2016 m. spalio 21 d.    
Nr. 39
(2207)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Likimai

Gyvenimo ir kančios dalimi įsijungęs į Tėvynės bei tautos skausmą

Kun. Juozas Adomaitis –
politinis kalinys

Spalio 26 dieną sukanka 115 metų, kai 1901 metais Pašilių kaime, Plokščių parapijoje (Šakių r.), gimė kun. Juozas Adomaitis. Augo tarp brolių ir seserų religingų tėvų šeimoje. Pradžios mokyklą lankė Plokščiuose. Toliau mokytis sukliudė Pirmasis pasaulinis karas, todėl į Šakių „Žiburio“ gimnaziją atėjo turėdamas 17 metų, joje mokėsi iki 1921 metų. Paskui vienerius metus mokėsi Kauno karo mokykloje, o po metų baigė suaugusiųjų gimnaziją. 1923 metais įstojo į Kunigų seminariją Gižuose. Pradėjo neakivaizdines studijas Vytauto Didžiojo universitete. 1929 m. birželio 16 d. įšventintas kunigu. Iš prigimties būdamas religingas ir darbštus, lėto temperamento ir ištvermingas, nevengė atsakomybės, kurią Dievo Apvaizda uždėjo ant kunigo pečių. Studijuodamas universitete, tuo pačiu metu ėjo Zitiečių ligoninės kapeliono pareigas, rūpinosi ligonių sielovada, dėstė tikybą vienoje Kauno pradžios mokykloje. Universitetą baigė įgydamas teologijos licenciato laipsnį.


Kunigas, rašytojas, vertėjas

Kun. Augustino Liepinio (1896 10 21–1921 05 05–1977 10 13) 120-osioms gimimo metinėms

Sukanka 120 metų, kai 1896 m. spalio 21 d. gimė Augustinas Liepinis – kunigas, rašytojas, vertėjas, aktyvus visuomenininkas. A. Liepinio vaikystė prabėgo Latvijoje, Neretos valsčiaus Zilgalių kaime. Jo tėvai buvo lietuviai – katalikai, ūkininkai. Būdamas 12 metų, A. Liepinis pradėjo lankyti lietuvišką pradžios mokyklą Suvainiškyje. Vėliau mokslus tęsė Neretos latviškoje mokykloje. 1911 metų rudenį A. Liepinis išvyko į Rygą mokytis privačioje A. Karti progimnazijoje. Ją baigęs jaunuolis jau buvo peraugęs gimnazisto amžių, todėl nusprendė stoti į Kauno kunigų seminariją. Tačiau, prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, Kauno kunigų seminarija buvo perkelta į Vaišuokėnus, Bronislovo Brazdžiaus dvaro rūmus, Troškūnų parapijoje. Jaunasis klierikas tuos metus praleido tėviškėje Zilgaliuose. Ten buvo atidaręs lietuvišką mokyklėlę. 1921 metų pavasarį baigęs Kauno kunigų seminariją, gegužės 5 d. A. Liepinis buvo įšventintas kunigu ir paskirtas Rokiškio bažnyčios vikaru bei tikybos mokytoju Rokiškio pradžios mokykloje. Jaunasis kunigas ir toliau siekė mokslo žinių. 1922 metais įkūrus Lietuvos universitetą, pradėjo studijuoti Teologijos-filosofijos fakultete ir baigė 1926 metais. Tais pačiais metais vyskupas Kazimieras Paltarokas paskyrė kun. A. Liepinį Šv. Stanislovo bažnyčios Panevėžyje vikaru. Nuo 1927 iki 1931 m. kun. A. Liepinis buvo Panevėžio mokytojų seminarijos kapelionas. Vėliau jis atsisakė kapeliono pareigų, norėdamas atsidėti kitiems darbams. Nuo 1941 metų iki gyvenimo pabaigos A. Liepinis klebonavo Panemunyje. Mirė 1977 m. spalio 13 d., palaidotas Rygoje, Sarkandauguvos kapinėse, šalia savo motinos.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija