2012 m. gruodžio 21 d.    
Nr. 48
(2023)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Šakių dekanate

Trumpiausią marijonų kapitulą primins memorialinė lenta

Šventinama memorialinė lenta,
įamžinusi marijonų kapitulą.
Iš dešinės: Gelgaudiškio
klebonas kun. Alfredas Nėnius
ir Marijampolės Bazilikos klebonas
kun. Andrius Šidlauskas MIC

Gelgaudiškis. Lapkričio 25-osios popietę į Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčią tikintieji rinkosi ne tik įprastoms šv. Mišioms, čia juos sukvietė Palaimintojo Jurgio Matulaičio metų užbaigimo paminėjimas ir jam skirtos memorialinės lentos šventinimas.

Bažnyčios tyloje nuvilnija „Sekmadienių psalmė“, kurią atliko Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos nariai. Juos ruošė ir nuoširdžiai talkino mokytoja Laimutė Stanaitienė bei Edgaras Pilypaitis. Nutilus paskutinei psalmės eilutei, mintis iš Palaimintojo Jurgio Matulaičio laiškų, „Užrašų“ skaitė Rūta Liubinaitė, Edgaras Pilypaitis. „O Jėzau, mano gynėjau, ačiū, kad mane vedi, leisk, Jėzau, leisk, Atpirkėjau, amžiais būt su Tavimi“ giesmė nuskamba iš Edgaro lūpų, palydėta moterų atliekamo priegiesmio.


Vilkaviškio vyskupijoje

Lazdijų dekanate

Bažnyčiai – 75-eri

GERDAŠIAI. Gerdašių bažnytkaimyje, esančiame Nemuno kilpoje, kairiajame upės krante 16 km nuo Leipalingio ir 13 km nuo Druskininkų, gruodžio 11-ąją, antrąjį Advento sekmadienį, parapijos Šv. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje vyko iškilmė: buvo švenčiami tituliniai atlaidai ir šios bažnytėlės 75-erių metų įkūrimo jubiliejus. Dalyvavo ir šv. Mišias aukojo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, generalvikaras mons. Gintautas Kuliešius, g. kan. dr. Mindaugas Puidokas. Šv. Mišių pradžioje parapijos klebonas kan. Valius Zubavičius priminė bažnyčios istoriją. Dar 1935 metų pavasarį Vilkaviškio vyskupas Antanas Karosas įgaliojo kun. Pranciškų Šukį kurti naują parapiją, pastatyti bažnyčią, sutekti jai Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo titulą. Gerdašių kaimo gyventojai sutiko paaukoti bažnyčiai 7 ha žemės. 1935 m. gruodžio 6 d. Vaclovo Dūdžio stuba (namas) buvo pašventinta kaip laikinoji Gerdašių parapijos koplytėlė. Pirmasis klebonas kun. P. Šukys čia dirbo nuo 1936 iki 1947 metų. Jo rūpesčiu 1937 metais buvo pastatyta dabartinė medinė bažnyčia. Ruoštasi mūrinės bažnyčios statybai, tačiau 1940 metais prasidėjusi sovietinė okupacija visus darbus nutraukė. Pokario metais bažnyčia savo kunigo neturėjo, aptarnavo kunigai iš Leipalingio. Vėliau čia dirbę kunigai padidino bažnyčią, pristatė bokštą ir sutvarkė šventorių. Dabartinę bažnytėlę pastatė meistrai Juozas Marcinonis ir jo broliai Antanas ir Boleslovas. 1937 metais pastačius bažnyčią, joje apsilankė vysk. A. Karosas, pagyrė parapijiečius už uolumą ir pasidžiaugė parapijos įsteigimu. Tada ypač pagyvėjo katalikiškų organizacijų veikla. Nors sąlygos pastoraciniam darbui buvo sunkios, tačiau Kristaus vynuogyno karių jos nebaugino. Visą laiką darbavosi talentingi, uolūs daug prisidėję prie pokario rezistencinės kovos, lietuvybės bei katalikybės išsaugojimo kunigai. Kartu su kenčiančia tauta kunigai Viktoras Naujokaitis, Pranciškus Račiūnas, Lionginas Kunevičius, Pranciškus Adomaitis ėjo golgotų kelius Sibiro platybėse. Gerdašių parapija išugdė nemažai šviesių asmenybių, mylinčių gimtinę, Lietuvą, širdyje saugančių protėvių atminimą. Kunigai Kazys, Edvardas ir Augustinas Vaikšnorai – 1863-ųjų metų sukilimo dalyviai.


Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Kristaus Karaliaus iškilmėje – kunigystės 10-metis

Kristaus Karaliaus šventės Sumos
šv. Mišias aukoja kun. Mindaugas
Alekna (viduryje), kairėje – kun.
teol. lic. Nerijus Vyšniauskas,
dešinėje – kun. Alvydas Vaitkevičius

ŠILALĖ. Lapkričio 25-osios sekmadienis parapijos tikintiesiems buvo neįprastas. Tą dieną katalikiškas pasaulis šventė Kristaus Karaliaus šventę, kuri sutapo su vikaro kun. Mindaugo Aleknos kunigystės dešimtmečiu. Tad į Šilalės šv. Pranciškus Asyžiečio bažnyčią atėjo daugiau tikinčiųjų negu eilinį sekmadienį.

Kun. M. Alekna yra kaunietis, gimęs ir užaugęs Gedimino ir Vandos Aleknų šeimoje. Pasirenkant kunigystę didelės įtakos turėjo jo tėvelio sesuo, kuri yra Mindaugo krikšto mama, pasirinkusi vienuolės kelią. M. Alekna yra baigęs Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminariją ir 2002 metais, Kristaus Karaliaus iškilmių dieną, Varnių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus Katedroje buvo įšventintas kunigu. Taigi praėjusį sekmadienį sukako dešimt metų, kai jis darbuojasi Viešpaties Vynuogyne. Šilališkiai gerbia vikarą kunigą Mindaugą už jo paprastumą, nuoširdumą, ištikimybę kunigystei. Kun. M. Alekną dažnai matome ne tik aukojantį šv. Mišias, bet ir lankantį ligonius, palydintį į kapines mirusiuosius.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija