Atnaujintas 2008 gegužės 16 d.
Nr.37
(1630)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Panevėžio vyskupijoje

Panevėžio-Krekenavos dekanate

Šventė Sekmines, minėjo bažnyčios
10-metį

Iškilmės prasidėjo
eucharistine procesija

TRUSKAVA. Gegužės 11 dieną parapijoje buvo minima Šventosios Dvasios bažnyčios 10 metų sukaktis bei švenčiami Sekminių atlaidai. Iš Kauno atvykusį vyskupą emeritą Juozą Preikšą į šventovę atlydėjo Truskavos klebonas kun. Simas Maksvytis.

Iškilmės prasidėjo eucharistine procesija. Sekminių šv. Mišiose, kurias aukojo vyskupas emeritas, dalyvavo Panevėžio vyskupijos kurijos kancleris kun. dr. Romualdas Zdanys, buvę Truskavos klebonai, o dabar Joniškyje bei Utenoje dirbantys kunigai Sigitas Stepšys bei Feliksas Čiškauskas, Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios klebonas kan. Petras Baniulis bei šios šventovės altaristas g. kan.Vytautas Aloyzas Marozas.


Kauno arkivyskupijoje

Ukmergės dekanate

Sekminių šventėje dalyvavo daug garbingų svečių

Sekminių šventėje kalba Kauno
arkivyskupo augziliaras
vyskupas Jonas Ivanauskas (kairėje)

Vepriai. Praėjusį savaitgalį čia sugužėjo didelis maldininkų būrys iš visos Lietuvos. Sekminės šioje parapijoje – didelė šventė. Šiais metais Sekminių šventėje dalyvavo Kauno arkivyskupo augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas, kancleris monsinjoras Adolfas Grušas, naujai įšventintas Ukmergės Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios kunigas Kęstutis Genys, profesorius Alfonsas Motuzas, „Marijos radijo“ direktorius kun. Petras Oskaras Volskis, Seimo narys Ramūnas Garbaravičius, jo patarėjas Arūnas Antanaitis, rašytojas čečėnas Vachidas Jelhojevas, kiti svečiai.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija