2013 m. lapkričio 15 d.    
Nr. 41
(2065)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Išsaugota ištikimybė – nuoseklumo vaisius

Kun. Vytenis Vaškelis

Nuo virtuvėje tvarkingai panaudotos pašluostės padėjimo iki aukštojo tikėjimo vertybių siekio pilotažo – štai tokia plati mūsų prasmingos Kristuje egzistencijos amplitudė. Žmonių gyvenimo audinys dažniausiai mezgamas iš vos pastebimų kasdienių sprendimų darymo siūlelių. Tvarkingai ir nuosekliai jų atliekami maži veiksmai suponuoja būsimo svarbesnio apsisprendimo sėkmę. Ir priešingai, jei kas ką nors daro atmestinai bei atsainiai, pamažu pjauna šaką, ant kurios sėdi kaip liguistas narcizas, kurio charakteris „skylėtas“ ir gyvenimo būdas apgailėtinas. Taigi viską lemia nuoseklus prioritetų laikymasis ir moralinė svarbiausio siekiamo tikslo vertė. Ne tuščiai skamba sparnuota frazė: „Daryk smulkius sprendimus, atsižvelgdamas į savo galutinį tikslą!“

Šio sekmadienio Evangelija mus įveda į buvusius ir būsimus eschatologinius įvykius, nes pirmapradės kaltės, sukrėtusios pasaulį, padariniai raudona gija vis juos žmonijos istoriją iki pat didžiojo visos neaprėpiamos visatos Vairininko atėjimo... Esamų bei būsimų kataklizmų akivaizdoje krikščionims nelemta būkštauti ir panašiai svarstyti: „Kadangi pasaulį vis dažniau ištinka sukrėtimai: viską griauna cunamiai, taifūnai ir žemės drebėjimai, žūsta tūkstančiai žmonių, o vis labiau yra persekiojami tikintieji, kuriems, tiesa, nebūtina iš anksto galvoti, kaip gintis, nes Viešpats užtikrina pagalbą (žr. Lk 21, 14–15), todėl dabar reikėtų galbūt mažiau laiko skirti savo tiesioginių pareigų atlikimui bei kitai visuomeninei veiklai ir kuo daugiau atsidėti maldų praktikai, kuri būtų pagrindinis skydas ne tik nuo visų galimų persekiojimų, bet kai netikėtai antrą kartą į žemę ateis Dievo Sūnus, Jis galėtų mane išvysti bekeliantį savo širdį tiesiog į dangų...“

Jei kartais tikinčio žmogaus sąmonėje kirba „kudlota“ mintis, kad, augant moralinei visuomenės krizei, galima ne taip uoliai darbuotis, nes vis tiek savo sąžiningu darbu neįmanoma pasiekti, kad kai kurių kolegų veidmainiškas gyvenimo būdas pradėtų keistis. Priešingai, už savąjį stropumą susilaukdamas tik pašaipų bei apkalbų, toks asmuo tuomet būtų atsidūręs melo šalikėlėje, nes jis dėl platesnio Kristaus bei Bažnyčios mokymo pažinimo stokos ir savavališkų, grynai žmogiškų sprendimų priėmimo nejučiomis vadovaujasi individualistinio reliatyvizmo klaidomis.

Niekas negali pakeisti nekintančio principo: „Ora et labora“ – „melskis ir dirbk“. Pirmiau eina malda, o tik paskui darbas, nes maldos dvasia saugo individą nuo savanaudiškumo bei netvarkingo persidirbimo. Bet darbas tampa gyvos maldos smilkalų dūmais, kylančiais dangun, kai jis atliekamas didesnei Dievo garbei bei artimo gerovei. Todėl krikščionių gyvenime, ypač įvairių tikėjimo persekiojimų metu, malda su darbu taip susilieja, kaip Kristus per Dievo žodžio mąstymą bei Komunijos priėmimą susivienija su žmogumi. Atidėlioti darbus – tai labai paviršutiniškai melstis. Paprastai, natūraliai ir iš širdies darbuotis net tada, kai chaoso dvasia žmones verčia aukštyn kojomis – tai su tikėjimu nuolat puoselėti Biblijos pamaldumą (žr. Kol 4, 2), tai yra, malonei veikiant, pirmiausia dažnai bei dėkingai prisiminti Tą, kuris „slepiasi“ tavyje, manyje ir mumyse.

Nors išminčius buvo malonus visiems savo mokiniams, bet neslėpė pirmenybę teikiąs pasauliečiams – vedusiems žmonėms, prekybininkams, ūkininkams, o ne gyvenantiems vienuolyne. Kai buvo paklaustas priežasties, atsakė: „Dvasingumas, praktikuojamas gyvenant aktyvų gyvenimą, yra nepalyginti vertesnis už praktikuojamą nusišalinus“.

Gyvenkime produktyvų gyvenimą, kurio pamatus laiko dvi kertinės uolos – malda bei darbas. Jei kas vieną nugriautų, viskas žlugtų. Dėl Jėzaus mums teks nešti daug gyvenimo naštų. Dėl Jo vardo išpažinimo ir Jo mokymo liudijimo būsime visaip mėginami. Eikime su Juo drauge petys petin iki galo... Už šią ištikimybę būsime taip pagerbti, jog jau dabar drįstame tarti: „Kurgi, mirtie, tavoji pergalė...“ (1 Kor 16, 55).

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija