2012 m. gruodžio 21 d.    
Nr. 48
(2023)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Lazdijų dekanate

Bažnyčiai – 75-eri

GERDAŠIAI. Gerdašių bažnytkaimyje, esančiame Nemuno kilpoje, kairiajame upės krante 16 km nuo Leipalingio ir 13 km nuo Druskininkų, gruodžio 11-ąją, antrąjį Advento sekmadienį, parapijos Šv. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje vyko iškilmė: buvo švenčiami tituliniai atlaidai ir šios bažnytėlės 75-erių metų įkūrimo jubiliejus. Dalyvavo ir šv. Mišias aukojo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, generalvikaras mons. Gintautas Kuliešius, g. kan. dr. Mindaugas Puidokas. Šv. Mišių pradžioje parapijos klebonas kan. Valius Zubavičius priminė bažnyčios istoriją. Dar 1935 metų pavasarį Vilkaviškio vyskupas Antanas Karosas įgaliojo kun. Pranciškų Šukį kurti naują parapiją, pastatyti bažnyčią, sutekti jai Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo titulą. Gerdašių kaimo gyventojai sutiko paaukoti bažnyčiai 7 ha žemės. 1935 m. gruodžio 6 d. Vaclovo Dūdžio stuba (namas) buvo pašventinta kaip laikinoji Gerdašių parapijos koplytėlė. Pirmasis klebonas kun. P. Šukys čia dirbo nuo 1936 iki 1947 metų. Jo rūpesčiu 1937 metais buvo pastatyta dabartinė medinė bažnyčia. Ruoštasi mūrinės bažnyčios statybai, tačiau 1940 metais prasidėjusi sovietinė okupacija visus darbus nutraukė. Pokario metais bažnyčia savo kunigo neturėjo, aptarnavo kunigai iš Leipalingio. Vėliau čia dirbę kunigai padidino bažnyčią, pristatė bokštą ir sutvarkė šventorių. Dabartinę bažnytėlę pastatė meistrai Juozas Marcinonis ir jo broliai Antanas ir Boleslovas. 1937 metais pastačius bažnyčią, joje apsilankė vysk. A. Karosas, pagyrė parapijiečius už uolumą ir pasidžiaugė parapijos įsteigimu. Tada ypač pagyvėjo katalikiškų organizacijų veikla. Nors sąlygos pastoraciniam darbui buvo sunkios, tačiau Kristaus vynuogyno karių jos nebaugino. Visą laiką darbavosi talentingi, uolūs daug prisidėję prie pokario rezistencinės kovos, lietuvybės bei katalikybės išsaugojimo kunigai. Kartu su kenčiančia tauta kunigai Viktoras Naujokaitis, Pranciškus Račiūnas, Lionginas Kunevičius, Pranciškus Adomaitis ėjo golgotų kelius Sibiro platybėse. Gerdašių parapija išugdė nemažai šviesių asmenybių, mylinčių gimtinę, Lietuvą, širdyje saugančių protėvių atminimą. Kunigai Kazys, Edvardas ir Augustinas Vaikšnorai – 1863-ųjų metų sukilimo dalyviai.

Vysk. R. Norvila su kunigais aukojo šv. Mišias už bažnyčios statytojus, rėmėjus, joje dirbusius kunigus ir visus susirinkusius žmones.

Po šv. Mišių parapijiečiai sveikino vyskupą su 55 metų gimtadieniu, išsakė nuoširdžiausias dzūkiškas eiles ir padėkas, po to susirinko prie bendro agapės stalo ir smagiai pasišnekučiavo su vyskupu bei padėkojo už gražų ganytojišką žodį.

Asta NORUSEVIČIENĖ

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija