2018 m. balandžio 20 d.
Nr. 16 (2283)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Prelato mintys virto naujais poezijos rinkiniais

Prel. prof. dr. Vytauto Stepono
Vaičiūno (dešinėje) kūrybos
pristatymas. Iš kairės: Robertas
Keturakis ir Inesa Paliulytė

Maironio lietuvių literatūros muziejus vėl pakvietė į prelato prof. dr. Vytauto Stepono Vaičiūno poezijos knygos pristatymą. Tik šįkart pristatytas ne tik naujas eilėraščių rinkinys „Viskas gyva ir amžina“, bet ir dailininkės Danguolės Lunskienės iliustruota eilėraščių knygutė vaikams „Nykštuko draugija“.

Vakarą vedė Maironio literatūros muziejaus direktorė rašytoja Aldona Ruseckaitė, prelato poeziją susirinkusiesiems pristatė poetas Robertas Keturakis, rinkinį leidusio Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centro vadovas, knygų leidėjas Valdas Kubilius, eilėraščius skaitė aktorė Inesa Paliulytė, gitara grojo Kauno rotušės ceremonmeisteris Kęstutis Ignatavičius. Kauno kunigų seminarijos klierikai pagiedojo giesmę Švč. Mergelei Marijai ir giesmę „Petro laivas“.

Keletą savo eilėraščių paskaitęs prel. V. S. Vaičiūnas sakė, kad dažnai maldoje prašo prel. Jono Mačiulio-Maironio paramos, galbūt todėl rašo apie tai, kas jam būna miela ir gera. Į dažnai skaitytojų užduodamą klausimą, kaip rašomas eilėraštis, prelatas juokais atsakąs, kad pirmiau reikia priskaldyti daug malkų, tada eilėraščiai patys ateis į galvą. Jis turėjo galvoje savo studijas Kunigų seminarijoje, kai pačiam tekdavo nemažai malkų priskaldyti, kad būtų kuo kūrenti ir klierikams nereikėtų šalti. Tada galvoje sukdavosi visokios mintys, kartais virsdavusios eiliuotu posmu.

R. Keturakis sakė jaučiantis didelę bažnyčios galią ir apgailestavo, kad nemažai žmonių, apsilankiusių joje, išeina nepasikeitę, nepajutę nieko. Vertindamas prel. V. S. Vaičiūno kūrybą R. Keturakis pastebėjo jos vienijančią galią, kai pasakoma gili mintis. Poetas mano, kad jauni kūrėjai dažnai eksperimentuoja naudodami modernizmą, kur jis iš tiesų visus tik gadina, poezija tampa atstumianti, kartais net agresyvi, jos nė skaityti nesinori.

A. Ruseckaitė pažymėjo, kad daug prel. V. S. Vaičiūno eilėraščių yra dedikacijos. Tai rodo jo dėmesį bičiuliams. Aktorė Regina Varnaitė pati iš prelato išgirdo jai skirtą eilėraštį, parašytą minint jos jubiliejų.

Bičiuliai prelatą sveikino gražiais žodžiais, o įsigiję naują rinkinį „Viskas gyva ir amžina“ ir norėdami gauti autoriaus autografą, eilutėje turėjo ilgokai palaukti. Įsigijusieji knygutę „Nykštuko draugija“ žadėjo ją kaip velykinę dovaną padovanoti vaikams ar vaikaičiams.

Beje, prel. prof. dr. V. S. Vaičiūnas anksčiau yra išleidęs šiuos poezijos rinkinius: „Kad Amžinybė būtų netuščia“ (2013), „Tau atviras dangus“ (2014), „Pažvelk Dievybei į akis“ (2015), „Dievo meilės dovana“ (2016), „Amžinybės pėdsakai“ (2017). Kitos jo knygos – „Prisimenant prelatą Antaną Rubšį“ (2005), „Pamokslų rengimas ir retorika“ (2007).

Romas BACEVIČIUS

Nuotrauka iš Kks.lcn.lt

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija