2016 m. rugsėjo 2 d.    
Nr. 32
(2200)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Kauno arkivyskupijoje

Jonavos dekanate

Suvienijanti diena

SKARULIAI. Liepos 24 dieną, per Šv. Onos atlaidus Šv. Onos bažnyčioje, aplink bažnyčią ypač gausiai susirenka šiai parapijai priklausę tikintieji, jų artimieji, bei bičiuliai. Atgyja Skarulių kaimas. Iš daugybės automobilių pasklinda žmonės – kas į senas kapinaites aplankyti artimųjų kapų, kas tiesiai į bažnyčią, žiūrėk, ir seni draugai, kaimynai čia pat, kaip gera susitikti... O pro vartus įžengus, pasitiko nuotraukų ekspozicija, kuri maloniai priminė daug svarbių akimirkų. Kaip miela matyti pažįstamus veidus. Šventoriuje ant pievelės sustatyti suolai, kad būtų galima prisėsti netilpusiems į nedidukę bažnyčią.

Įėjus į vidų, stebino gėlių kompozicijų gausa. Bažnytinės vėliavos, kaip ką tik nuaustos, jų kaspinai net spindi savo baltumu. Žmonės laukia šv. Mišių. Lieka vos kelios minutės ir pasigirsta šlovinimo giesmės, kviečiančios susitelkti bendrystei su Dievu. Šv. Mišias aukoja svečias iš Panevėžio kun. Saulius Černiauskas. Įžanginis žodis, šventinė procesija aplink bažnyčią, maldos intencijos, Dievo žodis, Eucharistija, šv. Komunija, ir... kokia palaima, kai visa tai apvainikuoja gražios giesmės. Po to pasigirsta nuostabus solistės Genutės Bigenytės balsas, skamba nepaprasto grožio muzika. Šv. Mišios baigiasi palaiminimu.


Šiaulių vyskupijoje

Šiaulių dekanate

Atlaiduose – kraštiečiai

BAZILIONAI. Rugpjūčio 7 dieną čia vyko graži šventė, sukvietusi ne tik į Kristaus Atsimainymo atlaidus, bet ir į miestelio 430 metų sukaktį. Šv. Bazilijaus Didžiojo bažnyčioje vykę atlaidai buvo išskirtiniai tarnystę pradėjusiam naujam klebonui kun. Tomui Ūksui. Pasibaigus šv. Mišioms kraštiečiai rinkosi kultūros centre. Čia vyko kuršėniškio Vydmanto Vertelio keramikos, Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos I–III klasės dailės moksleivių tapybos, Bazilionų mokyklos-daugiafunkcio centro moksleivių ir mokytojos Laimos Perminienės tapybos, tautodailininkės, kraštietės Almos Stugienės įvairių darbų bei Bazilionų bendruomenės moterų rištų šiaudinių sodų parodų pristatymai. Fortepijonu grojo Austėja Marcinkevičiūtė ir Audronė Bagūnaitė, kanklėmis skambino Augustė ir Akvilė Perminaitės. Bazilionų mokyklos-daugiafunkcio centro dailės mokytoja L. Perminienė šventei sukūrė medalius. Išdidinta vieno medalio kopija, kurią pasigamino patys kultūros centro darbuotojai, papuošė koncertinės salės sceną. Jubiliejaus minėjimą vedė Bazilionų mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus pavaduotoja Irena Vaičiulienė. Kalbėta apie miestelio istorinę praeitį, dabartį, išvardintos Bazilionuose veikiančios įstaigos, o jų vadovai pasveikino šventės proga.


Vilkaviškio vyskupijoje

Šakių dekanate

Atlaidai ir koncertas Beatričės krašte

Solistai Rita Preikšaitė, Tomas Ladyga
ir jiems akompanavusi Rūta Blaškytė

ILGUVA. Rugpjūčio 21-ąją Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje buvo švenčiami Šv. Izidoriaus atlaidai. Pagrindines Sumos šv. Mišias aukojo ir pamokslą sakė svečias iš Kauno kun. doc. dr. Kazimieras Ambrasas SJ. Šv. Mišiose giedojo Kauno muzikinio teatro solistai Rita Preikšaitė ir Tomas Ladyga, akomponavo Rūta Blaškytė, jiems ir svečiui kunigui dėkojo klebonas kun. Vytautas Sakavičius. Paskui vyko VI muzikos festivalio „Beatričės vasaros“ programa, kurioje koncertavo abu solistai. Festivalis „Beatričės vasaros“ surengtas šeštą kartą, klasikinės ir kitos profesionalios muzikos koncertai vyko ir kitose bažnyčiose – Griškabūdžio, Šakių evangelikų liuteronų, bet kraštietės solistės Beatričės Grincevičiūtės (1911–1988) vardą ir atminimą garsinančio muzikinio renginio ypatingą aurą žiūrovai jaučia būtent Ilguvoje, kur ji augo savo dėdės Emilio Mlynarskio (1870–1935) dvare.


Kaišiadorių vyskupijoje

Kaišiadorių dekanate

Dievo tarno Teofiliaus Matulionio minėjimas

KAIŠIADORYS. Rugpjūčio 20 dieną Kaišiadorių Katedroje buvo minima Dievo tarno arkivyskupo Teofiliaus Matulionio mirties diena, meldžiama Viešpatį malonės turėti jį altorių garbėje. Arkivysk. T. Matulionis mirė 1962 m. rugpjūčio 20 d. Šeduvoje, palaidotas Kaišiadorių Katedros kriptoje. 2008 metais užbaigta jo kanonizacijos byla vyskupijoje ir perduota į Romą, Šventųjų skelbimo kongregaciją.

Šv. Mišioms, kuriose dalyvavo Kauno seserys benediktinės, Dievo tarno dvasingumą puoselėjanti maldos grupelė, gausi piligrimų grupė iš Seinų ir Punsko, vadovavo Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, koncelebravo vysk. Juozas Matulaitis, homiliją sakė generalvikaras mons. dr. Algirdas Jurevičius. Pamokslininkas kalbėjo: „Teofilius nepaliaujamai meldėsi kasdien girdėdamas ateistų svaičiojimus, jog nėra jokio Dievo; Dievo tarnas tikėjo galutine Dievo pergale nepaisydamas įkyrių saugumiečių tvirtinimų apie pasaulinius komunizmo laimėjimus. Teofilius gyveno viltimi, jog žmogišką orumą traiškanti ideologija neturi ateities, ir tvirtai laikėsi savo įsitikinimų. To tvirtumo niekaip žmogiškai negalima paaiškinti kaip tik tuo, kad gilus vidinis ryšys su Jėzumi, malda ir tikėjimas jį nešė lyg ant sparnų. Iškentęs daug įvairiausių išbandymų Dievo tarnas gali padėti visiems, kurie yra bandomi“. Dievo gailestingumas buvo nepaprastai svarbus Teofiliui, nes visus savo ganytojiškus laiškus jis pradeda žodžiais: „Dievo gailestingumu ir Apaštalų Sosto malone Kaišiadorių vyskupas“. Savo pirmajame ganytojiškame laiške Dievo tarnas rašė: „Nenusiminkime, brangūs broliai ir seserys Kristuje, nepraraskime pusiausvyros. Pasitikėkime Dievu, prisiminkime Kristaus įspėjimą: „Prašykite, ir jums bus duota; ieškokite, ir rasite; belskite, ir jums bus atidaryta“ (Lk 11, 9); ir „ko tik prašysite Tėvą mano vardu, Jis jums duos“ (Jn 16, 23), nes „be manęs jūs nieko negalite padaryti“ (Jn 16, 5). Taigi pirmučiausia šaukimės Dievo gailestingumo. Bet atsiminkime, kad būtina sąlyga laimėti Dievo gailestingumą – susitaikyti su Dievu per Atgailos sakramentą, nebegrįžti į savo senas nuodėmes, pradėti naują gyvenimą ir tuomet – būkime tikri – nieko blogo mums neatsitiks“ (žr. Arkivyskupas Teofilius Matulionis laiškuose ir dokumentuose, Vilnius 2002, p. 11). Dievo tarnas labai anksti įžvelgė Dievo gailestingumo poreikį žmonijai, todėl savo asmeninėje koplyčioje turėjo Gailestingojo Jėzaus paveikslą, kuris dabar kabo Kaišiadorių katedros Gailestingumo koplyčioje. Įžengdamas į Kaišiadorių katedrą ingreso metu 1943 metais Dievo tarnas sakė: „Visi mes, mylimieji, sudarome vieną katalikišką šeimą. Melskimės vieni už kitus. Melskitės už mane – savo ganytoją, o aš kasdien melsiuos už jus“. Mons. dr. A. Jurevičius taip pratęsė šią mintį: „Tikime, kad žodžiai „melskitės už mane, o aš – už jus“ išsipildys jau kitoje plotmėje; mums šaukiantis jo užtarimo, o Dievo Tarnui užtariant mus pas Dievą“.


Telšių vyskupijoje

Mažeikių dekanate

Bažnyčioje –  šv. Mišios ir konferencija

PIEVĖNAI. Liepos 30 dieną, šeštadienį, Pievėnų kaimo bendruomenė, Tirkšlių seniūnija, Tirkšlių kultūros centras organizavo renginį „Pievėnams 590“. Pievėnų Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčioje šv. Mišias už gyvuosius ir mirusiuosius pievėniškius, už čia gyvenančius ir išvykusius, tačiau nuolat sugrįžtančius aukojo Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios klebonas kun. Kęstutis Zybartas. Būtent jo triūso, iniciatyvos, rūpesčio dėka įspūdingo grožio Pievėnų bažnyčios altorius buvo restauruotas – anksčiau kun. K. Zybartas dirbo Pievėnuose. Po šv. Mišių aukos bažnyčioje vyko konferencija „Pievėnams 590“. Mažeikių rajono savivaldybės mero pavaduotoja Irena Macijauskienė džiaugėsi pievėniškių meile savo gimtajam kraštui, didžiuliu noru ir subtiliu gebėjimu rinkti ir puoselėti praeitį menančius žodinius ir daiktinius paminklus. „Reta gyvenvietė gali pasigirti tokia didinga praeitimi, meilę protėviams išsaugojusiais prisiminimais. Kiek visokių džiugių ir liūdnų dalykų nutiko per tuos beveik šešis šimtus metų! Kiek gimimų ir mirčių būta, kiek gyvenimų nugyventa. Kai sužinojau, kad Pievėnų bažnyčia buvo pastatyta XVIII amžiuje ir iki šiol taip gražiai išsilaikė, turi vieną seniausių ir meniškiausių Žemaitijos medinių bažnyčių altorių, suvokiau, kad labai didingi žmonės ją statė ir tą didybę paveldėjote jūs, brangūs pievėniškiai“, – kalbėjo I. Macijauskienė. Vicemerė perdavė Mažeikių rajono savivaldybės mero Antano Tenio sveikinimą, kuriame rašoma: „Žaviuosi Jūsų pastangomis saugoti, plėsti, gilinti savąjį tapatumą, išskirtinumą šioje gražioje žemėje ir žmonėse istorijos įspaustus ženklus. Jūsų sukaupta išmintis, tradicijos, perimtos iš tėvų ir senelių, – neginčijama vertybė. Dėkoju Jums, kad esate neabejingi savo kaimo praeičiai ir ateičiai“. Vicemerė I. Macijauskienė įteikė Pievėnų bendruomenei 300 € čekį sportiniam inventoriui įsigyti.


Telšių vyskupijoje

Tauragės dekanate

Trylika krikštynų

Tauragė. Rugpjūčio 19 dieną Švč. Trejybės bažnyčioje buvo pakrikštyti devyni gausios Ingridos ir Vaclovo Lingių šeimos, kurioje auga 16, ir keturi dviejų jau suaugusių dukterų vaikai. Katalikių moterų draugijos pirmininkės Remigijos Černiauskienės iniciatyva ir pagalba vaikai ir jų tėveliai buvo atvežti į bažnyčią, o draugijos narės pabuvo ir krikšto mamomis. Bažnyčios klebonas kun. Vytautas Gedvainis ir vikaras kun. Kęstutis Motiejaitis suteikė Krikšto sakramentą, įteikė krikšto liudijimus ir palinkėjo vaikučiams užaugti gerais žmonėmis, būti pareigingiems ir laimingiems. Draugijos pirmininkė R. Černiauskienė pakvietė visus į vaikų kavinę „Tukutis“. Vaikams čia buvo paruošta vaišės ir įvairūs žaidimai.

Lina AUGUSTIENĖ


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija