2009 m. lapkričio 20 d.
Nr. 82
(1774)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Apaštalinis nuncijus Telšiuose

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Apaštalinis nuncijus Lietuvoje
arkivyskupas Luidžis Bonacis (kairėje)
po šv. Mišių seminarijos koplyčioje

Lapkričio 11 dieną Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje lankėsi Apaštalinis Nuncijus Lietuvoje arkivyskupas Luidžis Bonacis (Luigi Bonazzi). Popiežiaus Benedikto XVI pasiuntinys Pabaltijo šalims susitiko su kunigų seminarijos dėstytojais bei klierikais.

Susitiko su dėstytojais

Apaštalinis nuncijus Telšių vyskupijos kurijoje susitiko su Telšių vyskupu Jonu Boruta SJ, kurijos darbuotojais ir Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos vadovybe bei dėstytojais. Arkivyskupas priminęs, kad šie metai paskelbti Kunigų metais, kalbėjo apie kunigo misiją šių dienų pasaulyje ir kunigystės pašaukimo dovaną žmogui, kunigų tarpusavio bendrystės svarbą. Tarpusavio pagalba, supratimas ir vyskupo kaip tėvo vyskupijoje vaidmuo bei kunigų ryšys su savo ganytoju yra svarbūs momentai, į kuriuos svarbu nuolat atkreipti dėmesį. Nuncijus taip pat kalbėjo apie kunigų, dirbančių parapijose ir kunigų seminarijose, vaidmenį naujų pašaukimų į kunigystę ugdymui, atsakė į užduotus klausimus. Po susitikimo ir pokalbio su Telšių vyskupu ir kunigais Telšių kunigų seminarijos koplyčioje buvo aukojamos šv. Mišios.   


Pažemintas ir išaukštintas

Taip, tai Kristus. Didysis krikščionybės paradoksas: Nekalčiausiasis, kuris, visiškai laisvai prisiimdamas anuomet gėdingiausią, žiauriausią ir niekingiausią bausmės būdą – nukryžiavimą, pasiekė žmogaus protui nesuvokiamą nusižeminimo bedugnę. Dėl to kai kurie teologai pagrįstai kalba ir rašo, jog ši Dievo Sūnaus kenozė (gr. atsisakymas, savęs apiplėšimas) – tam tikras savęs naikinimo būdas yra beprotiška Jo meilės išraiška visiems žmonėms ir kiekvienam iš jų asmeniškai.


Prisiminė bažnyčios statybą

Kazimiera Sipienė

Parapijos klebonas kanauninkas
Jonas Paulauskas prisiminė
statybos vargus

1941 m. birželio 22 dieną sudegus Gargždų bažnyčiai, buvo meldžiamasi mažoje, žemoje iš lentų sukaltoje bažnyčioje-barake. 1988 m. pavasarį Maskvoje gavus leidimą „rekonstruoti Gargždų maldos namus“, Telšių vyskupui pritarus, naujos bažnyčios statyba buvo patikėta 1988 metų birželio mėnesį į Gargždus paskirtam naujam klebonui kun. Jonui Paulauskui. Parengus projektą, 1989 metų pavasarį buvo pradėti statybos darbai.


Atsinaujinimo diena „Dievo žodžiui Lietuvoje – 1000!“

Konferenciją „Dievo žodžio kelionė
per Lietuvą“ vedė ateitininkų
sendraugis Liutauras Serapinas

Spalio 18-ąją Kaune, VDU Didžiojoje salėje, vyko „Gyvųjų akmenų“ bendruomenės surengta Atsinaujinimo diena „Dievo žodžiui Lietuvoje – 1000!“ Susirinko gausus būrys dalyvių į šią dieną iš visų Lietuvos regionų, atvyko ir daug jaunimo. Apie tūkstantis žmonių šlovino Viešpatį drauge su „Gyvųjų akmenų“ bendruomene ir iki pietų klausė dviejų konferencijų. Popietinį darbą grupelėse ir visą renginį džiaugsmingai užbaigė drauge švęsta Eucharistija, kuriai vadovavo Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas, koncelebravo kun. Pijus Virginijus Eglinas OP ir kun. Mindaugas Pukštys.


Evangelizacijos tūkstantmečio paminėjimas

Inesė Ratnikaitė

Spalio 16 dieną 18 val. Šiaulių Katedroje vyskupas Eugenijus Bartulis bei vyskupijos kunigai aukojo šv. Mišias dėkodami Dievui už Lietuvos vardo tūkstantmetį ir krikščionybės pradžią Lietuvoje. Giedojo Šiaulių vaikų vokalo studija Ro-ko-ko (vadovė Rasa Kauneckaitė). Pamoksle ganytojas apžvelgė tris Gerosios naujienos sklaidos laikotarpius: Kristaus laikais, šv. Brunono laikais bei šiandien. Kristus buvo prikaltas prie kryžiaus, vyskupas Brunonas taip pat nužudytas. Ir šiais laikais Evangelijos žodžiui nelengva plisti – žmonės ne ten ieško laimės.


Paminėta Šv. Luko – medikų globėjo – diena

Džiuljeta Kulvietienė

Šv. Luko koplyčioje šv. Mišias
už medikus ir jų pacientus aukojo
(iš kairės): kun. Artūras Kazlauskas,
kun. Vincas Kudirka, vyskupas Jonas
Ivanauskas ir g. kan. Juozas Gražulis

Kasmet spalio 18 dieną Bažnyčia mini gydytoją, apaštalo Pauliaus palydovą ir evangelistą šv. Luką, kurį medikai pagarbiai vadina savo profesijos globėju. Kauno medicinos universiteto klinikų (KMUK) bendruomenė nuo 2005 m. pavasario turi šio šventojo vardu pavadintą koplyčią. Šiais metais Šv. Luko koplyčioje šv. Mišias už visus medikus ir jų pacientus aukojo vyskupas Jonas Ivanauskas, jam talkino Kauno medicinos universiteto (KMU) ir jo klinikų kapelionai, giedojo KMUK moterų ansamblis „Kolegės“.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija