2010 m. spalio 8 d.
Nr. 73
(1858)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Telšių vyskupijoje

Žemaičių Kalvarijos dekanate

Nuostabi  Viešpaties diena

Rietavo savivaldybės Švietimo,
kultūros ir sporto skyriaus
vedėja Lidija Rėkašienė įteikia
klebonui kun. Antanui Gutkauskui
albumą „Rietavo krašto spalvos“

Viešnios po koncerto...

Medingėniškės adorantės
Pranciškaus ŽUKAUSKO nuotraukos

Iškilmingoje procesijoje
(iš kairės) kunigai Gediminas
Jazbutis ir Arvydas Mačiulis

Medingėnai. Miestelio centre stovi gerokai per šimtmetį perkopusi medinė dviejų bokštų Švč. Trejybės bažnyčia. Šalia jos – dar senesnė mūrinė varpinė. Dabar šventovę aptarnauja Rietavo Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios kunigai: Rietavo klebonas Antanas Gutkauskas ir Arvydas Mačiulis. Kun. A. Gutkausko žinioje yra ir nuolatinio kunigo neturinčios Medingėnų ir Spraudės bažnytėlės. Medingėnų parapiją aptarnauja kun. A. Mačiulis.

Medingėnų bažnyčia – suremontuota, nudažyta, tvarkinga. Nors bažnyčios tvarkymo darbai buvo pradėti anksčiau šią bažnyčią aptarnavusių kunigų (Egidijaus Jurgelevičiaus ir Vytauto Tamašausko), tačiau juos užbaigė dabartiniai kunigai. Pagyvėjo ir parapijos veikla: visą gegužės mėnesį kas vakarą čia vyko Gegužinės pamaldos, o birželio mėnesį nuoširdžiai meldėmės į Švč. Jėzaus Širdį. Pamaldoms uoliai vadovavo iš Rietavo atvažiuojantis kun. A. Mačiulis.

Nors bažnyčia turi Švč. Trejybės titulą, tačiau čia švenčiami ir Šv. Kryžiaus atlaidai. Apie tai byloja ir viename iš trijų altorių stovintis didžiulis kryžius su Kristaus Kančia.

Rugsėjo 19 dieną bažnyčioje vyko iškilmingi Šv. Kryžiaus atlaidai. Į juos atvyko visi trys Rietavo parapijos kunigai: klebonas A. Gutkauskas, jo pagalbininkai kunigai A. Mačiulis ir Gediminas Jazbutis. Atlaidų progai bažnyčios darbuotojos Lina Songailienė ir zakristijonas Bronislovas Piekus, padedant parapijietėms, išpuošė bažnyčią žaliais vainikais ir gėlėmis. Džiugu, kad į šiuos atlaidus susirinko nemažai tikinčiųjų – tuo džiaugėsi ir atvykę kunigai. Šv. Kryžiaus atlaidus vedė ir šv. Mišias aukojo klebonas kun. A. Gutkauskas, giedojo choras, vadovaujamas Aloyzo Meškausko. Giliai į širdis įstrigo kun. A. Gutkausko homilija apie Šv. Kryžiaus prasmę.

Tą dieną kunigai A. Mačiulis ir G. Jazbutis turėjo daug darbo klausyklose.

Atlaiduose dalyvavo Rietavo savivaldybės administracijos direktorius Vytautas Dičiūnas, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Lidija Rėkašienė bei pavaduotoja kultūrai Jolanta Bertauskienė. Svečiai džiaugėsi atnaujinta Medingėnų bažnyčia, aktyvėjančia parapijos veikla.

Po Atlaidų vyko kamerinės muzikos koncertas, skirtas Mykolo Kleopo Oginskio atminimui. Tai Rietavo kraštiečių klubo bei Rietavo kultūros ir švietimo skyriaus dovana nuošalios Medingėnų parapijos tikintiesiems. Kamerinius kūrinius atliko tarptautinių konkursų laureatės Rusnė Mataitytė (smuikas) ir Albina Šikšniūtė (fortepijonas). Koncertą vedė buvusi rietaviškė, dabar LMTA dėstytoja ir solistė (sopranas) Aušra Liutkutė.

Po koncerto gėlių puokštėmis buvo pagerbti atlikėjai, o iškilmėje dalyvavusi Rietavo savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus  vedėja L. Rėkašienė  kun. A. Gutkauskui padovanojo ką tik išleistą albumą „Rietavo krašto spalvos“ – kaip padėką už Medingėnų parapijos žmonių dvasinį bei kultūrinį aktyvinimą. Kun. A. Gutkauskas ir Medingėnų seniūnė Salomėja Čėsnienė padėkojo koncertą surengusiems vilniečiams ir svečiams iš Rietavo savivaldybės, Rietavo kraštiečių klubui.

Medingėniškiai ilgai prisimins šią nuostabią Viešpaties dieną...

Medingėnų parapijos tikintieji

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija