2018 m. kovo 30 d.
Nr. 13 (2280)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Panevėžio vyskupijoje

Biržų dekanate

Gavėnios rekolekcijos su seminaristais

Seminaristų susitikimas su biržiečiais
diskusijų grupelėse

Šv. Mišias Šv. Jono
Krikštytojo bažnyčioje aukoja
kun. Valentinas Šiuša

BIRŽAI. Gavėnia – susitaikymo laikas. Jei įskaudinome kitą žmogų, Dievą ar patys sau jaučiamės kalti, tai – pats tinkamiausias metas ieškoti ir surasti sielos ramybę. Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje vyko Gavėnios rekolekcijos. Šiemet jose dalyvavo Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos propedeutinio kurso studentai su savo vadovais. Klierikai iškilmingai asistavo šv. Mišiose, kurso vadovas kun. Valentinas Šiuša talkino Biržų kunigams klausydamas išpažinčių, aukodamas šv. Mišias ir sakydamas pamokslus. Seminaristų ugdytojas diakonas Gabrielius Satkauskas bendravo su Pirmajai Šventajai Komunijai besiruošiančiais vaikais, įtraukė juos į diskusiją. Pokalbis vyko aiškinantis šv. Mišiose girdėtą Evangeliją. Diakonas Gabrielius klausė vaikų, ar jie norėtų sutikti Jėzų, kas yra Jėzus, ką Jis darė... Vaikai teigė norintys bendrauti su Jėzumi, įvardijo, kad Jėzus darė stebuklus. Diakonas vaizdžiai ir įtikinamai Jėzaus gyvenimą lygino su mūsų laikų situacijomis. Kaip neregiui ar negirdinčiam žmogui reikia tam tikros pagalbos, taip kelyje į dangų, susitikimui su Jėzumi reikalingas tikėjimas. Kita priemonė patirti Jėzaus artumą – Šventasis Raštas. Jei gyvenime naudosimės šiais dalykais, turime viltį į šviesos karalystę.

Kunigų seminarijos klierikai dalyvavo sutvirtinamųjų šv. Mišiose, kuriose giedojo Biržų jaunieji ateitininkai, vadovaujami Rasos Stanulevičienės. Po jų vyko susitikimai grupelėse, kur besiruošiantieji sakramentų priėmimui galėjo pasitikrinti žinias. Klierikai Edvardas ir Martynas pasidalijo liudijimais apie pašaukimus.

Sekmadieniais Biržų arsenalo salėje vyksta seminarų ciklas „Tikėjimo pagrindai – irkis į gilumą“. Šį rekolekcijų savaitgalį seminaristai klierikai bendravo su dalyviais, diskutavo grupelėse, drauge nagrinėjo krikščioniškosios moralės klausimus, Dekalogą, dorybes, dalijosi patirtimis apie krikščionišką gyvenimą.

Rekolekcijų savaitgalis Biržuose buvo išskirtinis – tikintieji turėjo galimybę susipažinti su jaunuoliais, pajautusiais kunigystės pašaukimą, pasirinkusiais tarnystės Dievui ir Bažnyčiai kelią, išgirsti jų liudijimus. Pasauliečiams dažnai atrodo nesuprantamas kunigystės pasirinkimas, ypač jauniems žmonėms buvo puiki galimybė iš arti pamatyti ir išgirsti, bandyti suprasti pasirinkimo galimybes.

Propedeutinio kurso studentai vyksta į parapijas, iš kurių kilę jų bendrakursiai. Rekolekcijų savaitgaliui bendramokslius į Biržus pakvietė biržietis klierikas Justas Kavaliauskas. Vilniaus seminarijos studentai kilę iš įvairių Lietuvos vietų, tad daugeliui jų buvo pirmoji pažintis su Biržais. Tokiomis bendrystės dienomis jie gali labiau atsiskleisti, pažinti vieni kitus, augti dvasinėje brandoje. Abipusės patirtys visiems paliko gražius prisiminimus.

Sandra Balodytė,
Biržų dekanato referentė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija