2017 m. gegužės 26 d.
Nr. 21 (2238)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Slaptųjų tarnybų dokumentus pasklaidžius

Blogio imperija nugalima

(Tęsinys. Pradžia nr. 18, 19, 20)

Vysk. Teofilius Matulionis

Ir štai atėjo 1947 m. sausio 27 d. – jau visas mėnuo, kai po kratų ir kelių nužmoginančių tardymų, pateikus kaltinimą nusižengus sovietiniams įstatymams, Kaišiadorių vyskupas Teofilius Matulionis kalinamas tamsiuose Vilniaus saugumo požemiuose. Jau trys savaitės, kai jis nevedamas į tardytojo kabinetą, tačiau supranta, kad kenčia už savo, kaip vyskupo, pareigų vykdymą. Kiek dar jis čia kentės tą panieką, tą atplėšimą nuo savo pareigų vyskupijos tikintiesiems, kokie nenumatyti išbandymai jo laukia? Vyskupas nesitiki nieko gero – juk jau daug žmonių Lietuvoje yra suimta, daug išžudyta, daug ištremta. Ir štai tos sausio 27-osios dienos vakare sargybinis atrakina kamerą ir vėl jį nuveda į tardytojo kabinetą. Anot tardymo protokolo, vyskupas buvo tardomas nuo 20 iki 24 valandos. Tardymas buvo tęsiamas net ir kitas dvi dienas. Tardė tas pats saugumo „specialistas“ vyr. leitenantas Golicynas.


Turiningas kunigo gyvenimas

A†A kun. jubil. dr. Leonas Povilas ZAREMBA (1923 10 17–1948 02 21–2017 05 22)

Kun. jubil. dr. Leonas
Povilas Zaremba
Ričardo Šaknio nuotrauka

Gegužės 22 dieną Kaune, eidamas 94-uosius metus, mirė t. Leonas Zaremba, kuris 69 metus tarnavo kaip kunigas ir 64 metus buvo Jėzaus Draugijos narys. Tai – žmogus, studijavęs penkiose šalyse ir dirbęs net šešiose abiejų Amerikos žemynų valstybėse.

Leonas Povilas Zaremba, Jono Zarembos ir Karolinos Dragūnaitės (Zarembienės) sūnus, gimė 1923 metų spalio 17 d. Šeduvoje, šeimoje buvo trečias vaikas iš penkių. Lankė pradžios mokyklą Šimonyse ir Kupiškyje, mokėsi Panevėžio gimnazijoje ir ją baigė 1941 metais. Trumpai dirbo Panevėžio savivaldybės įstaigoje ir „Kalnapilio“ alaus gamykloje.

1942 metais įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją ir studijavo Vytauto Didžiojo universiteto Filosofijos fakultete. Pirmaisiais teologijos studijų metais (1944–1945 m.) mokėsi Eichšteto (Bavarija) kunigų seminarijoje kartu su kitais iš Kauno karo metais nusiųstais klierikais. Trejus metus studijavo Popiežiškajame Grigaliaus universitete Romoje, gyvendamas Šv. Kazimiero lietuvių kolegijoje. 1948 metais apgynė teologijos licenciato laipsnį. Tų pačių metų vasario 21 dieną Šv. Pauliaus už sienų bazilikoje kardinolas Luidžis Taglija (Luigi Traglia) L. Zarembą įšventino kunigu.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija