2018 m. rugpjūčio 17 d.
Nr. 30 (2297)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Žemaičių Kalvarijoje – didieji Lietuvos 100-mečio atlaidai

Kan. teol. lic. Andriejus SABALIAUSKAS

Einamas Kryžiaus kelias

Kryžiaus kelio procesijoje –
policijos darbuotojai

Šv. Mišias aukoti eina
vyskupai Jonas Kauneckas
ir Kęstutis Kėvalas bei kunigai

Šie metai ypatingi – švenčiame Lietuvos valstybingumo 100-metį, minime Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, stebuklingojo paveikslo 300 metų karūnavimo jubiliejų. Šiemet sukanka 30 metų, kai Žemaičių Kalvarijos (sovietmečiu vadintos Varduva) bažnyčiai šventasis popiežius Jonas Paulius II suteikė Bazilikos titulą. Be to, minime 25-ąsias šio Popiežiaus vizito į Lietuvą metines.

Pradžia – Panų kalne

Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai, kaip įprasta, prasidėjo liepos 1 dieną 14 val. šv. Mišiomis Panų Kalne. Į šią sakralią vietą rinkosi gausus būrys maldininkų ir Marijos legiono narių. Kankines merginas ir moteris menančioje vietoje, kur stovi koplyčia, šv. Mišias aukojo ir pamokslą sakė Telšių vyskupijos Marijos legiono dvasios vadas kan. Andriejus Sabaliauskas. Giedojo Alsėdžių parapijos bažnytinis choras, vadovaujamas vargonininkės Jolantos Brazdeikienės. Paskui maldininkai procesijos būdu su vėliavomis, giedodami giesmes, kalbėdami maldas patraukė į Žemaičių Kalvarijos šventovę. Čia 19 val. iškilmingomis šv. Mišiomis bei Mišparais pradėti jubiliejinių metų Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai.

Iškilmėms vadovavo Telšių vyskupas ordinaras Kęstutis Kėvalas, koncelebravo Kaišiadorių vyskupas ordinaras Jonas Ivanauskas, iš Vilniaus atvykęs Telšių vyskupas emeritas Jonas Boruta SJ, Žemaičių Kalvarijos Bazilikos kanauninkų kapitulos kanauninkai, kiti kunigai.

Iškilmingai sutikta ir į Baziliką įnešta Palaimintojo kankinio arkivyskupo Teofiliaus Matulionio relikvija didžiajame relikvijoriuje. Iš Kaišiadorių ją atlydėjo Telšių šaulių organizacijos atstovai kartu su savo kapelionu, Žarėnų parapijos klebonu kun. Kęstučiu Balčiūnu. Iškilmėse giedojo Klaipėdos Švč. Mergelės Marijos, Taikos Karalienės, bažnyčios choralo grupė, vadovaujama Vidmanto Budreckio, vargonais akompanavo Kristina Kondratavičienė.

Iškilmių pradžioje gausiu maldininkų būriu pasidžiaugė Telšių vyskupas K. Kėvalas. Jis vadovavo ir Mišparams. Vysk. J. Ivanauskas homilijoje išryškino Palaimintojo arkivyskupo T. Matulionio bičiulystę su pirmuoju Telšių vyskupu Justinu Staugaičiu, nuo kurio mirties sukako 75 metai. Ganytojas pasidžiaugė, kad palaimintasis tarsi vėl sugrįžta į Žemaitiją, kur ne kartą lankėsi. Kaišiadorių vyskupijos ganytojas kalbėjo ir apie Mariją, kuri stovėjo po Jėzaus Kryžiumi. Anot vyskupo, Bažnyčia, t. y. mes, stovi po Jėzaus Kryžiumi. Tikėjimo ir pergalės ženklas Kryžius buvo artimas ir palaimintajam. Žemaičių Kalvarijos atlaidai atskleidžia Kryžiaus svarbą tikinčio žmogaus gyvenime, o ta gili ir sena maldingumo praktika padeda geriau suvokti krikščioniškumo prasmę ir esmę sekuliariame šių dienų pasaulyje.

Po šv. Mišių Bazilikos šventoriuje vyko eucharistinė procesija, po kurios visą naktį maldininkai meldėsi prie išstatyto Švč. Sakramento.

Malda už valstybės vadovus, administracinį darbą valdymo institucijose dirbančius

Liepos 2 dieną šventovėje melstasi už Lietuvos valstybės vadovus, savivaldybių merus ir visus, administracinį darbą valdymo institucijose dirbančius. 12 val. šv. Mišioms vadovavo ir homiliją sakė Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, koncelebravo Telšių vyskupas K. Kėvalas ir vyskupas emeritas J. Boruta SJ bei nemažas būrys kunigų. Šv. Mišiose dalyvavo keletas Seimo narių, savivaldybių ir rajonų merų, administracijų atstovų. Šv. Mišiose giedojo Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos Sumos choras, vadovaujamas vargonininko Antano Kazlausko. Homilijoje arkiv. G. Grušas priminė, jog Dievo Žodis visada kviečia mus pamąstyti, kaip mums šiandien gyventi. Lietuvos 100-metis, Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslo karūnavimo 300 metų šventimas išryškina, kad ir tauta, ir valstybė yra tarytum šeima, kurią vyskupai šiais metais pavedė Marijos globai. Visose institucijose išryškėja šeimos modelio svarba – pagarba, klusnumas, nes visas valdžios autoritetas kyla iš Ketvirtojo Dievo įsakymo – gerbk savo tėvą ir motiną. Iš čia kyla visos politikos esmė ir teisinga samprata. Šeimoje, anot pamokslininko, išryškėja gebėjimas teisingai vertinti kitą asmenį, išmokstant saugoti gyvenimą kaip vertybę ir duotybę. Dievas tampa akivaizdžia pagalba per Marijos užtarimą išmokti gerbti kito žmogaus teises ir dirbti ne tik dėl asmeninio, bet ir dėl bendro visuomenės gėrio. Baigdamas arkivyskupas ragino visus kurti bendromis pastangomis mūsų Tėvynėje Lietuvoje šeimos vertybėmis grįstą gyvenimą.

Po šv. Mišių Seimo narių, merų, savivaldybių darbuotojų vardu sveikino ir glaudžiu Valstybės ir Bažnyčios bendradarbiavimu pasidžiaugė Vyriausybės kancleris Algirdas Stončaitis. Jis pagarsino ir ilgamečiam Žemaičių Kalvarijos Šventovės rektoriui ir parapijos klebonui kan. Jonui Ačui įteikė ministro pirmininko Sauliaus Skvernelio pasirašytą padėką. Taip pasidžiaugta gražia kanauninko tarnyste ir nuveiktais didžiuliais darbais.

Po šv. Mišių procesija pajudėjo į Kryžiaus Kelią, kuriam vadovavo ir Didžiąja Šv. Kryžiaus relikvija piligrimus kiekvienoje stotyje laimino arkiv. G. Grušas.

Vysk. K. Kėvalas agapėje Žemaičių Kalvarijos parapijos namuose susitiko ir nuoširdžiai bendravo su Seimo nariais, merais, administracijų atstovais.

Šventovėje 8, 10 ir 19 val. šv. Mišiose melstasi už valstybę valdančiuosius, savivaldybių darbuotojus ir visus valdžios institucijų žmones.

Malda už „Carito“ savanorius ir ligonius

Liepos 3 dieną atlaiduose melstasi už „Carito“ savanorius ir sergančiuosius. Pagrindinėms 12 val. šv. Mišioms vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ, koncelerbavo Telšių vyskupai ordinaras K. Kėvalas, emeritas J. Boruta SJ ir būrys kunigų. Šv. Mišiose giedojo Skuodo Švč. Trejybės parapijos Sumos choras, vadovaujamas vargonininko Bronislovo Anužio.

Telšių vyskupijos ganytojas pasidžiaugė veikliosios meilės misionieriais ir sakė, kad atvyko „Carito“ savanoriai iš Klaipėdos, Mažeikių, Tauragės, Skuodo, Rietavo, Šilutės, Telšių ir kitų vietovių, Motinos Teresės seserys iš Kretingos ir Skuodo 307-osios kuopos šauliai.

Kauno arkivyskupas homilijoje kalbėjo: „Žemaičių Kalvarijoje minime ir pagerbiame Mergelę Mariją – Šeimų Karalienę. Taip pat kasdien apmąstome Kristaus kančią eidami Kalvarijas. Galėtume pasakyti – ateiname, kad palydėtume kryžių nešantį Jėzų ir stotume po kryžiumi kartu su Jo Motina Marija. Tai – sunki išbandymo ir kančios valanda. Bet drauge ji moko vilties ir ugdo pasitikėjimą. Juk Kristus Jėzus – mūsų viltis! Praėjusį sekmadienį Šventojo Rašto skaitinys iš Išminties knygos mums priminė vieną esminę tiesą: „Pasaulyje Dievas mirties nesukūrė, jisai nesidžiaugia, kad žūsta gyvieji. Jis visa sukūrė vien tam, kad gyventų“. Taigi Dievas sukūrė mus ne tam, kad išnyktume, kaip dūmas, o kad amžinai gyventume. Jeigu pagalvotume, ko mums labiausiai reikia, ko daugiausiai prašome iš Dievo, trumpai galėtume pasakyti: „Kad gyventume, kad mūsų ir kiekvieno žmogaus gyvenimas būtų geras“. Kai sergame, prašome sveikatos; kai būname sutrikę, nebežinome, ką toliau daryti, meldžiame šviesos, aiškumo, gero sprendimo; naujo etapo pradžioje, pavyzdžiui, sukūrę šeimą, pradėję naują darbą, norime sėkmės. Net ir mirties akivaizdoje mūsų karščiausias troškimas, – kad tie, su kuriais atsisveikiname, amžinai gyventų pas Dievą. Jei Dievas „visa sukūrė vien tam, kad gyventų“, galime drąsiai kreiptis į Jį su savo prašymais ir troškimais“. Arkiv. L. Virbalas sakė, kad sergantys labai reikalingi Dievo pagalbos, o visi, kurie padeda kitiems „dėl Dievo meilės“, patys patyrę Dievo pagalbą verti, kad už juos pasimelstume. „Tikiu, kad Dievo pagalba lydi kiekvieną dieną. Daug žmonių paliudija tai savo pavyzdžiu, – tęsė arkivyskupas. – Ne taip seniai vienas žmogus man sakė: „Vyskupe, dabar gyvenu lyg antrą gyvenimą. Liga buvo tokia, kad niekas jokios vilties nebedavė, bet meldžiausi ir štai jau kiek metų toliau gyvenu. Dievas pakėlė iš ligos ir Jam esu dėkingas“. Sakiau: „Džiaukis, dėkok ir žinok, kad, jei Dievas leidžia toliau gyventi, tai Jis turi tau užduotį. Tavo gyvenimas yra prasmingas“. Šių metų pradžioje oficialiai patvirtintas 70-asis Lurde įvykęs stebuklingas pagijimas. 2008 metais į Lurdą atvykusi prie vežimėlio prikaustyta prancūzė vienuolė staiga visiškai pagijo ir galėjo laisvai vaikščioti. Pastarąjį dešimtmetį ji turėjo pereiti intensyvius daugybės medikų, psichiatrų patikrinimus ir jie nerado jokio paaiškinimo šiam išgijimui. Dabar ši vienuolė su savo kuklia, santūria šypsena pati lanko nepagydomus ligonius ir jie sako jai: „Kada ateini, mums būna gera“. Vis dėlto puikiai žinome, kad Jėzus gimė ir gyveno žemėje, ne tam, kad išgydytų kelis aklus ar luošus žmones, ir ne tam, kad padarytų nebereikalingas medicinos paslaugas. Jis nori visus žmones išgelbėti, išganyti, atverti vartus pas Tėvą, suvienyti su Dievu. Tai – mūsų menki bandymai žodžiais išreikšti tai, kas mus pranoksta, bet ko ilgimės ir trokštame. Prisikėlęs Viešpats mums teikia prisikėlimo viltį. Ja gyvename įveikdami didžiausius išbandymus ir sunkumus“.

Arkiv. L. Virbalas sakė, kad popiežius Pranciškus, šiemet susitikęs su ligoniais, priminė, kad Jėzui liga niekada netrukdė susitikti su žmonėmis. Priešingai, Jis mokė, kad žmogus visada brangus, turi orumą, kurio niekas, net ir liga negali panaikinti. Ji neturi leisti mums užmiršti, kad Dievo akyse mūsų vertė visada lieka begalinė. Liga mums gali suteikti galimybę susitikti vienas su kitu, bendrauti, parodyti solidarumą. Būtent tai ligoniai pirmiausia patirdavo iš Jėzaus. Jie jautėsi išklausyti, gerbiami, mylimi. Popiežius užtikrino, kad nė vienas neturi jaustis vienišas, tapęs našta. „Jūs esate brangūs Dievo akyse, esate brangūs Bažnyčios akyse“, – sakė jis ligoniams. Malda už ligonius, pasak Kauno arkivyskupo, už Dievo meilę konkrečiais darbais rodančius Bažnyčios žmones reikalinga ne tik tam, kad juos Viešpats sustiprintų, išgydytų, jiems padėtų. Ji būtina ir mums visiems, kad suvoktume žmogaus gyvybės didingumą. Ne jėgos, pasiekimai ar titulai suteikia vertę, o amžinybės sėkla, duota kiekvienam, net dar negimusiam, net pačiam silpniausiam. Tačiau gyvybė ir gyvenimas paniekinami ne tik, kai nepadedama ligoniams, bet ir tada, kai nepaisoma kiekvieno žmogaus, kai apgaudinėjama, siekiama savo naudos, kai viešai skelbiamos melagingos naujienos, siekiama apgauti, suklaidinti. Baigdamas arkiv. L. Virbalas sakė: „Mes, krikščionys, turime stulbinančią žinią pasauliui. Ji nėra nauja, bet ją reikia nuolat priminti. Jei Dievas dėl mūsų tapo žmogumi ir mirė ant kryžiaus, tai žmogus tegu nedrįsta paniekinti kito žmogaus. Nuolatinės konkurencijos, visko vertinimo naudos mastu metu mums labai reikia šio asmens orumo priminimo. O dar labiau reikia Dievo meilės, su kuria galime būti žmonės ir prasmingai išgyventi kiekvieną susitikimą, kiekvieną darbą ir net kiekvieną ligą ar sunkumą“.

Šv. Mišių pabaigoje vyskupas K. Kėvalas visų susirinkusiųjų vardu pasveikino arkivyskupą su artėjančiu gimtadieniu ir palinkėjo ištvermės ir tvirtybės ypač ruošiantis popiežiaus Pranciškaus vizitui Lietuvoje, nes rugsėjo 23 dieną jis lankysis Kaune. Sveikinimus palydėjo choro ir Bazilikos maldininkų „Ilgiausių metų“.

Po šv. Mišių arkivyskupas vadovavo Kalnų procesijai, kurios metu laimino tikinčiuosius Didžiąja Kryžiaus Relikvija.

Tos pačios dienos 19 val. vakaro Šv. Mišioms vadovavo ir pamokslą piligrimams pasakė Telšių vyskupijos vyskupo generalvikaras kan. Vilius Viktoravičius. Tos dienos vakarinėse Šv. Mišiose meldėsi iš Kauno atvykę keliaujančiosios pašaukimų stovyklos piligrimai, vadovaujami kunigo Vincento Lizdenio. Šv. Mišias tiesiogiai transliavo „Marijos radijas“.

Malda už tikybos mokytojus, katechetus ir švietimo sistemos darbuotojus

Liepos 4 dieną 10 val. visi ėjo į Žemaičių Kalvarijos kultūros centrą. Ten vyko Telšių vyskupijos pedagogų konferencija. Lietuvos ir Telšių vyskupijos katechetikos centrų direktorius mons. Rimantas Gudlinkis bei Telšių katechetikos centro metodininkė Margarita Petrauskaitė padėkojo tikybos mokytojams už sunkų, atsakingą ir labai prasmingą darbą, apžvelgė pasiekimus bei įvertino per metus atliktus darbus.

Savo patirtimi apie tikybos dėstymo svarbą pasidalino vysk. K. Kėvalas. Jis padėkojo mokytojams ir parapijų katechetams už vykdomą misiją ir pasidžiaugė, kad šiemet Sutvirtinimo sakramentą suteikė 3100 jaunuolių visoje Telšių vyskupijoje, o prie jų parengimo daug prisidėjo ir tikybos mokytojai bei katechetai.

Apie artėjantį popiežiaus Pranciškaus vizitą kalbėjo jo pasirengimo komiteto narys Giedrius Tamašauskas. Jis pristatė vizito gaires, pateikė išsamų popiežiaus Pranciškaus portretą, nagrinėjo jo asmenybę ir mokymą.

Padėkota metodinių būrelių pirmininkams, pasidžiaugta pedagogais, kurie pakėlė kvalifikaciją.

Į pagrindines 12 val. šv. Mišias pedagogai ėjo procesijoje su kiekvieno Telšių vyskupijos dekanato tikybos mokytojų būrelio ženklu – vėliava. Šv. Mišioms vadovavo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, koncelebravo vyskupai K. Kėvalas ir J. Boruta SJ ir daugiau nei 20 kunigų. Šv. Mišiose giedojo Gargždų Šv. arkangelo Mykolo parapijos didysis Sumos choras, vadovaujamas vargonininko Petro Katauskio.

Vysk. K. Kėvalas sveikino svečius iš Vilkaviškio vyskupijos: generalvikarą mons. Gintautą Kuliešių, neoprezbiterį kun. Valdemarą Mačį, permanentinį diakoną Egidijų Cibauską. Vyskupas pasveikino tą dieną gimtadienius šventusius prel. Juozą Šiurį ir seminaristą Mantą Skaivydą.

Homilijoje vysk. R. Norvila išryškino tikybos mokytojų ir katechetų svarbą Bažnyčios gyvenime. Ganytojas visus drąsino švytėti Kristumi, solidarizuotis vieniems su kitais, kaip tai darė Marija ir Elzbieta. Svarbu ir reikšminga įsijungti į Viešpaties patikėtą pasiuntinybę. Anot vyskupo, dažnai mokytojai lieka vieni šioje pasiuntinybėje, tačiau bendrystė padeda nepalūžti, palaikymas padeda neišsigąsti ir nepasiduoti. Vyskupas drąsino, kviesdamas nenusiminti ir vieniems kitus stiprinti, solidarizuojantis vieniems su kitais. Vaisiai subręs pamažu, o mums svarbu gyventi su Viešpačiu ir iš jo semtis tvirtybės kilnioje misijoje.

Po šv. Mišių melstasi giedant Žemaičių Kalvarijos Kalnus, o pabaigoje vysk. K. Kėvalas tikybos mokytojams ir katechetams Bazilikoje įteikė kanoninius siuntimus ir atminimo dovanėles. Žemaičių Kalvarijos parapijos namuose surengta nuotaikinga agapė.

Melstasi už policijos ir teisėsaugos darbuotojus

Liepos 5 dieną prašyta Dievo palaimos teisėsaugos ir policijos darbuotojams. 12 val. šv. Mišioms vadovavo Panevėžio vyskupas ordinaras Linas Vodopjanovas OFM, koncelebravo Telšių vyskupai K. Kėvalas ir J. Boruta SJ, vyriausiasis Lietuvos policijos kapelionas kun. Algirdas Toliatas bei būrys policijos kapelionų, iš Palangos dekanato ir kitų Lietuvos vietovių atvykusių kunigų. Šv. Mišiose giedojo jungtinis Palangos ir Kretingos parapijų choras, vadovaujamas vargonininkės Gražinos Ribokaitės.

Šv. Mišiose tarp kitų garbių svečių dalyvavo Lietuvos Policijos Generalinis komisaras Linas Pernavas, Lietuvos Generalinis prokuroras Evaldas Pašilis ir jo pavaduotojas Darius Karčinskas, Lietuvos Respublikos sienos apsaugos tarnybos vadas Renatas Požėla, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius Kęstutis Lukošius ir kiti atsakingas pareigas užimantys teisėsaugos ir policijos sistemos darbuotojai.

Vysk. L. Vodopjanovasn OFM homilijoje išryškino Dievo artumo svarbą gyvenime. Žmogus keliauja ir Dievas nori keliauti su žmogumi kartu. Vyskupas priminė Palaimintojo arkivyskupo kankinio T. Matulionio nueitą sunkų, pilną išbandymų kelią ir jo ištikimybę Dievui. Marija yra mūsų visų Motina ir visada mus, savo vaikus lydi gyvenimo ir tikėjimo kelyje. Ji ėjo paskui savo Sūnų ir moko mus nuolankumo, sekti, eiti ir aktyviai keliauti Dievo malonėje.

Po šv. Mišių svečiai padėkojo už pakvietimą ir bendradarbiavimą, o į Kalnų procesiją aktyviai įsijungė policijos darbuotojai, nešdami procesijos religinius reikmenis, giedodami Kalnų giesmes. Pamokslus Kalnų stotyse sakė policijos kapelionai. Po pamaldų Žemaičių Kalvarijos parapijos namuose teisėsaugos ir policijos sistemų darbuotojai agapėje dalinosi ir žemiškąja duona.

Padėkos už laisvę ir nepriklausomybę Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos valstybėms diena

Liepos 6 dieną, kai Lietuva šventė Karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną, Žemaičių Kalvarijoje į dangų kilo maldos ir giesmės, prašant Dievo palaimos Lietuvai, Latvijai, Estijai ir Lenkijai, švenčiančioms savo valstybingumo šimtmečius. Dėkota Dievui už laisvės dovaną. 12 val. šv. Mišioms vadovavo ir pamokslą sakė Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ, koncelebravo svečias iš Latvijos, Jelgavos vyskupas Edvards Pavlovskis, Telšių vyskupai K. Kėvalas ir J. Boruta SJ, būrys kunigų. Šv. Mišiose giedojo Jelgavos parapijos bažnytinis choras.

Pamoksle arkiv. S. Tamkevičius SJ sakė: „Dievas yra mus labai apdovanojęs. Šiandien dėkojame Dievui už ypatingai brangią dovaną – Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę“. Arkivyskupas kalbėjo apie mūsų tautos ir kitų šalių išgyventus nelaisvės ir priespaudos metus ir kvietė dėkoti Dievui už atgautą laisvę ir nepriklausomybę. Pamokslininkas priminė būtinybę saugoti laisvę ir nepriklausomybę, nes išorinė laisvė visuomet yra trapi. Laisvė išsaugoma tik vykdant Dievo valią ir laikantis jo įsakymų. Ganytojas drąsino pasitikėti Dievu ir Marijos, Krikščioniškų Šeimų Karalienės, užtarimu ir netapti savo ir tėvynės laisvės duobkasiais.

Po šv. Mišių piligrimai ėjo Kryžiaus kelią, giedojo Kalnus, o tos dienos vakarą kaip ir Lietuvoje bei visame pasaulyje prie Šventovės 21 val. piligrimai ir miestelio gyventojai susirinkę giedojo „Tautišką giesmę“ – Lietuvos Respublikos himną.

Malda už jaunimą – Lietuvos ir Bažnyčios ateitį

Liepos 7 dieną į Žemaičių Kalvariją rinkosi Telšių dekanato tikintieji ir Telšių vyskupijos jaunimas. Buvo meldžiamasi už Bažnyčios ir Lietuvos ateitį – jaunimą. 12 val. šv. Mišioms vadovavo ir pamokslą sakė Vilniaus arkivyskupo augziliaras vyskupas Darius Trijonis, koncelebravo Telšių vyskupai K. Kėvalas ir J. Boruta SJ, būrys kunigų. Šv. Mišiose giedojo Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų (Mažosios bažnyčios) parapijos Votyvos choras, vadovaujamas vargonininkės Ernestos Dargužienės. Pamoksle vysk. D. Trijonis kalbėjo apie tikėjimo kelionės svarbą, būtinybę ugdyti dėkingumo kultūrą, gebėjimą džiaugtis tuo, ką Dievas yra davęs ir kuo apdovanoja kiekvieną iš mūsų. Ganytojas drąsino pasitikėti, stebėtis Dievo veikimu mūsų gyvenime, daryti paprastus, reikalingus dalykus ir tokiu būdu augti dvasia, džiaugtis gyvenimu ir gebėjimu kurti.

Po pietų apie 300 jaunuolių rinkosi į Žemaičių Kalvarijos kultūros centrą. Čia vyko šlovinimas, vysk. D. Trijonio skaitoma konferencija, pokalbiai ir diskusijos. Prieš vakaro šv. Mišias Bazilikoje jaunimas meldėsi Švč. Sakramento adoracijoje. Per visą jaunimo maldos laiką ir vakaro Šv. Mišiose Viešpatį šlovinti padėjo šlovintojai iš Telšių Mažosios bažnyčios parapijos, vadovaujami vargonininkės Ernestos Dargužienės. Vakaro 19 val. šv. Mišioms vadovavo vysk. K. Kėvalas, koncelebravo vysk. D. Trijonis ir būrys kunigų – jaunimo kapelionų. Pamoksle vysk. K. Kėvalas įtaigiai drąsino jaunus žmones gyventi tikėjimu, Evangelijos dvasia. Grįsdamas pavyzdžiais ir asmenine patirtimi vyskupas kalbėjo apie pasitikėjimo Dievu svarbą ir reikšmę jauno žmogaus gyvenime, ragino jaunus žmones melstis, savo gyvenime ieškoti Dievo Karalystės.

Po šv. Mišių ganytojams ir savanoriams dėkojo Telšių vyskupijos jaunimo centro direktorius, Vydmantų parapijos klebonas kun. Karolis Petravičius. Pavakarieniavęs jaunimas 21 val. iškeliavo į Kryžiaus Kelią, su žvakėmis rankose ėjo ir giedojo Kalnų giesmes, stotyse klausėsi pamokslų kartu su Telšių vyskupijos ganytoju. Visą naktį Bazilikoje vyko Švč. Sakramento adoracija.

Šeimoms Dievo palaimos prašyta pagrindinę Didžiųjų Atlaidų dieną

Liepos 8-ąją – pagrindinę Didžiųjų atlaidų dieną, Didžiąja Kalvarija vadinamą, – melstasi už šeimas. Pagrindinėms šv. Mišioms vadovavo ir pamokslą pasakė Apaštalinis nuncijus Pabaltijui arkivyskupas Pedras Lopesas Kvintana (Pedro López Quintana), konselebravo Telšių vyskupai K. Kėvalas ir J. Boruta SJ, Telšių vyskupo generalvikaras kan. Vilius Viktoravičius ir būrys kunigų. Šv. Mišiose giedojo Klaipėdos Šv. Kazimiero parapijos Sumos choras, vadovaujamas vargonininko Mindaugo Gudžiūno, chorui pritarė pučiamųjų kvintetas iš Klaipėdos, vadovaujamas Vidmanto Budreckio.

Pamoksle arkivyskupas pasveikino susirinkusiuosius ir džiaugėsi galimybe švęsti dangiškosios Motinos Marijos šventę. Marija visada padeda šeimoms, pati veikusi kasdienybėje ištvermingai, su pasitikėjimu Dievu ir Dievo dvasia. Ji keičia pasaulį, veda toli krikščioniškojo gyvenimo kelionėje. Arkivyskupas kvietė į susitikimą su popiežiumi Pranciškumi Lietuvoje, nes jis „atvyksta susitikti su mumis, pasikalbėti, prisiliesti prie mūsų gyvenimų, padrąsinti ir sustiprinti mus tikėjime“. Nuncijus drąsino vykti į susitikimą su Popiežiumi, o Marija kvietė pasitikėti, kad ji padėtų, lydėtų įvairiose gyvenimo aplinkybėse ir nepaliaujamai globotų savo motiniškame glėbyje.

Po šv. Mišių didelė minia, vadovaujant apaštališkajam nuncijui, patraukė į Kryžiaus kelią.

Verslo žmonėms prašyta Dievo palaimos ir Marijos užtarimo

Liepos 9 dieną melstasi už tuos, kurie kuria verslą, dalinasi savo uždarbiu su kitais, remia Žemaičių Kalvarijos Kryžiaus kelio koplyčių ansamblį, padeda išlaikyti ir remontuoti koplyčias ir Baziliką. 12 val. šv. Mišiose meldėsi būrys pramonininkų, verslininkų, politikų. Pagrindinėms šv. Mišioms vadovavo Šiaulių yskupas Eugenijus Bartulis, koncelebravo Telšių vyskupijos ordinaras ir emeritas, būrys kunigų. Giedojo Sedos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos Sumos choras, vadovaujamas vargonininkės Lolitos Saparienės.

Šv. Mišių pradžioje vyskupas K. Kėvalas pasveikino Šiaulių vyskupijos kurijos kanclerį kun. Evaldą Alūzą, Katalikių moterų organizacijos atstoves, piligrimus iš Šiaulių, Jurbarko miestų, svečius iš Latvijos – Liepojos vyskupijos Katedros administratorių kun. Andrių Vasilevskį ir piligrimus, Mažeikių šaulių kuopos atstovus. Pamoksle vyskupas E. Bartulis išryškino būtinybę verslininkams ir pramonininkams gyventi Viešpaties malonėje. Vyskupas kvietė melstis už žmones, kurie kuria verslą ir pramonę ir, būdami dosnūs, remia Bažnyčią bei jos vykdomas veiklas ir projektus. Visi priklausome Viešpaties šeimai. Jai reikalingas supratingumas, meilė, darbštumas, ištikimybė. Vyskupo teigimu, žmogaus sėkmė gyvenime priklauso nuo, kiek yra Dievo žmogaus kasdienybėje. Su Dievo pagalba žmogus mokosi gyventi, priimti sprendimus ne tik protu, bet ir širdimi. Ganytojas ragino neužmiršti, kas yra svarbiau, nes daug dirbantys žmonės dažnai apleidžia maldą, šeimą ir net save ir tokiu būdu griauna santykius bei ateitį. Pamokslininkas palinkėjo visiems švęsti Viešpaties dieną, neprarasti džiaugsmo gyvenimu ir išlaikyti glaudų santykį su Dievu ir kitais žmonėmis.

Šv. Mišių pabaigoje į susirinkusius kreipėsi Seimo narys Jonas Varkalys, kuris padėkojo Bažnyčios atstovams už bendradarbiavimą ir palaikymą, o Žemaičių Kalvarijos Bazilikos kanauninkų kapitulos kanauninkui A. Sabaliauskui įteikė Seimo pirmininko prof. Viktoro Pranckiečio sveikinimą, skirtą Lietuvos 100-mečiui ir Žemaičių Kalvarijos atlaidams.

Po pamaldų piligrimai meldėsi Kryžiaus kelyje, kuriam vadovavo Šiaulių vyskupas, giedojo Kalnų giesmes.

Melsta gero derliaus ir sausros baigties

Dievo palaimos ir Marijos užtarimo prašyta žemdirbiams liepos 10 dieną. Į Baziliką rinkosi piligrimai ūkininkai, žemdirbiai ir jų valdžios atstovai. 12 val. šv. Mišioms vadovavo Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, koncelebravo abu Telšių vyskupijos vyskupai – ordinaras ir emeritas – bei kunigai. Giedojo Akmenės Šv. Onos parapijos Sumos choras, vadovaujamas vargonininkės Žydrūnės Kazlauskaitės.

Šv. Mišių pradžioje vysk. K. Kėvalas sveikino Žemės ūkio ministrą Giedrių Surplį, Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininką Andriejų Stančiką, Žemės ūkio rūmų vicepirmininką Vytautą Buivydą ir direktorių Sigitą Dimaitį, įvairių rajonų iš visos Lietuvos ūkininkų sąjungų atstovus, galvijų ir grūdų augintojų asociacijų pirmininkus.

Pamoksle vysk. J. Kauneckas kalbėjo apie Lietuvos žemės ūkio politiką ir apgailestavo, kad nyksta smulkieji ir vidutiniai ūkiai. Analizuodamas esamą situaciją pamokslininkas išryškino Marijos vaidmens svarbą žmonių gyvenime, ragino visus gyvenimo klausimus spręsti prašant Dievo Motinos pagalbos. Visos sudėtingos situacijos sėkmingai sprendžiamos, kai pasitikima Motinos Marijos užtarimu, nes per ją Dievas kiekvieno iš mūsų gyvenime daro didžius dalykus. Ganytojas drąsino pasitikėti didžiausią įtaką darančia Marija, nes jos veikimas pasaulio istorijoje akivaizdžiai matomas ir žinomas. Pamokslininkas drąsino visus mylėti Dievą, Tėvynę, rūpintis Lietuvos, Bažnyčios ateitimi ir neprarasti ryšio su žeme.

Po šv. Mišių į susirinkusiuosius kreipėsi Žemės ūkio ministras G. Surplys ir Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas A. Stančikas. Šie abu politikai – plungiškiai, taigi pasidžiaugė kraštiečių susitikimu ir atlaidų tradicijos gyvastingumu, palinkėjo visiems ūkininkams, žemdirbiams ištvermės ir tikėjimo.

Po šv. Mišių eitas Kryžiaus kelias, giedotos Kalnų giesmės, Kalnų stotyse sakyti pamokslai.

Už kunigus ir naujus pašaukimus

Liepos 11 dieną į Baziliką rinkosi piligrimai iš Šilutės dekanato ir didelis būrys Lietuvos kunigų. 12 val. šv. Mišioms vadovavo Telšių vyskupai K. Kėvalas ir J. Boruta SJ bei daugiau kaip 80 kunigų. Giedojo Šilutės parapijos Sumos choras, vadovaujamas vargonininkės Vitos Matulės. Šv. Mišiose dalyvavo ir Šilutės rajono savivaldybės meras Vytautas Laurinaitis, mero pavaduotojas Algis Bekeris, Katyčių seniūnijos seniūnas Jonas Lukošaitis ir kiti to krašto atstovai.

Pamoksle vysk. K. Kėvalas išryškino kunigo, kaip maldos žmogaus, veikimo Bažnyčioje principus – Dievo Žodžio skelbimą, pastoracinį uolumą, komandinį darbą parapijose ir su kitais kunigais. Žmogui būtina gyvenime sutikti tikrą kunigą, o nesutikti – didelė nelaimė. Kunigas yra artimiausia Kristaus matomojo gyvenimo žemėje išraiška. Vyskupas išryškino kunigo uždavinių vykdymo svarbą ir dėkojo dvasininkams už bendradarbiavimą, įsipareigojimą ir įvairių išbandymų priėmimą, kurių šiais laikais yra daug ir įvairių. Pamokslininkas išryškino kunigo savybes: maldingumą, džiaugsmą, stiprybę, laisvę, nesavanaudiškumą, santūrumą, tiesos sakymą, neturtą, ištikimybę Bažnyčiai. jos savybės esminės ir jos apibūdina kunigo pašaukimo ir veikimo esmę Bažnyčioje. Vyskupas drąsino kunigus pasitikėti Dievu ir vykdyti patikėtą misiją džiugiai ir uoliai.

Po šv. Mišių būrys kunigų keliavo Kryžiaus keliu, o pasibaigus Kalnams Telšių vyskupijos ganytojas dvasininkams įteikė naujus paskyrimus tolimesnei tarnystei. Agapė surengta Žemaičių Kalvarijos parapijos namuose.

Gydytojams, slaugytojams ir sergantiesiems – Dievo palaimos, sveikatos

Paskutinė atlaidų diena – liepos 12-oji – buvo skirta maldos už sergančiuosius bei visus sveikatos apsaugos sistemos darbuotojus. Pagrindinėms tos dienos 12 val. šv. Mišioms vadovavo Vilniaus arkivyskupo augziliaras vysk. Arūnas Poniškaitis, koncelebravo abu Telšių vyskupijos vyskupai ir kunigai. Šv. Mišiose giedojo Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapijos Sumos choras, vadovaujamas vargonininkės Irenos Bakanauskienės.

Šv. Mišių pradžioje vysk. K. Kėvalas džiaugėsi atvykusiais medikais, senelių namų darbuotojais ir gyventojais, ligoninių ir gydymo įstaigų atstovais iš įvairių rajonų ir miestų.

Vysk. A. Poniškaitis kalbėjo apie tikinčio žmogaus pašaukimą mokytis džiaugtis, būti viltimi šių dienų pasaulyje ir to mokytis kvietė iš Dievo Motinos Marijos. Pamokslininkas priminė būtinybę įsigilinti į esminį pašaukimą – būti Dangiškojo Tėvo vaikais ir viską apmąstyti širdyje. Toks santykio kūrimas veda mus į šventumą ir padeda laimėti gyvenimo kovą, vedančią į Dangų. Vyskupas priminė, jog Kristus nuolat mus kviečia būti linksmus ir džiūgauti ir tuo vadovaudamiesi, būdami bendruomenės nariais, keliaujame per gyvenimą ir kaip Marija esame pakviesti gyventi tikrovėje, viską perkeičiant Dievo malonei.

Po šv. Mišių iškilminga procesija į Kryžiaus Kelio Kalnus, nešant ir Palaimintojo arkivyskupo kankinio T. Matulionio didįjį relikvijorių (jį nešė ir iki Kaišiadorių vyskupijos Katedros lydėjo Varnių jaunieji šauliai), o po procesijos, grįžus į Baziliką, iškilmingai sugiedotas padėkos Dievui himnas „Tave, Dieve, garbinam...“. Po pamaldų padėkos žodžius visiems, prisidėjusiems prie atlaidų parengimo, išsakė Telšių vyskupijos ordinaras ir emeritas. Abu vyskupai pasidžiaugė atlaidais, maldininkais, klebono kan. J. Ačo darbu, kunigų, diakonų ir seminaristų patarnavimu, uoliu seserų vienuolių įsijungimu į organizacinį darbą, giesmininkais, dūdoriais ir visais, vienaip ar kitaip prisidėjusiais prie atlaidų organizavimo.

2018 metų Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai buvo skirti padėkai Dievui už 100 metų Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės jubiliejų ir pasiruošimui popiežiaus Pranciškaus vizitui Lietuvoje. Šimtmečio atlaidų metu daugiau nei 10 tūkst. tikinčiųjų priėmė Šv. Komuniją. Visomis atlaidų dienomis Tvenkinio gatvėje esančioje Žemaičių Kalvarijos senelių globos namų koplyčioje nuo ryto iki vakaro vyko Švč. Sakramento adoracija, Bazilikoje – dvi naktinės Švč. Sakramento adoracijos.

Beje, Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje atlaidai vyksta 2-ąją kiekvieno mėnesio dieną.

Klier. Sauliaus Urbono nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija