Atnaujintas 2003 m. sausio 29 d.
Nr.8
(1112)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Kultūra
Susitikimai
Lietuva
Valstybė ir bažnyčia
Atmintis
Žvilgsnis
Literatūra
Proza
Nuomonės
Istorijos vingiai


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Žmogiškosios būties prasmės paieškų keliu

Pasirodė nauja, verta didelio dėmesio, religinių sonetų Lacrimos knyga „Irtis į gilumą“. Knyga įspūdinga ne tik savo išvaizda, M.K.Čiurlionio paveikslų reprodukcijomis, bet ir minčių lobiais. Šis sonetų rinkinys - jau dešimtoji Marijos Katiliūtės-Lacrimos knyga, išleista Lietuvoje per Atgimimo ir nepriklausomybės metus. Iki tol ši tarp mūsų gyvenusi poetė mums buvo nežinoma; jos poeziją leido Australijoje, JAV, Brazilijoje, Kanadoje (be autorės vardo ar svetimiems priskiriant). Tenykščiai lietuviai, gėrėdamiesi jos žodžio skambumu, spėliojo, kas gi iš žinomų Lietuvos poetų - V.Mykolaitis-Putinas, K.Žitkus-Vincas Stonis ar dar kas - galėtų būti šios kūrybos autorius? Kad tai nauja, nežinoma poezijos Betliejaus žvaigždė - labai mažai kas težinojo.
Knygos „Irtis į gilumą“ pirmosiomis eilutėmis poetė mus nusiveda į M.K.Čiurlionio paveikslų galeriją ir pasako: …aš po salę vaikščiosiu viena. Gerai, drauge su M.K.Čiurlioniu mes pabūkime kamputyje - šventovėje. Šventovėje, nes čia viskas mintį kelia aukštyn.
Poetė ilgai - metais vaikšto nuo vieno paveikslo prie kito, nuo vieno ciklo prie kito. Jos sonetų amžius siekia nuo 1968 iki 2002 metų. Ji neskuba: kiekvieną paveikslą turi išmąstyti, praleisti pro savo - Dievo vaiko - širdies prizmę ir tik tada eiti prie kito. Kiekvieną išmąstymą - sonetą Lacrima baigia dviem paveikslo sukeltų minčių eilutėmis, pažerdama Gyvenimo deimantų rieškučias, nukreipdama mūsų žvilgsnį į Gyvenimo švyturį ar tamsą perskrosdama Tiesos žaibu. Visi sonetai - ne tik poezija, bet ir malda.


Keturi vakarai su poeto Roberto Keturakio paukščiu

Pirmas vakaras

Jeigu mūsų žinojimas - tik lietaus lašai, nusiritę veidu, tuomet suvokti galima, kad po mūsų laikinumo šydu yra kažkas, ko nesuprantam. Yra okeanas, yra liūtys, kurios neša lašus kiekvienam…, bet ir tuos, nusiritusius veidu, sugeria žemė kaip ašaras.
Kiekvienam savo. Šitaip bandykim aprėpti poeto Roberto Keturakio eilėraščių knygą „Krintantis vakaro paukštis“, kurią 1993 metais išleido „Spindulio“ spaustuvė. Kiekvienam čia minčių atgarsis - šiandien vienų, rytoj kitų. Žinojimo jūros neaprėpsi, kaip ir minčių, kurios biro per keturiasdešimt metų.
Gyvi atspindžiai yra gyvi. Tai kas, kad spalio nakties rūke ne viską matai, kad ir pats gali apsimesti nematomas. Su poeto krintančiu paukščiu gali atsiverti savyje ir pats sau truputį daugiau, nei stovėdamas po tuo žinojimo lietum ir gaudydamas lašus ant savo veido.
Kokie mes vieniši tarp dekoracijų! Jauti, kad poeto veidu kaskart nuteka tik jo sugauti lašai toje žinojimo liūtyje. Bet tų liūčių buvo daug… lyg norėtum susitapatinti su tų akimirkų srautu, surasti tiesiausią kelią, ir netikėtai viskas susigeria į tą drumstą gilumą, kurioje, kas ir baisiausia, tematai tolstančią žiežirbėlę.
Tai įvyksta lyg savaime. Jei pradėjai bendrauti su poeto užduotim ir paseksi tolstančią žiežirbėlę, erdvėje atsirėmęs į jų srautą, susitapatinęs su iškankintomis sielomis, kartu su krintančio vakaro paukščio metafora, čia pat virš savo parko medžių pakartusį rytą pastebėsi pasikėlusią Aušrinę.