2012 m. liepos 13 d.    
Nr. 28
(2003)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Bažnytinių chorų draugystė

Šilalės Šv. Pranciškaus
Asyžiečio bažnyčios choro
vadovas Antanas Kazlauskas

Šilalės ir Kretingos bažnyčių chorai

Gražios iniciatyvos ėmėsi Šilalės parapijos klebonas ir dekanas kan. dr. Algis Genutis, pasiūlęs Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios choristams (vadovas, maestro Antanas Kazlauskas) užmegzti draugystę su kaimyninių dekanatų geriausiais bažnytiniais chorais, nes, pasak klebono, Šilalės parapijos choras yra gausus ir gražiai giedantis choras, pajėgus prilygti didesnių miestų bažnytiniams chorams, be to, kitų patirtis visuomet praverčia.

Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios choras yra gana pastovus, jam nuo 1992 metų vadovauja A. Kazlauskas, gimęs ir užaugęs Šilalėje, religingoje šeimoje, nuo vaikystės pamilęs muziką ir dabar jau turintis visapusišką muzikinį bei meninį išsilavinimą. Dar gyvendamas su tėvais, tuomet Antanuku vadintas, jis baigė buvusią Šilalės muzikos (dabar meno) mokyklą. Dainavo vaikų chore, o vėliau studijavo Kauno Juozo Gruodžio konservatorijoje dirigavimą. Paskui dar sumanė studijuoti režisūrą Klaipėdos universiteto Menų fakultete. Dabar – magistratūrą VDU teologijos fakultete. Šiandien A. Kazlauskas savo meninius gabumus bei išsilavinimą panaudoja ir Šilalės miesto bei rajono kultūrinėje veikloje. Paklaustas, kodėl pamėgo vargonavimą, maestro atsako: „Užaugau prie bažnyčios, girdėjau vargonų muziką ir ji mane patraukė. Be to, tuo metu Šilalės parapijoje klebonu dirbo kan. Feliksas Valaitis. Jis mane ir pasikvietė dirbti vargonininku, tiksliau, pasodino visam laikui prie vargonų... Dabar jis ilsisi Šilalės bažnyčios šventoriuje. Tai buvo kunigas eruditas!“

Didelę vargonavimo patirtį turintis A. Kazlauskas subūrė darnų ir pastovų chorą, kurį sudaro per dvidešimt choristų. „Šis kolektyvas labai draugiškas, vieningas, todėl man gera su juo dirbti“, – džiaugiasi vadovas. Jis pamini ir šio choro ilgamečius veteranus: Juozą Šedvilą, Rozaliją Paulauskienę, Anastaziją Bajorinienę, Antaniną Bernotienę, Aldoną Genienę, Stasę Petravičienę, Kristiną Jurgutienę. A. Kazlauskas džiaugiasi, kad maždaug prieš porą metų kolektyvą papildė šilališkis Antanas Damulis, dabar jau VšĮ „Šilalės rajono ligoninė“ direktorius. Savo gražiu ir galingu balsu jis pastiprino bažnyčios chorą. Talkina ir jo sūnus Kasparas, studijuojantis solinį dainavimą Vilniaus konservatorijoje pas prof. Virgilijų Noreiką. „Tai mūsų choro jėga ir garbė!.. , – sako A. Kazlauskas. Savo gražiu soliniu giedojimu chorą papildė Algimantas Saročka, turintis muzikinį išsilavinimą ir chorinio dainavimo patirtį. Vasarą talkina ir daugiau studentų, studijuojančių muziką. Choras draugauja su Kauno muzikiniu teatru, Kauno Valstybinio choro koncertmeistere, muzikos akademijos docente Beata Vingraite bei kitais įžymiais meno žmonėmis. Jie yra Šilalės bažnyčios choro konsultantai bei pagalbininkai, dalyvaujant šventiniuose renginiuose. Reikalui esant, Šilalės choristams mielai talkina ir Šilalės Kultūros cento pučiamųjų instrumentų grupė bei meno mokyklos mokytojai. Šiandien Šilalės bažnyčios choras geba atlikti ir sudėtingesnius kūrinius, kasmet auga choristų meistriškumas. Šilalės bažnyčios choras yra giedojęs Žemaičių Kalvarijoje, Telšiuose, Šiluvoje ir kitur. Neseniai pas šilališkius svečiavosi Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios choras. Dabar atsakomajai kelionei ruošiasi šilališkiai.

Gegužės 13-osios sekmadienį pas šilališkius svečiavosi Kretingos Viešpaties Apsireiškimo Švč. Mergelei Marijai didysis Sumos choras, kurį sudaro per keturiasdešimt choristų, turinčių ilgametę giedojimo patirtį. Šį kolektyvą galima vadinti profesionaliu, nes jam vadovauja kretingiškis kompozitorius, mokytojas-ekspertas, Lietuvos chorų sąjungos, Lietuvos muzikų asociacijos ir Kretingos rajono kultūros tarybos narys, respublikinių ir tarptautinių chorų festivalių „Aš atdarysiu dainų skrynelę“ iniciatorius, meno vadovas, režisierius ir dirigentas Aloyzas Žilys. Šis choras yra labai daug kur pabuvojęs, giedojęs net užsienyje.

Kai gegužės 13-osios sekmadienį per Sumą užgiedojo drauge susijungę Šilalės ir Kretingos parapijų chorai, tokio gražaus ir darnaus giedojimo šilališkiai dar nebuvo girdėję. A. Kazlauskas džiaugėsi, kad parapijai vadovauja klebonas dekanas kan. dr. A. Genutis. „Jis pats gražiai gieda ir mėgsta giesmes – išjudina mus visus, – sakė jis. – Tokios bažnytinių chorų draugystės padeda tobulėti, perimant kitų chorų giedojimo metodiką ir stilių“.

Tą pačią dieną po Sumos gražiai buvo pagerbtas Šilalės parapijos klebonas dekanas kan. dr. A.Genutis, šventęs savo gimtadienį. Šilalės parapijos tikintieji jį apdovanojo gražiausiomis rožių ir baltų lelijų puokštėmis. Buvo išsakyti patys nuoširdžiausi padėkos žodžiai už pamaldumo stiprinimą Šilalės parapijoje, parapijinės veiklos plėtimą, o ypač už bažnytinių chorų bendradarbiavimo propagavimą. Šimtametės bažnyčios skliautus sudrebino abiejų chorų giesmės, skirtos gimtadienį švenčiančiam dekanui. Plojo visa bažnyčia.

Po pamaldų, abiejų chorų choristai, jų vadovai, Šilalės parapijos kunigai, bažnyčios aktyvas susirinko į Šilalės parapijos namus. Čia buvo pasidalinta chorvedybos bei giedojimo patirtimi, giesmių repertuaru ir pan. Kiekvienas kolektyvas atskirai ir visi kartu pagiedojo keletą giesmių, kurias čia pat ir aptarė. Tai buvo dviejų chorų repeticija.

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Šilalė
Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija