2012 m. rugpjūčio 24 d.    
Nr. 31
(2006)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Nuo Milgaudžių iki Adelaidės

Kun. Juozas Nikodemas
Petraitis MIC (kairėje) 60 metų
kunigystės jubiliejaus proga
aukoja Padėkos šv. Mišias

Kun. Juozo Nikodemo Petraičio MIC 90 metų sukaktis

Viktoras Baltutis

Vyresnioji karta, gimusi XX šimtmetyje, savo atmintyje yra sutelkusi ir ryškiai mena visas prabėgusias valandas, dienas ir metus. Svetimoje šalyje išgyventi metai mus suartino, sudarėme bendruomenę – šeimą. Stengėmės išlaikyti visas iš tėvų paveldėtas dvasines vertybes –  religines ir tautines. Jos mus gaivina ir suteikia jėgų, kad ir toli gyvenant nuo savo krašto liktume jam ištikimiems.


Kai jaunesnieji nenori pakeisti vyresniųjų

Viktoras Baltutis

Sekmadienio pamaldos
Šv. Kazimiero koplyčioje

Tolimojoje Australijoje prisimename, kaip prieš 63 metus iš Romos atvykęs kun. dr. Paulius Jatulis 1949 balandžio 17 d. Pirie St. Adelaidėje, kuklioje Šv. Juozapo bažnytėlėje, aukojo pirmas šv. Mišias lietuviams. Po keleto metų kun. dr. P. Jatulis išvyko į Romą, o Adelaidėje jį pakeitė kun. Juozas Kungys, o šiam 1963 kovo 4 d. mirus, iš Anglijos atvyko marijonai kunigai Antanas Kazlauskas ir Pranas Dauknys, vėliau, iš JAV – Albinas Spurgis, o jam susirgus, iš Argentinos padėti atvyko dabartinis Adelaidės lietuvių kunigas Juozas N. Petraitis, kuris liepos 16 atšventęs 90-ąjį gimtadienį, patarnauja ne tik Adelaidės lietuviams, bet ir ispanams.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija