Atnaujintas 2008 gegužės 16 d.
Nr.37
(1630)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją


 

Šiame numeryje:

Už patvaresnę šeimą

Dievas – Trejybė

Sekminės – „Societas Spiritus“ gimtadienis

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI atmeta
„federalistinį“ požiūrį į Bažnyčią

Popiežius pabrėžė Bažnyčios visuotinumą ir vieningumą

Komentuodamas Šventąjį Raštą ir cituodamas didžiuosius teologus savo įspūdingoje Sekminių – Šventosios Dvasios atsiuntimo apaštalams – liturginės šventės homilijoje, popiežius Benediktas XVI pateikė svarų Bažnyčios esmės išaiškinimą. Šv. Petro aikštėje jo vadovautų šv. Mišių dalyviams, tūkstančiams tikinčiųjų ir dešimtims kardinolų bei vyskupų Šventasis Tėvas sakė, kad svarbiausi daugiatautės Bažnyčios bruožai yra visuotinumas ir vieningumas, kuris nieko bendro neturi su teisine federacijos samprata.


Libane įsiliepsnoja pilietinis karas

Giedrius Grabauskas-Karoblis

Gyvenimas Libane yra labai
sunkus, nes nesiliauja kariniai
išpuoliai iš kaimyninių šalių,
o dabar prasidėjo pilietinis karas
Reuters nuotrauka

Libane prasideda pilietinis karas. Gegužės 7 dieną „Hezbollah“ organizacijos pajėgos pradėjo puolimą Libano sostinėje Beirute. Iš pradžių prasidėjo „Hezbollah“ smogikų ir policijos susirėmimai, vėliau kovos užvirė tarp „Hezbollah“ ir vyriausybę palaikančių sunitų judėjimo „Al-Mustakbal“ ir drūzų pajėgų, o miesto centre pasigirdo šūviai ir buvo deginami pastatai. Pretekstas pradėti ginkluotą maištą buvo Libano vyriausybės draudimas plėstis „Hezbollah“ valdomam telekomunikacijų tinklui. Šis tinklas apima įvairias telekomunikacijos priemones, tarp jų ir galingą šnipinėjimo aparatūrą. Neseniai „Hezbollah“ veikėjai visai suįžūlėjo ir Beiruto aerouoste įrengė nuosavas videokameras. Per pirmąsias dvi susirėmimų dienas žuvo 18 žmonių, per 40 buvo sužeista.


Ar išgirs mus jaunoji karta?

Vytautas Visockas

Prie Santarvės ąžuoliuko
Jono Basanavičiaus „Aušros“
125-ųjų metinių minėjimo
organizatoriai ir dalyviai
Autoriaus nuotrauka

Lietuvai pagražinti draugijos pirmininkas Juozas Dingelis sako, kad kai tik vyksta koks reikšmingas draugijos renginys, tą dieną oras būna puikus. Taip buvo ir tada, kai į Kauną atvažiavome nusilenkti Vaižgantui, prieš 75-erius metus iš šio miesto iškeliavusiam į amžinybę. Rašytojas išėjo iš buto šalia Vytauto Didžiojo bažnyčios, šalia Perkūno namo, palikęs iki šiol čiulbančias kanarėles, šunelį Kauką, nūnai tupintį ant bufeto ir daug metų ištikimai saugantį muziejaus ramybę.


Šventė Sekmines, minėjo bažnyčios
10-metį

Iškilmės prasidėjo
eucharistine procesija

TRUSKAVA. Gegužės 11 dieną parapijoje buvo minima Šventosios Dvasios bažnyčios 10 metų sukaktis bei švenčiami Sekminių atlaidai. Iš Kauno atvykusį vyskupą emeritą Juozą Preikšą į šventovę atlydėjo Truskavos klebonas kun. Simas Maksvytis.

Iškilmės prasidėjo eucharistine procesija. Sekminių šv. Mišiose, kurias aukojo vyskupas emeritas, dalyvavo Panevėžio vyskupijos kurijos kancleris kun. dr. Romualdas Zdanys, buvę Truskavos klebonai, o dabar Joniškyje bei Utenoje dirbantys kunigai Sigitas Stepšys bei Feliksas Čiškauskas, Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios klebonas kan. Petras Baniulis bei šios šventovės altaristas g. kan.Vytautas Aloyzas Marozas.


Sekminių šventėje dalyvavo daug garbingų svečių

Sekminių šventėje kalba Kauno
arkivyskupo augziliaras
vyskupas Jonas Ivanauskas (kairėje)

Vepriai. Praėjusį savaitgalį čia sugužėjo didelis maldininkų būrys iš visos Lietuvos. Sekminės šioje parapijoje – didelė šventė. Šiais metais Sekminių šventėje dalyvavo Kauno arkivyskupo augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas, kancleris monsinjoras Adolfas Grušas, naujai įšventintas Ukmergės Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios kunigas Kęstutis Genys, profesorius Alfonsas Motuzas, „Marijos radijo“ direktorius kun. Petras Oskaras Volskis, Seimo narys Ramūnas Garbaravičius, jo patarėjas Arūnas Antanaitis, rašytojas čečėnas Vachidas Jelhojevas, kiti svečiai.


Monsinjoro Petro Butkaus pagerbimas Nemakščiuose

Daiva Visockienė

Monsinjoras Petras Butkus

Monsinjorą Petrą Butkų nemakštiškiai labai gerbia. Tik šio šviesaus atminimo dvasininko dėka mes galime džiaugtis didinga Nemakščių Švč. Trejybės bažnyčia, o jo dvasia ir mintys, po ilgų kelionių sugrįžusios į gimtąjį kraštą, yra tobulas meilės savo gimtinei pavyzdys.

Kunigas Petras Butkus gimė 1914 m. sausio 19 dieną Lekavo kaime, Nemakščių valsčiuje. 1938 metais baigė Telšių kunigų seminariją ir buvo įšventintas kunigu. Veržlus, energingas kunigas mėgavosi savo darbu tarp jaunimo ir 1938-1944 buvo kapelionu Tauragės ir Telšių mokytojų seminarijose. Traukdamasis nuo karų ir okupacijų 1944 metais iškeliavo į Vokietiją, Tiubingeno universitete gilinosi į filosofijos ir lituanistikos mokslus bei tęsė savo kunigo veiklą, nes buvo pabėgėlių stovyklų lietuvių gimnazijų kapelionas.


VIENIS

Petras KATINAS

Ne tik šių eilučių autorių, bet ir daugelį gerokai nustebino Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos klebono, dekano, garbės kanauninko Zenono Degučio didžiulis interviu „žinių lyderiui“ – bulvariniam laikraščiui „Vakaro žinios“. Jame dvasininkas išaiškino, kad nuogąstavimai dėl visuomenės sumaterialėjimo yra nepagrįsti ir net absurdiški. Pasirodo, yra labai gražu, kad žmonės statosi naujus namus, perka naujas mašinas ir daiktus, – tai nėra sumaterialėjimas, o priešingai, netgi dvasingumas. Esą viskas yra vienis. Netgi valdžia yra tas vienis – ir Vyriausybė su premjeru priešakyje, apčiuopiantys visas gyvenimo sritis…

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija