2018 m. vasario 2 d.
Nr. 5 (2272)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Knygos „Po Dievo dangumi – mano tauta“  pristatymas

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Grupė knygos rėmėjų ir autorių su knygos
sudarytoju. Iš kairės: kun. dr. Gediminas
Jankūnas, Ramygalos kultūros centro
meno vadovė, režisierė Audronė Palionienė,
Birutė Goberienė, knygos sudarytojas
mokytojas Mantas Masiokas, pagrindinio
vaidmens (Kazimieros Kaupaitės)
atlikėja Aistė Čyplytė, kun. Alfredas
Puško, kultūros centro direktorė
Loreta Kubiliūnienė

Ramygalos kultūros namų centro salėje
buvo pilna žiūrovų ir klausytojų.
Pirmoje eilėje iš dešinės sėdi
lic. kun. Albertas Kasperavičius
ir Manto Masioko žmona Jolanta
Masiokienė su dukrele Dominyka ant kelių.

2017 metų pabaigoje skaitytoją pasiekė 544 puslapių knygą „Po Dievo dangumi – mano tauta“ (Kaunas: UAB „Spindulio spaustuvė“).  Knygos sudarytojas – Ramygalos gimnazijos vyr. mokytojas, Ramygalos  Šv. Jono Krikštytojo parapijos vargonininkas Mantas Masiokas, redaktorė – Panevėžio rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Birutė Goberienė. Viršelį puošia gimnazijos abiturientės Arminos Gedgaudaitės fotografija. Tekstus iš anglų kalbos vertė Ramygalos gimnazijos anglų kalbos mokytojos Rima Kerbelienė ir Viktorija Paškevičienė su savo mokiniais. Tarp knygos iliustracijų yra Viktorijos Paškevičienės vadovaujamo fotografijų būrelio narių darbų, dailės mokytojos Laimos Kiškienės mokinių piešinių.

Knygos anotacijoje  rašoma: „Rinktinėje spausdinama išsami autentiška, tik šiai knygai parašyta, versta iš anglų kalbos, paimta iš įvairių Jungtinių Amerikos Valstijų ir Lietuvos spaudos leidinių medžiaga apie tikėjimo ir lietuvybės puoselėtojos, mokytojos ir vienuolės, Šv. Kazimiero seserų kongregacijos steigėjos Marijos Kazimieros Kaupaitės (1880 01 06–1940 04 17) gyvenimą, darbus, vienuolės Marijos ir kitų lietuvių beatifikacijos bylas, Šv. Kazimiero seserų kongregacijos veiklą. Tai – pirmas tokios plačios apimties leidinys, skiriamas M. K. Kaupaitei bei Jungtinių Amerikos Valstijų ir Lietuvos Šv. Kazimiero seserų kongregacijos įsteigimo sukaktims (1907–1920–2017).

Pateikiama motinos Marijos biografija, žinios apie jos artimųjų – tėvų, brolių, seserų – gyvenimą, istorinę situaciją Lietuvoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose, Motinos Marijos litanija, jos autentiški laiškai seserims, Kryžiaus Kelio stočių apmąstymai pagal M. K. Kaupaitės tekstus, sąsajos su dabartimi, vyskupų, kunigų, mokslininkų, kazimieriečių ir kitų vienuolių, žurnalistų, kraštotyrininkų, visuomenininkų, mokytojų, kitų autoritetų straipsniai, atsiminimai apie Šv. Kazimiero seserų kongregaciją Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Lietuvoje, Pažaislio vienuolyne bei medžiaga apie įsimintinus atminimo renginius“.

Knygos sudarytojas M. Masiokas kalbėjo, kad Panevėžio rajono savivaldybė, supratusi šios asmenybės – M. K. Kaupaitės – svarbą, skyrė dalį lėšų leidybos darbams. Nemažai aukojo pavieniai asmenys: ramygaliečiai, kunigai, mokytojai, Seimo nariai, verslininkai ir daugelis kitų geros valios žmonių. Gal toks ir buvo Aukščiausiojo planas, kad šios knygos atsiradimas bendram tikslui turėjo suvienyti skirtingų profesijų ir nevienodo amžiaus žmones.

Lapkričio 30 dieną pilnutėlėje Panevėžio rajono Ramygalos kultūros namų centro salėje vyko knygos „Po Dievo dangumi – mano tauta“ pristatymas.

Renginyje parodytas spektaklis. Pateiktos scenos iš M. K. Kaupaitės gyvenimo – spaudos draudimo laikų. Vaidino teatro trupė „Ąžuolynė“ (režisierė – Audronė Palionienė), muzikinius numerius atliko vokalinis ansamblis „Aušra“ (vadovė – Karolina Raziūnienė).

Paskui nuoširdų žodį tarė renginyje dalyvavę straipsnių autoriai bei svečiai: Panevėžio vysk. emeritas Jonas Kauneckas, Panevėžio rajono savivaldybės mero pavaduotojas Antanas Pocius, Ramygalos klebonas kun. mgr. Alfredas Puško, seserys kazimierietės iš Pažaislio, Ramygalos gimnazijos mokytojai ir gimnazistai, svečiai iš gretimų parapijų, Krekenavos klebonas kun. dr. Gediminas Jankūnas OFS (knygoje išspausdintas jo straipsnis „Motinos Marijos Kaupaitės laiškai“), dr. Aldona Vasiliauskienė (straipsnis knygoje „Lietuviai keliami į Altoriaus garbę – beatifikacijos bylos“).

Perskaitytas Seimo narės Rasos Juknevičienės sveikinimas. Knygos „katalizatoriui“ Mantui dėkojo Ramygalos seniūnas Valdas Chirv. Panevėžio katechetikos centro atstovė. Ramygalos gimnazijos tikybos mokytoja metodininkė Milda Švelnienė sakė, kad knyga nebūtų išaugusi be sudarytojo M. Masioko šeimos palaikymo. Tad dėkojo žmonai už supratingumą ir  nuoširdžią paramą.

Gimnazijos direktorius Algis Adašiūnas džiaugėsi mokytojo atlikto darbo rezultatu: „Rašytas žodis pasilieka ilgam. O jūs taip pat kaip ir Kazimiera Kaupaitė esate po Dievo dangumi“.

Knygos sutiktuvės užbaigtos šv. Mišiomis Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje. Jas aukojo Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas (jis pasakė pamokslą), Krekenavos klebonas dr. Gediminas Jankūnas OFS, Pandėlio, Panemunio ir Skapiškio parapijų klebonas kun. lic. Albertas Kasperavičius ir Ramygalos klebonas kun. mgr. Alfredas Puško.

Šv. Mišios aukotos už Garbingosios Dievo tarnaitės Motinos Marijos (Kazimieros Kaupaitės) LSSC beatifikaciją. Byla pradėta išeivijoje, Čikagos arkivyskupijoje, 1986 metais. 2010 metais popiežiui Benediktui XVI leidus, motinai Marijai Kazimierai Kaupaitei suteiktas Garbingosios Dievo tarnaitės titulas. Beje, šv. Mišios beatifikacijos bylos intencija Ramygaloje ir JAV Čikagos seserų kazimieriečių motiniškųjų namų koplyčioje aukojamos pirmąjį kiekvieno mėnesio šeštadienį.

„Knyga – langas į pasaulį. Knyga – akstinas kiek kitaip pagalvoti apie save, savo tautos ateitį“, – tokiais žodžiais Ramygalos klebonas kun. mgr. A. Puško dėkojo M. Masiokui.

Ramygala, Panevėžio rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija