2010 m. birželio 26 d.
Nr. 49
(1834)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Projektą „Gimtasis kraštas:  
įvykiai ir įspūdžiai“ remia:  

  

 

Buvo mylimas už nuoširdumą

A†A plk. g. kan. Juozas GRAŽULIS (1956–1982–2010)

Lietuvos kariuomenės atsargos pulkininkas
garbės kanauninkas Juozas Gražulis

Birželio 14 dieną ištiktas širdies smūgio į Viešpaties namus iškeliavo Lietuvos kariuomenės atsargos pulkininkas, buvęs Lietuvos kariuomenės vyriausiasis kapelionas ir LR kariuomenės ordinaro generalinis vikaras, Vilkaviškio vyskupijos katedros kapitulos garbės kanauninkas Juozas Gražulis.

Kun. J. Gražulis gimė 1956 m. vasario 21 dieną Mankūnų kaime, Miroslavo parapijoje, Alytaus rajone, gausioje, penkiolikos vaikų katalikiškoje Monikos ir Antano Gražulių šeimoje. Iš dzūkiško kaimo laukų, iš motinos švelnios meilės, rūpestingų tėvo rankų augo ir brendo jo meilė gimtam kraštui, pagarba ir dėmesys žmogui, sąžiningas, uolus tarnavimas kitiems negailint savęs. J. Gražulis 1963 – 1974 metais mokėsi Miroslavo vidurinėje mokykloje, 1977 – 1982 metais studijavo Kauno tarpdiecezinėje Kunigų seminarijoje. 1982 m. birželio 6 dieną įšventintas kunigu bei paskirtas Simno parapijos vikaru. Nuo 1984 m. gegužės 23 dienos – Šakių parapijos, kurioje klebonavo būsimasis vyskupas Juozas Žemaitis, vikaras. 1986 m. kovo 18-ąją paskirtas Keturvalakių parapijos klebonu. Atvykęs į Keturvalakius, nustebo neradęs bažnyčios, o tik sutrešusį baraką. Gyventi čia galėjo tik sukiužusioje špitolėje. Religinis parapijiečių gyvenimas buvo apmiręs, bet kokie geri norai atsimušdavo tarsi į sieną, ankstesnieji vyresnio amžiaus klebonai jau buvo praradę viltį ką nors daryti. Vis dėlto nors buvo dar sovietmetis, jaunojo klebono rūpesčiu, padedant architektui Vytautui Jakučiui, imtasi bažnyčios remonto, o gal, tiksliau sakant, statybos. Nors tuometinė valdžia nepritardavo statyboms, bet dirbta buvo taip sparčiai, kad, pražiūrėjusi pradžią, ji toliau darbų netrukdė, nes jau pūtė Atgimimo vėjai. Buvo apmūryta senoji bažnyčia. Kartu su atgimusia bažnyčia, atgijo ir anksčiau apmirusi bendruomenė. Kunigas džiaugėsi galįs kartu su parapijiečiais sutikti  Lietuvos atgimimą, laisvai ir nevaržomai bendrauti su jaunimu. 1989 m. gegužės 26-ąją jis siunčiamas aptarnauti dar ir Skardupių parapiją. 1991 m. sausio 3 dieną paskirtas pirmuoju Alytaus šv. Kazimiero parapijos klebonu. Jo rūpesčiu statyti šios parapijos namai, rekonstruota sovietmečio suniokota bažnyčia, suburta bendruomenė, įkurta bei pastatyta katalikiška mokykla (šiandien – Alytaus šv. Benedikto gimnazija). Jau bedirbant Alytuje, 1991 m. rugsėjo 1 dieną, Vilkaviškio vyskupas Juozas Žemaitis MIC konsekravo jo rūpesčiu pradėtą statyti Keturvalakių bažnyčią, čia teikė Sutvirtinimo sakramentą. Tai buvo pirmasis vyskupo apsilankymas po 52 metų pertraukos.  


Prisiminė vyskupijos globėją, pagerbė pirmąjį vyskupą

Birutė NENĖNIENĖ

Pirmasis Vilkaviškio vyskupas
Antanas Karosas

Vilkaviškio Katedroje iškilmingai paminėti Vilkaviškio vyskupijos globėjo šv. Antano Paduviečio atlaidai. Vilkaviškio Švč. M. Marijos Apsilankymo titulo  katedroje tai naujausi atlaidai, pirmąkart sutapę su sekmadieniu.

Šv. Mišioms vadovavo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, koncelebravo vyskupas emeritas Juozas Žemaitis, generalvikaras kun. Gintautas Kuliešius, keletas kapitulos narių, per dešimt parapijų kunigų. Prieš šv. Mišias Katedroje kan. prof. teol.dr. Kęstutis Žemaitis  susirinkusiems tikintiesiems perskaitė pranešimą „Antanas Karosas – paskutinysis Seinų vyskupijos ir pirmasis Vilkaviškio vyskupijos vyskupas“. Trumpa konferencija buvo skirta paminėti vyskupo A. Karoso vyskupystės 100-osioms metinėms. Po šv. Mišių vyskupas R. Norvila Katedroje pašventino vyskupo A. Karoso bareljefą.


Netekome mokytojo ir vadovo

Antanas Padleckis
Evaldo Butkevičiaus nuotrauka

Birželio 14 dieną, eidamas 86-uosius metus, mirė laisvės kovų dalyvis, politinis kalinys, muzikos mokytojas ir kompozitorius, „Laisvės kovų dainos“ choro įkūrėjas ir vadovas Antanas Padleckis.

Antanas gimė 1925 m. vasario 15 dieną Pavietovos kaime, Seredžiaus valsčiuje, Kauno apskrityje. Augo gausioje ir dainingoje Stanislovo ir Antaninos Padleckių šeimoje. Mokėsi Armeniškių,  vėliau – Juodaičių pradžios mokyklose. Padleckių šeimos nariai buvo persekiojami jau pirmosios rusų okupacijos metais. 1941 metais bolševikai suėmė brolius Jurgį ir Kazimierą, 1944 metais – Praną ir Antaną, o 1948 metais – ir Juozą. Pavykus pabėgti, Antanas aktyviai dalyvavo rezistencinėje kovoje prieš okupantus, buvo sužeistas.


Pagerbė partizaną

Birželio 16 dieną sostinėje, Šv. Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje, šv. Mišiomis buvo prisimintas ir pagerbtas prieš mėnesį miręs legendinis zanavykų krašto partizanas Juozas Armonaitis – Triupas. Šv. Mišias aukojo kunigas Augustinas Ruzgys OP, dalyvavo nemažas būrys vilniečių, taip pat Lietuvos laisvės kovų dalyvių sąjungos atstovai.

Birželio 2-ąją J. Armonaičiui būtų sukakę 87 metai.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija