2012 m. gruodžio 7 d.    
Nr. 46
(2021)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Pirmosios vyskupo šv. Mišios gimtosios parapijos bažnyčioje

Romas BACEVIČIUS

Vyskupas Kęstutis Kėvalas
Šančių bažnyčioje laimina
gimtosios parapijos žmones
Ričardo ŠAKNIO nuotraukos

Lapkričio 25-ąją, sekmadienį, kitą dieną po konsekracijos, vyskupas Kęstutis Kėvalas atvyko į savo gimtąją Šančių Švč. Jėzaus Širdies parapiją ir aukojo Votyvos šv. Mišias. Jis prie bažnyčios buvo iškilmingai pasitiktas su vėliavomis. „Neįtikėtiną vaizdą savo akyse matote Jūs, – sakė gausiai susirinkusiems parapijiečiams naujasis vyskupas. – Man irgi visa tai neįtikėtina. Bet niekas nežinome Dievo planų, Jo stilius daryti tai, kas neįtikėtina“. Šv. Mišias vyskupas aukojo drauge su parapijos klebonu kun. Virginijumi Birjotu ir kurijos kancleriu mons. Adolfu Grušu, o koncelebracijoje dalyvavo keturi vyskupo bičiuliai kunigai, atvykę iš JAV. Kadangi tas sekmadienis buvo Kristaus, Visatos Valdovo, šventė, vysk. K. Kėvalas šv. Mišių homilijoje, be kita ko, prisiminė ir savo pažintį su Kristumi, prasidėjusią šioje bažnyčioje, kai uolūs katalikai tėvai jį čia nuo mažens atsivesdavo. Būdamas mažas, jis nesuprasdavo, kas čia vyksta. Kai reikėdavo klauptis, suvokdavo, jog tai esąs kažkoks slėpinys. Dabar bažnyčioje įrengti mikrofonai, panaikinta sakykla, ant kurios laiptų mažas Kęstutis mėgdavo sėdėti. Per žmonių gausybę kunigą jis matydavo tik du kartus: kai šis lipdavo laiptais į sakyklą sakyti pamokslų ir kai pabaigęs nulipdavo. Aiškesnis suvokimas apie tikėjimą atsirado rengiantis Pirmajai Komunijai. Jau nereikėjo slėptis, nes pamažu praėjo baimė, kad jo bendraamžiai nepamatytų bažnyčioje, kadangi tuomet atrodė, kad į ją eina tik senukai. Į bažnyčią jau ateidavo ir vienas.


Aušros Vartų Gailestingumo Motinos atlaidai

Lapkričio 18 dieną Vilniuje baigėsi daugiau kaip savaitę trukę Aušros Vartų Gailestingumo Motinos atlaidai. Pasimelsti, padėkoti Gailestingumo Motinai iš Lietuvos, Lenkijos ir kitų vietų plūdo piligrimų būriai. Lapkričio 11 dieną prie atviro Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos koplyčios lango Eucharistiją šventė Lietuvos vyskupai. Šv. Mišioms vadovavo Vilniaus arkivyskupijos augziliaras vyskupas Arūnas Poniškaitis, maldininkai buvo kviečiami apmąstyti Marijos gyvenimą kaip tikėjimo į Dievą liudijimą. Lapkričio 12 dieną pagrindinėms šv. Mišioms Šv. Teresės bažnyčioje vadovavo kun. Kazimieras Meilius, lapkričio 13 dieną – kun. Ričardas Doveika, o lapkričio 14 dieną – kun. Andrius Narbekovas. Lapkričio 14 dieną Aušros Vartų koplyčioje meldėsi išeiviai. Šv. Mišioms vadovavo vyskupas Gintaras Grušas. Lapkričio 15 dieną Šv. Teresės bažnyčioje šv. Mišias šventė Vilniaus arkivyskupijos kunigai, vienuolės ir visų trijų seminarijų auklėtiniai, Eucharistijos šventimui vadovavo kardinolas Audrys Juozas Bačkis. Vakare seminarijų auklėtiniai ir jų vadovybė turėjo atskiras šv. Mišias, kurioms vadovavo Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos rektorius mons. Žydrūnas Vabuolas. Lapkričio 16 dieną šv. Mišioms Šv. Teresė bažnyčioje vadovavo mons. Edvardas Rydzikas, o popiet maldai rinkosi Lietuvos kariai, šv. Mišioms vadovavo vysk. G. Grušas, o vakare tradiciškai jaunimas turėjo savo šventę. Prieš šv. Mišias jaunimą džiugino Vilniaus Kalvarijų parapijos jaunimo miuziklas apie Pal. Jurgį Matulaitį ir Vargdienių seserų kongregacijos vienuolės katechezė apie šį šventąjį. Jaunimo šv. Mišioms vadovavo vyskupas Arūnas Poniškaitis. Po šv. Mišių Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) parapijos jaunimas parodė miuziklą apie Palaimintąjį Jurgį Matulaitį. Lapkričio 17 dieną Šv. Teresės bažnyčioje savo šv. Mišias šventė mokytojai ir katechetai, maldai rinkosi šeimos, Eucharistijai vadovavo kun. Arūnas Kesilis, popiet už šeimas šv. Mišias aukojo kardinolas A. J. Bačkis, homilijoje linkėjęs, kad šiais Tikėjimo metais netikintys žmonės, matydami tikinčias šeimas, sakytų, jog laimingi  yra įtikėję  ir patys norėtų ieškoti kelio į Dievą. Vakaras buvo skirtas ateitininkams, jiems aukojamoms šv. Mišioms vadovavo vysk. G. Grušas. Lapkričio 18 dieną, sekmadienį, prie atverto Aušros Vartų koplyčios lango šv. Mišias aukojo Lietuvos vyskupai. Joms vadovavęs kardinolas A. J. Bačkis kalbėjo: „Džiaugiuosi, kad drauge su Marija praveriame tikėjimo vartus. Marija yra pasiruošusi leistis su mumis į tikėjimo kelionę. Tikėti – tai džiugiai pasitikėti Dievo planu mums. Melskime, kad šie malonės metai pasitarnautų mūsų tikėjimo atnaujinimui. Pasaulyje, kur matome tiek nusivylimo ir apatijos, neškime veržlią tikėjimo jėgą ir džiaugsmą, tapkime Dievo meilės kibirkštimis, nuo kurių užsidegtų vis daugiau sužvarbusių širdžių“. Šių atlaidų metu dauguma tikinčiųjų galėjo sustiprinti savo tikėjimą, nuo ryto iki vakaro buvo meldžiamasi Mergelei Marijai, buvo adoruojamas Švč. Sakramentas, o specialus autobusėlis vežiojo piligrimus Gailestingumo keliu, lankant pagrindines vietas, susijusias su gailestingumo apaštalais s. Faustina ir kun. Mykolu Sopočka. Per atlaidų dienas įvairių tautų maldininkai turėjo galimybę švęsti Eucharistiją italų, vokiečių, prancūzų, ukrainiečių, rusų, lenkų, baltarusių kalbomis.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija