2012 m. birželio 15 d.    
Nr. 24
(1999)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Garbinga mons. Kazimiero Senkaus sukaktis

Mons. Kazimieras Senkus

Sveikinimus ypač papuošė
Kauno vyrų choras „Perkūnas“

Šeštadienį, birželio 3-iąją, Kaune, Palaimintojo Jurgio Matulaičio namuose, buvo paminėtas mons. Kazimiero Senkaus kunigystės 70-metis. Gimęs 1917 metais ir sulaukęs jau 95-ųjų gyvenimo metų, kunigas tik prieš 15 metų sugrįžo visam laikui į tėvynę. K. Senkus, dar 1940 metais patekęs į Vokietiją, gyveno pabėgėlių stovykloje ir mokėsi Miunsterio seminarijoje. Buvo įšventintas į kunigus 1942 m. gegužės 30-ąją, vokiečių okupacijos metais. Dėl sovietų okupacijos liko Vokietijoje: Štutgarto vyskupijoje dirbo (daugiausia tarp lietuvių) virš 30 metų. Į vokiečių kalbą išvertė kun. Stasio Ylos knygą „J. Matulaitis“, S. Sužiedėlio „Šv. Kazimieras“, Nijolės Sadūnaitės  pasakojimus apie sovietinius lagerius. 1989 metais, kartu su dr. Jonu Norkaičiu vežiodamas Lietuvos atstovus pas Vokietijos katalikų vadovus, padėjo „Lietuvos Caritas“ įkūrėjams susisiekti su „Kirche in Not“, ir jau nuo 1990 metų labdaringa parama pasiekdavo Lietuvą. Beje, mons. K. Senkus daug padėjo remdamas sužeidimus ir negalavimus nuo 1991 metų Sausio agresijos patyrusių žmonių gydymą. Grįžęs į Lietuvą 1997 metais, mons. K. Senkus aukomis iš savo įkurto fondo padeda Pal. J. Matulaičio parapijai ir kitoms katalikiškoms institucijoms.  

Už jubiliatą šv. Mišias namų koplyčioje aukojo Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, taip pat Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC, Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis, Paminklinės Kristaus Prisikėlimo bažnyčios klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, kun. Kęstutis Kėvalas, Palemono Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės bažnyčios altaristas kun. Stasys Šileika SDB ir pats jubiliatas.  Pamokslą pasakė arkivysk. S. Tamkevičius, trumpai apžvelgdamas svarbiausius mons. K. Senkaus gyvenimo momentus. K. Senkus gimė septynių vaikų šeimoje ir buvo auklėjamas katalikiškai – tai suteikė pagrindą, kaip sakė arkivyskupas, Jam tapti geru kunigu ir šias pareigas vykdant  prasmingai pasitarnauti Dievui, Bažnyčiai ir žmonėms, kuriuos šelpė tiek dirbdamas Vokietijoje, tiek Lietuvoje. Mons. K. Senkus yra didelis bažnytinės giesmės entuziastas, savo lėšomis išleidęs ne vieną giesmyną tiek išeivijoje, tiek Lietuvoje. Jis yra bažnytinės muzikos magistras.

Šv. Mišių metu giedojo Kauno vyrų choras „Perkūnas“ (vad. Romaldas Misiukevičius). Po šv. Mišių, atskiroje vienuolyno salėje, vyko tolesnis jubiliato pagerbimas ir agapė. Pirmiausia buvo sudainuota „Ilgiausių metų!“, po to renginį vedė mons. V. Grigaravičius. Mons. K. Senkų sveikino ir kompozitorius Giedrius Kuprevičius, ir J. Matulaičio parapijos atstovai, ir bažnyčios choras, ir gausus giminių ratas, ir „XXI amžiaus“ redakcijos atstovai bei kiti. Sveikinimų turinį ypač papuošė „Perkūno“ choras su specialiai mons. K. Senkaus gyvenimo tarpsniams skirtais kūriniais: jo gyvenimui su tėvais gimtajame krašte, iš Australijos lietuvių dar sovietmečiu atėjusia daina „Aras“ (Viktoro Šimaičio muz., Petro Butkaus žodžiai), skirta išeiviams, siekusiems „numirti tėvynėj laisvoj“, partizanų dainuojama „Toli už girių leidžias saulė“ ir Vergų choru iš Verdi operos „Nabucho“, išreiškiančiu sugrįžimą į prarastąją tėvynę. Renginio dalyviai džiaugėsi matydami Lietuvai didžiai nusipelniusį guvų mons. K. Senkų, ir linkėjo jam sveikatos bei ilgų gyvenimo metų.

XXI

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija