2012 m. gruodžio 21 d.    
Nr. 48
(2023)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Ilgai laukti šildomi parapijos namai

Genė Sereikienė

Jaukiame, šiltame kambarėlyje
į katechezės pamokėlę renkasi vaikai

Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčios tikintieji vieną sekmadienio popietę rinkosi švęsti Šv. Mišias kupini džiaugsmo. Jie džiaugėsi suremontuotais parapijos namais, kurie nuo šiol bus šildomi. Šv. Mišios buvo aukojamos už parapijos geradarius ir rėmėjus bei visus prisidėjusius savo nuoširdžiu darbu. Iškilmingai prie altoriaus buvo atneštos dovanos: Kėdainių Povilo Lukšio šaulių kuopa dovanojo kryžių, parapijiečiai Stagniūnai – Jėzaus paveikslą, „Caritas“ – arbatinuką, choristai – gėlių puokštę, o literatų klubas „Varsna“ – religinių knygų, kad apsilankymas parapijos namuose visuomet būtų prasmingas ne tik bendraujant prie arbatos puodelio, bet ir semiantis minčių iš knygų.


Šilalės dekanato maldininkai Žemaičių Kalvarijoje

Pranciškus Žukauskas

Sumos šv. Mišias aukoja vyskupai –
ordinaras Jonas Boruta SJ (viduryje),
augziliaras Linas Vodopjanovas OFM
(kairėje). Dešinėje – Šilalės
dekanas kan. dr. Algis Genutis

Žemaičių Kalvarijoje visuotinius atlaidus galima pelnyti ne tik Didžiųjų atlaidų metu, kurie kasmet vyksta liepos 2–12 dienomis, bet ir (išpildžius nustatytas sąlygas) kiekvieno mėnesio 2 dieną, švenčiant kasmėnesinius Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo atlaidus. Jeigu mėnesio 2-oji diena būna šeštadienis arba sekmadienis, jie nukeliami į pirmadienį. Patirti Dievo Motinos, Krikščioniškų Šeimų Karalienės, malonių galima kiekvieną mėnesį atvykstant į Žemaičių Kalvariją.


Palaimintojo Jono Pauliaus II relikvijų kelionės pradžia

Gruodžio 2 dieną Vilkaviškio Katedroje iškilmingai švenčiant pirmąjį Advento sekmadienį, pradedant naujus liturginius metus, Vilkaviškio vyskupijoje prasidėjo ir palaimintojo Jono Pauliaus II relikvijų kelionė po vyskupijos parapijas. Šv. Mišioms vadovavo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, drauge koncelebravo vyskupo generalvikaras, kanauninkai ir dekanai. Liturgija prasidėjo iškilminga procesija, kurios metu buvo įneštas relikvijorius su palaimintojo Jono Pauliaus II kraujo relikvija.


Marijos diena Šiluvoje

Gruodžio 13-ąją – Marijos dieną – Šiluvoje šventė gausiai čia atvykę piligrimai. Į Šiluvą piligriminę kelionę surengė Kėdainių dekanato tikintieji, o dekanato kunigai padėjo norintiems susitaikyti su Dievu ir priimti Sutaikinimo sakramentą, klausė išpažinčių. Pagrindinėse šv. Mišiose Švč. Mergelės Marijos Gimimo Bazilikoje giedojo Josvainių parapijos choras.


Kvietimas atrasti tikėjimą

Vieną sekmadienio popietę aktyvesnių Prienų parapijos žmonių grupelėje kalbėtasi apie tai, ką prasmingo Tikėjimo metais galima nuveikti savo parapijoje. Veikliųjų žmonių bendrijos (www.vzb.lt) iniciatyva susirinkus parapijos namuose, vadovaujant klebonui kun. Jonui Baliūnui ir vikarui kun. Jonui Jonuškai, buvo nutarta vykdyti Lietuvoje jau žinomą programą „Kodėl vadinamės katalikais? Kelionė Katekizmo puslapiais“. Tai – vienas iš būdų labiau pažinti Katalikų Bažnyčios mokymą tikintiems, netikintiems, abejojantiems, ieškantiems, prieštaraujantiems. Taip pat įsipareigota sekmadieniais po vakaro šv. Mišių, 17.45 val., parapijos namuose žiūrėti filmus, po to visiems drauge juos aptariant. Į pirmąjį tokį kino vakarą rinktasi lapkričio 11-ąją pažiūrėjus Jacques Perrin filmą „Choristai“. Taip pat planuojama pakviesti kunigą egzorcistą, kuris papasakotų apie krikščionybei prieštaraujančius ženklus (su keletu susiduriame kasdienybėje, net nesusimąstydami apie jų negatyvų poveikį) bei kitus dalykus, kylančius iš piktojo veikimo.


Neišnyko kaip dūmas...

Grupė renginio dalyvių su
klebonu kan. Vladu Rabašausku

Šiemet sukanka 150 metų, kai gimė poetas prelatas Jonas Mačiulis-Maironis, todėl ir mes, Palėvenės parapijos moterų katalikių draugijos narės, nusprendėme sukviesti tikinčiuosius į  popietę ir paminėti šį kunigą ir poetą, prisiminti jo gyvenimą ir kūrybą. Ant tautine juosta papuošto stalelio buvo pastatyta Maironio nuotrauka, šalia kurios visų šv. Mišių metu degė žvakė, buvo jo mylimiausių gėlių – rūtų – puokštelė. Maironio eiles skaityti atsirado gana daug norinčių: moterų katalikių draugijos narės, choro dalyviai, mokytojos. Buvo skaitomi eilėraščiai ,,Taip niekas tavęs nemylės“, ,,Tu girele, tu žalioji“, ,,Aš norėčiau prikelti“, ,,Išnyksiu kaip dūmas“, ,,Milžinų kapai“. Maironis ne kartą buvo lankęsis Kupiškio rajone, Skapiškio parapijoje. Skaitėme ir jo parašytą baladę ,,Užkeiktas Skapiškio varpas“ apie nuskendusį varpą Mituvos ežere. Skambėjo dainos „Oi neverk, matušėle!“, „Milžinų kapai“, „Lietuva brangi“, kuri privertė visus bažnyčioje esančius atsistoti. Šias dainas atliko Palėvenės bažnyčios choras (vadovė Gintautė Bakanavičienė). Baigdami minėjimą visi užgiedojo „Marija, Marija“.


Jo pėdsakus mena ir šiandien

Gruodžio 9 dieną, sekmadienį, parapijos namuose paminėtos poeto prel. Jono Mačiulio-Maironio 150-osios gimimo metinės. Renginį vedė Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Paįstrio filialo vyr. bibliotekininkė Jūratė Blaževičienė. Retų knygų ir fotografijų parodą parengė kraštotyrininkas Bronislovas Mažylis, bibliotekininkė, bibliografė, kraštotyrininkė Stasė Mikeliūnienė, vyr. bibliotekininkė Jūratė Blaževičienė. Apie Maironio gyvenimo kelią, mokslus, tarnystę kalbėjo Bronislovas Mažylis. Iš bibliotekininkės, bibliografės Stasės Mikeliūnienės turiningo pasakojimo sužinojome, kad Maironis Paįstryje lankėsi, pakviestas kun. Jurgio Tilvyčio-Žalvarnio ir Pirmojo pasaulinio karo metais čia apsistojusio kunigo ir poeto Mykolo Vaitkaus. Gražiai suremontuotuose parapijos namuose skambėjo giesmė „Marija Marija“, keletas dainų. Maironio eiles skaitė Paįstrio folkloro kolektyvo nariai, Šilagalio vyr. bibliotekininkas Audrius Mikoliūnas, kraštietė Ona Striškienė. Paįstrio kraštiečių klubo „Ąžuolas“ prezidentas, nusipelnęs gydytojas Petras Knizikevičius parapijos klebonui kan. Pranciškui Benediktui Tamulioniui įteikė kraštiečio skulptoriaus Juozo Zikaro bareljefo „Kristaus galva“ kopiją, palinkėjo parapijos namams pradėti kuo aktyviau tarnauti parapijiečių kultūriniams poreikiams.


Narvydžių kapinėse atstatyta koplytėlė

Prisikėlusio Jėzaus Kristaus
koplytėlė anksčiau

Narvydžių kapinėse dar prieš Vėlines atstatyta Prisikėlusio Jėzaus Kristaus koplytėlė, sunykusi nuo vėjo ir lietaus. Vien gerų norų nepakako, reikėjo ir lėšų. Aukojo geros valios žmonės, o atnaujinimo darbus inicijavo Skuodo Švenčiausios Trejybės bažnyčios pastoracinė taryba. Šią idėją palaikė bažnyčios klebonas kun. Saulius Damašius, kun. Mindaugas Šlaustas.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija