2018 m. rugpjūčio 17 d.
Nr. 30 (2297)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai
2018 metai

Savaitė su malda marijonų centre

Prie palaimintojo Jurgio Matulaičio
altoriaus Bazilikos klebonas
kun. Andrius Šidlauskas MIC pašventino
padėkos ženklus – votus

Atlaidai Marijampolėje, skirti Lietuvos valstybingumo atkūrimo ir Palaimintojo Jurgio Matulaičio MIC įžengimo į Vilniaus vyskupo sostą 100-mečiui

Liepos 8–15 dienomis Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo Bazilikoje vyko kasmetinis Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio MIC paskelbimo palaimintuoju minėjimas. Visą savaitę plūdo minios tikinčiųjų, piligrimų, panorusių pamąstyti, pasimelsti, pabūti Dievo ir Palaimintojo artumoje.

Liepos 8-oji, sekmadienis, buvo pirmoji atlaidų diena. Tradiciškai ji būna padėkos už patirtas malones ir šeimų diena. Šv. Mišių aukai to sekmadienio vidurdienį vadovavo Bazilikos klebonas kun. Andrius Šidlauskas MIC. Po šv. Mišių jau prie Palaimintojo altoriaus jis pristatė dvasinius ir fizinius pagijimus patyrusių žmonių liudijimus, pašventino padėkos ženklus – votus. Savo išgyvenimus ir Dievo malonę užtariant Palaimintajam liudijo keletas tikinčiųjų.


Žemaičių Kalvarijoje – didieji Lietuvos 100-mečio atlaidai

Kan. teol. lic. Andriejus SABALIAUSKAS

Einamas Kryžiaus kelias

Šie metai ypatingi – švenčiame Lietuvos valstybingumo 100-metį, minime Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, stebuklingojo paveikslo 300 metų karūnavimo jubiliejų. Šiemet sukanka 30 metų, kai Žemaičių Kalvarijos (sovietmečiu vadintos Varduva) bažnyčiai šventasis popiežius Jonas Paulius II suteikė Bazilikos titulą. Be to, minime 25-ąsias šio Popiežiaus vizito į Lietuvą metines.

Pradžia – Panų kalne

Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai, kaip įprasta, prasidėjo liepos 1 dieną 14 val. šv. Mišiomis Panų Kalne. Į šią sakralią vietą rinkosi gausus būrys maldininkų ir Marijos legiono narių. Kankines merginas ir moteris menančioje vietoje, kur stovi koplyčia, šv. Mišias aukojo ir pamokslą sakė Telšių vyskupijos Marijos legiono dvasios vadas kan. Andriejus Sabaliauskas. Giedojo Alsėdžių parapijos bažnytinis choras, vadovaujamas vargonininkės Jolantos Brazdeikienės. Paskui maldininkai procesijos būdu su vėliavomis, giedodami giesmes, kalbėdami maldas patraukė į Žemaičių Kalvarijos šventovę. Čia 19 val. iškilmingomis šv. Mišiomis bei Mišparais pradėti jubiliejinių metų Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai.


Kunigui Žolinė – triguba šventė

Romas Bacevičius

Kun. Gintaras Urbštas
Ričardo Šaknio nuotrauka

Per Žolinę sukako 45 metai, kai 1973 m. rugpjūčio 15 d. Gegužių kaime, Kriūkų apylinkėje, Ilguvos parapijoje, gimė Gintaras Urbštas, dabar Garliavos klebonas. Jis – jauniausias vaikas šeimoje. Turi du brolius. Dar prieš pradėdamas lankyti mokyklą ėmė bendrauti su tuometiniu Ilguvos klebonu kun. Jonu Malinausku MIC, patarnauti šv. Mišioms ir vis galvodavo apie kunigo pašaukimą. Jam patiko tai, kas vyksta bažnyčioje. Jo mama visuomet skatindavo lankyti bažnyčią ir, jei tik reikia, neatsisakyti padėti klebonui. Vaikas iš kun. J. Malinausko MIC girdėjo, kad „būti kunigu – kilniausias poelgis ant svieto, tai kilniau ir už karalių“. Be to, įtaką darė ir aplinkinių parapijų kunigų tarnystė, ypač tuometinis Lekėčių klebonas kun. Jonas Bučinskas, šventieji ir kiti drąsūs krikščionys, apie kuriuos perskaitydavo Ilguvos bažnyčioje veikusioje, aišku, be tuometinės valdžios leidimo, bibliotekėlėje esančiose knygose. Ir jau paauglys Gintaras išgirdo Kristaus balsą: „Sek paskui mane“.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija