė, globojo, padėjo mokytis apie trims dešimtims jaunuolių. Tarp jų gydytojas – chirurgas, tremtinys, Lietuvos vietinės rinktinės karys savanoris, dimisijos kapitonas Zenonas Gailiušis, dainininkas, vargonininkas, chorvedys Vaclovas Verikaitis, keli kunigai. Buvo gabus visuomenininkas, krikščioniškųjų organizacijų įkūrėjas, bandė jėgas ir beletristikoje. Aktyviai rinko tautosaką, užrašė apie 800 senovinių liaudies dainų. Gerai mokėjo gimtąją lietuvių kalbą. Buvo dosnus, geranoriškas. Bendradarbiavo „Panevėžio garse“, „Jaunimo vadove“, „Tiesos kelyje“, „Pavasaryje“. Paliko atsiminimų rankraštį „Mano žemiškoji kelionė“. Nors ir kiek praeitų metų, neįmanoma pamiršti tokių asmenybių ir jų kilnių darbų. Šimtas metų – daug ar mažai? Žmogaus gyvenime tai tikrai yra daug, bet, jei kalbėtume apie prabėgusį laiką, tai –visai nedaug. Garsių žmonių nuveikti darbi nepamirštami šimtmečiais.


Kauno arkivyskupijoje 

Kauno I dekanate 

Diena su angelais

Prie Vilties angelo

Žaliakalnis. Spalio 2-ąją Bažnyčia ir valstybė mini Angelų Sargų dieną. Šiemet ši diena buvo sekmadienis, todėl atsirado galimybė atitrūkti nuo kasdienybės ir leistis aptikti kažką nauja. Parapijos Šeimos sielovados vadovės sesers Ramutės Budvytytės SSC kvietimu drauge su kitomis Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos šeimomis, vykome į Angelų kalvą, esančią netoli Trakų. Pasiklausius orų prognozių lietaus ir vėsumos tikimybė daugeliui kėlė nerimą, nes vykome su visai mažais vaikais. Tačiau mūsų būgštavimai nepasiteisino, oras išsigiedrijo ir buvo šilta kaip vasarą. Žinios apie Angelų kalvą buvo skurdokos. Internete pasidomėjome, kur tai yra. Taigi vietos smalsumui liko daug. Sesers Ramutės rūpinimasis mūsų mažaisiais, kad ši diena jiems būtų įdomi, informatyvi ir neprailgtų, pranoko visas tikimybes.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija