2017 m. gegužės 26 d.
Nr. 21 (2238)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Turiningas kunigo gyvenimas

A†A kun. jubil. dr. Leonas Povilas ZAREMBA (1923 10 17–1948 02 21–2017 05 22)

Kun. jubil. dr. Leonas
Povilas Zaremba
Ričardo Šaknio nuotrauka

Gegužės 22 dieną Kaune, eidamas 94-uosius metus, mirė t. Leonas Zaremba, kuris 69 metus tarnavo kaip kunigas ir 64 metus buvo Jėzaus Draugijos narys. Tai – žmogus, studijavęs penkiose šalyse ir dirbęs net šešiose abiejų Amerikos žemynų valstybėse.

Leonas Povilas Zaremba, Jono Zarembos ir Karolinos Dragūnaitės (Zarembienės) sūnus, gimė 1923 metų spalio 17 d. Šeduvoje, šeimoje buvo trečias vaikas iš penkių. Lankė pradžios mokyklą Šimonyse ir Kupiškyje, mokėsi Panevėžio gimnazijoje ir ją baigė 1941 metais. Trumpai dirbo Panevėžio savivaldybės įstaigoje ir „Kalnapilio“ alaus gamykloje.

1942 metais įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją ir studijavo Vytauto Didžiojo universiteto Filosofijos fakultete. Pirmaisiais teologijos studijų metais (1944–1945 m.) mokėsi Eichšteto (Bavarija) kunigų seminarijoje kartu su kitais iš Kauno karo metais nusiųstais klierikais. Trejus metus studijavo Popiežiškajame Grigaliaus universitete Romoje, gyvendamas Šv. Kazimiero lietuvių kolegijoje. 1948 metais apgynė teologijos licenciato laipsnį. Tų pačių metų vasario 21 dieną Šv. Pauliaus už sienų bazilikoje kardinolas Luidžis Taglija (Luigi Traglia) L. Zarembą įšventino kunigu.

Čilės sostinės Santjago arkivyskupui pakvietus lietuvius kunigus į talką, atsiliepęs į šį kvietimą, kun. L. Zaremba ėjo vikaro pareigas Melipilos užmiesčio ir sostinės Šv. Krescencijaus bei Šv. Mykolo arkangelo parapijose, metus buvo kapelionu Santjago katedroje. 1952 m. rugsėjo 7 d. įstojo į Jėzaus Draugiją ir atliko naujokyną Čilėje. Tėvas Leonas visą gyvenimą atsiminė Santjage sutiktą jėzuitą Albertą Hurtadą, vėliau paskelbtą šventuoju.

1954–1956 metais kun. L. Zaremba filosofijos ir teologijas studijas tęsė Buenos Airėse, Argentinoje. Vėliau Urugvajuje dvejus metus buvo Takuarembo jėzuitų gimnazijos berniukų bendrabučio vedėjas, mokė tikybos bei geografijos (visą gyvenimą jis domėjosi geografija bei žemėlapiais). Aplinkiniai liudijo, kad ispanų kalbą mokėjo kaip vietinis gyventojas.

1958 metais t. L. Zaremba atvyko į užsienyje gyvenančių lietuvių jėzuitų būstinę Čikagoje, dirbo Jaunimo centre. 1960–1961 metais jėzuitų dvasingumo metus – terciatą – atliko Pomfrete, Konektikuto valstijoje, o paskui vėl grįžo į Čikagos jėzuitų namus. Vienerius metus ėjo Aušros Vartų parapijos Monrealyje, Kanadoje, vikaro pareigas. 1964–1967 metais jis – Fatimos Marijos lietuvių parapijos Montevidėjuje, Urugvajuje, klebonas, 1967–1968 metais lietuvių jėzuitų vyresnysis San Paule, Brazilijoje, 1968–1972 metais – Monrealio Aušros Vartų parapijos klebonas. 1972–1974 metais vėl gyveno Čikagoje, vadovavo lietuvių religinėms radijo programoms, mielai būdavo įvairių lietuvių jaunimo stovyklų JAV ir Kanadoje kapelionu. 1974–1977 metais t. L. Zaremba paskirtas Nuolatinės Dievo Motinos Pagalbos lietuvių parapijos vikaru Klivlende (JAV) ir lietuvių jėzuitų provincijolo pagalbininku.

1977–1983 metais t. L. Zaremba (in exteris) vadovavo Lietuvos jėzuitų viceprovincijai, rūpinosi įvairia sielovada Čikagoje, kasmet lankė jėzuitus Pietų Amerikoje bei savo seserį Toronte. Jėzuitų Jaunimo centro Čikagoje administravimą jis perleido pasauliečių tarybai, kad būtų jėgų ir laiko užsienio lietuvių sielovadai.

Vėliau vėl dvejus metus dirbo Klivlende, po to turėjo trumpą atgaivą Romoje, gilindamasis į dvasinę teologiją. Nuo 1986 metų patarnavo pietvakarių Čikagos priemiesčių lietuviams ir rūpinosi Palaimintojo Jurgio Matulaičio lietuvių katalikų misijos Lemonte steigimu. 1989 metais tapo jos pirmuoju kapelionu – direktoriumi – ir padėjo pagrindus ligi šiol sėkmingai veikiančiai sielovadai, kol 1992 metais buvo pašauktas į Lietuvą „laikinai“ dėstyti kunigų seminarijoje. 1993–2003 metais buvo Kauno kunigų seminarijos dėstytojas, VDU docentas ir kapelionas, seminarijos dvasios tėvas, nuodėmklausys, vadovaudavo dvasinėms pratyboms. 2004 metais – Šiaulių jėzuitų namų vyresnysis ir laikinas naujokyno vedėjas, vėl grįžo į tarnystę Kauno kunigų seminarijoje iki 2008 metų. Nuo 2005 metų taip pat buvo Kauno arkivyskupijos liturgijos komisijos narys, kelis kartus dalyvavo jėzuitų teologinėse konferencijose.

2004 metais dalyvavo t. Jono Bružiko ir t. Vlado Mikalausko įsteigtos lietuvių bažnyčios Montevidėjuje 50 metų jubiliejuje. Vietiniai jėzuitai rašė apie jo vienuolišką dvasią ir kuklumą.

Tėvas L. Zaremba ne tik dėstė asketinę teologiją, bet ir pats buvo kruopštus, labai tvarkingai vedė asmeninį ir tarnybinį susirašinėjimą, apyskaitas, dokumentus, to paties tikėdamasis ir iš kitų jėzuitų. Broliai jėzuitai vis prisimena tėvo Leono uolumą užsirašant visas atnašautas Mišias ir jų intencijas.  Jis yra išvertęs šv. Ignaco biografiją.

Apie 1972 metus t. Leonas svarstė galimybę pereiti iš Jėzaus Draugijos į kartūzų vienuoliją, tačiau, pasikalbėjęs su abiejų vienuolijų vyresniaisiais, suprato, kad yra laimingas, būdamas jėzuitu.

Nuo 2009 metų tėvas Leonas Zaremba gyveno Kauno jėzuitų namuose, rašė namų istoriją, nuo 2014 metų priėmė misiją melstis už Jėzaus Draugiją ir Bažnyčią.

Žemiškieji tėvo Leono Zarembos palaikai buvo pašarvoti Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčioje. Laidotuvių šv. Mišias gegužės 23-ąją, antradienį, aukojo arkivyskupai Lionginas Virbalas SJ ir Sigitas Tamkevičius SJ, vyskupai Jonas Boruta SJ, Jonas Ivanauskas, Linas Vodopjanovas OFM, Kęstutis Kėvalas ir apie 30 kunigų. Homiliją sakė kun. Vaidas Lukoševičius SJ. Kun. L. Zaremba palaidotas Kauno Petrašiūnų kapinėse, jėzuitų kapavietėje.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija