2018 m. sausio 26 d.
Nr. 4 (2271)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Gyvojo Rožinio draugijos susirinkimas

Gyvojo Rožinio draugijos
maldininkus sveikina klebonas
kun. Rimantas Žaromskis

Tytuvėnų Gyvojo Rožinio draugijos nariai sausio mėnesį tradiciškai rinkosi į ataskaitinį susirinkimą Tytuvėnų Piligrimų centre. Jis vyko po šv. Mišių, kuriose dalyvavo Gyvojo Rožinio maldininkės ir maldininkai.

Išsirinkę susirinkimo pirmininką ir sekretorių, draugijos nariai pirmiausia išklausė vadovės Teresės Barkauskienės ataskaitos apie praėjusiais metais atliktus darbus. Paaiškėjo, kad draugijoje yra 140 narių, o jie sudaro septynis maldininkų būrelius. Aštuntas gyvojo Rožinio kalbėtojų būrelis yra Kražių parapijoje. Vadovė prisiminė 2017 metų pradžioje vykusią šventę, kurioje draugija pagerbė geradarius, prisiminė tikslines keliones į Šiaulius, Panevėžį, Vabalninką, Krekenavą. Jau dvyliktą kartą vyks adoracijos naktis. Joje aktyviai dalyvauja ir Gyvojo Rožinio draugijos atstovės. Daug dėmesio vadovė skyrė labdarai, aukojimui bei kitiems geriems darbams. Labdara perduodama „Caritui“, aukos pasiekia tuos, kam reikia materialinės pagalbos, o draugijos narės puošia bažnyčią, kryžius, koplyčią. Teresė Barkauskienė dėkojo klebonui kun. Rimantui Žaromskiui, miesto seniūnui Romui Čerkauskui, Piligrimų centro darbuotojams už rūpinimąsi bei patarimus. Gyvojo Rožinio draugijos vadovė visiems linkėjo stiprios sveikatos, supratimo, meilės ir pagarbos vieni kitiems, Šv. Dvasios dovanų, Dievo palaimos, gailestingumo bei kitų malonių.

Susirinkime pirmininkavusi Genė Macaitienė pristatė iždininkę Teresę Arkušauskienę. Ji atsiskaitė už kruopščiai, atsakingai bei taupiai tvarkomas pajamas bei išlaidas.

Žodis buvo suteiktas Tytuvėnų parapijos klebonui, Gyvojo Rožinio draugijos globėjui kun. Rimantui Žaromskiui. Jis džiaugėsi, kad yra draugijos, kokių daugiau nėra visoje vyskupijoje, narys, dėkojo vadovei ir visiems maldininkams, kvietė melstis už taiką pasaulyje, būti linksmesniems, daugiau džiaugtis kiekviena diena, žmonėmis, gamta, saulės spinduliais.

Vėliau Teresė Barkauskienė paprašė pagalvoti apie naują draugijos pirmininką. Tačiau, tik pradėjus svarstymą, pasigirdo balsų, kad nieko keisti nereikia. Bendrai sutarta palikti tą pačią vadovę, o, kad jai padėtų, Elena Aksamatauskienė tapo oficialia pavaduotoja.

Po to svarstyti įvairūs klausimai, pasveikintos dvi jubiliejus šventusios maldininkės. Nutarimo projektą perskaitė Laima Tamutienė. Numatyta sudaryti darbo planą 2018 metams, ruošti ligonius Velykų ir Kalėdų Atgailos ir Susitaikymo sakramentams, puoselėti ryšius su Palonų ir Kražių Gyvojo Rožinio kalbėtojais, paruošti būrelių intencijas šv. Mišioms ir dar daug gerų palaikymo, labdaros ir paramos darbų.

Bronislava Buchienė

Tytuvėnai, Kelmės rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija