2017 m. rugpjūčio 18 d.
Nr. 31 (2247)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Mirė Vilniaus arkivyskupo tėvelis

A†A Pranas Andrius Grušas (1918 07 27–2017 08 12)

Rugpjūčio 12 dieną mirė Vilniaus arkivyskupo tėvelis Pranas Andrius Grušas (Grušauskas). Jis gimė 1918 m. liepos 27 d. Ročkių kaime, Seirijų valsčiuje. Pranas buvo jaunėlis Andriaus Grušausko ir Marijonos Jurgelionytės-Grušauskienės šeimoje, kurioje dar augo brolis Vladas ir seserys Vladzė, Antosė ir Ona. 1921 metais mirus Prano tėčiui, auginti vaikus Marijonai daug padėjo jos brolis kunigas Jonas Jurgelionis, klebonavęs Kaimelyje šalia Jurbarko. Pas dėdę kunigą apsigyveno ir Pranas, pradėjęs lankyti gimnaziją Jurbarke. Jis baigė Kauno karo mokyklą, įgijo leitenanto laipsnį ir tapo atsargos karininku.Vėliau dirbo mokytoju Varėnoje, Miroslave, Mergežeryje, mokytojavo ir buvo Merkinės mokyklos direktorius. Mokytojų susirinkime sutiko savo būsimą žmoną Marytę Petrušytę. Marytė ir Pranas susituokė 1941 m. gegužės 4 d. Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje. 1943 metais jiems gimė dukra Milda. Prasidėjęs karas skaudžiai palietė jauną šeimą. Pranas apsisprendė jungtis prie Lietuvos laisvės armijos, tačiau pakeliui į susitikimo vietą buvo vokiečių suimtas priverstiniams darbams. Vėliau jis atsidūrė Perkeltųjų žmonių stovyklose (DP, angl. Displaced Persons) Vokietijoje, iš pradžių Hanau, vėliau Ingolštate, Bavarijoje. Pranas prisijungė prie stovyklose aktyviai veikusios lietuvių bendruomenės, mokė matematikos čia organizuotose lietuvių mokyklose. 1946–1950 metais studijavo matematiką Frankfurto prie Maino Getės (Goethe) universitete. 1950 metais jis gavo leidimą vykti į JAV. Pirmasis Prano darbas Amerikoje buvo sausainių fabrike, tačiau lietuviško atkaklumo vedamas jau 1953 metais gavo matematikos magistro laipsnį Niujorko valstijos Sirakūzų universitete. 1958 metais Pranas įsidarbino IBM korporacijoje, joje dirbo iki išėjimo į pensiją 1984 metais. Pranas troško vėl sujungti karo išskirtą šeimą. Padedamas darbovietės, jis nusisamdė advokatą, kuris pasiekė, kad Grušų šeima būtų įrašyta į sąrašą šeimų, kurioms buvo leista susijungti po R. Niksono ir N. Chruščiovo susitikimo 1959 metais. Taip 1960 metais Marytė su Milda atvyko į JAV, o 1961 m. rugsėjo 23 d. Pranui ir Marytei gimė sūnus Gintaras. Jis žengė kunigystės keliu, 1994 m. birželio 25 d. įšventintas kunigu. 2010 metais tapo vyskupu, Lietuvos kariuomenės ordinaru, o nuo 2013-ųjų – Vilniaus arkivyskupu. Dukra Milda su vyru Kęstučiu Čižiūnu užaugino tris sūnus, auga aštuoni vaikaičiai.

Pranas, kartu su Maryte, aktyviai dalyvavo lietuvių bendruomenės veikloje JAV, dar nepriklausomoje Lietuvoje jis įsitraukė į ateitininkų veiklą ir buvo įvairių valdybų narys. Kartu su žmona rėmė pogrindinį antisovietinį pasipriešinimą Lietuvoje. 2015 metais Pranas ir Marytė grįžo į Lietuvą. Pranas mėgo matematiką ir savo darbą IBM korporacijoje. Tačiau mylėjo jis Dievą, savo šeimą ir Tėvynę. Šią meilę Pranas paliudijo ištikimybe iki mirties. Pranas ir Marytė švenčia trečiąsias savo jungtuves, šįkart amžinojo Tėvo namuose.

P. Grušas buvo pašarvotas Vilniaus vyskupų namuose. Trečiadienį Vilniaus Arkikatedroje Bazilikoje aukotos šv. Mišios už mirusįjį. Velionio kūnas ketvirtadienį išlydėtas į Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) bažnyčią, kur 13 val. buvo aukojamos laidotuvių šv. Mišios. Amžinojo poilsio velionis atgulė Verkių kapinėse, šalia šią vasarą į Amžinybę iškeliavusios žmonos Marytės.

Pagal Vilnensis.lt

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija