Atnaujintas 2003 m. liepos 25 d.
Nr.58
(1162)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Darbai
Ora et labora
Lietuva
Liudijimai
Mums rašo


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Ateitininkija – idealo ir tikrovės sandūroje

Dr. Daiva Kuzmickaitė

Ričardo Šaknio nuotrauka

Ateitininkų federacija – katalikiška jaunimo ugdymo organizacija – įkurta 1911 metais. Tais metais Pranas Dovydaitis savo straipsnyje „Trys pamatiniai klausimai“ tuomečiams inteligentams ir studentams, besimėgaujantiems madingomis nihilizmo ir ateizmo idėjomis, iškėlė šūkį: „Išdrįsti būti kitokiais“. Šis šūkis, subūręs draugėn mažą studentų būrelį, ilgainiui tapo dvasine ideologija ir pagimdė idėjinį sąjūdį, kuris prieškario Lietuvoje išaugo į stiprią visuomeninę bei kultūrinę srovę, palikusią ženklų pėdsaką tuometės Lietuvos gyvenime. Ką šiandien šis šūkis reiškia ateitininkams ir ką postmodernistinėje visuomenėje reiškia būti kitokiais?
Neseniai vykusiame Ateitininkų federacijos kongrese prelegentai savo temas siejo su P.Dovydaičio suformuluotais pamatiniais klausimais: „Kuo mes save vadiname ir kodėl? Ką mes matome aplink save?“. Tai klausimai, be kurių neįmanoma tiek atskiro žmogaus, tiek organizacijos prasminga egzistencija. Anot pranešimą skaičiusios dr. Daivos Kuzmickaitės, vardas yra labai svarbus, nes jis nusako tiek asmens, tiek organizacijos savęs apibūdinimą, kitaip tariant, identitetą ir integralumą bei žmogiškosios egzistencijos esmę. Žmogaus egzistencijos pagrindinis bruožas – kad ji yra įpareigojanti, įpareigojanti veikti aplinkoje, kurioje gyvename su kitais. Todėl klausimas: „Ką mes matome aplink save?“ visada siejasi su klausimu: „Kokie mūsų santykiai su kitais, su jų pažiūromis bei propaguojamomis vertybėmis?“.
Ateitininkai, kaip ir bet kuri kita organizacija, savo tapatybę kuria tik sąveikoje su visuomene, o joje išlikti stipriam galima tik turint savo ideologiją – orientacinę vertybių sistemą, kuri ir apsprendžia asmens ar organizacijos vardą, tai yra tapatybę. Ateitininkai savo vardą ir identitetą nusako žodžiu „Ateitis“, o tai reiškia, kad jiems ne vis vien, kas bus su mumis rytoj, ne vis vien, koks bus mūsų visuomenės likimas ir į kurią pusę ji keisis – gerąją ar blogąją. Kaip savo pranešime sakė Emilija Pundziūtė, „mes analizuojame visuomenės kitimo procesą ne tam, kad „pasigrožėtumėme peizažu“, bet tam, kad atrastume savo aplinkos skaudulius ir ieškotume būdų jiems išspręsti, tam, kad stengtumėmės daryti įtaką visuomenės kitimui“. O kaip gali daryti įtaką nebūdamas įtakingas? Tačiau, norėdamas būti įtakingas, pirmiausia turi būti aktualus. Štai čia ir iškyla pagrindinė ateitininkų problema ir uždavinys.
Dr. D.Kuzmickaitė pateikė pavyzdį, kaip vienas berniukas ateitininkus pavadino „ateivių“ sekta. Anot jos, ateivis visada atpažįstamas kaip kitoks, svetimas, bet tuo pačiu jis traukia savo kitoniškumu, jo pasigendama ir ieškoma. Ateitininkų kitoniškumas – tai sekimas Kristumi, buvimas Jo mokiniu. Visa tai – dieviškojo matmens ir šventumo įtvirtinimas tiek savyje, tiek supančioje aplinkoje. „Mūsų kitoniškumas – tai žmogiškosios pilnatvės arba šventumo siekis, kaip prigimtinė ir trokštamiausia žmogaus savybė, nenumaldomai traukia aplinkinius. Šiuo požiūriu ateitininkai nežada tapti neaktualūs pasauliui“, – mano dr. D.Kuzmickaitė.
Tačiau pasaulį valdo įtakingoji mažuma, kuri vis dažniau pamiršta krikščioniško gyvenimo principus. Komercinė žiniasklaida, idealus pamynusi trumparegė politika, šou verslas – tai vis įtakingosios jėgos, kurios XXI amžiaus postmodernistinę visuomenę atvedė prie moralinių vertybių kracho. Visa tai regime ir Lietuvoje. P.Dovydaitis dar 1911 metais įspėjo, kad nėra nieko blogiau už tautą, nutolusią nuo Dievo. „Tai tokia nelaimė, kuriai negali lygintis nei karas, nei badas, nei maras, nei revoliucijos“, – sakė jis.
Kitas ateitininkų ideologas Stasys Šalkauskis teigė, kad mažuma, turinti galimybę ir talentą veikti mases, pamažu perduoda joms savo elgesio modelius, ir masės tampa į juos panašios. Daugelį amžių toji mažuma buvo pranašai, filosofai, poetai, mokslininkai, švietėjai. Anot E.Pundziūtės, šiandien būti tokia mažuma yra pašaukti ateitininkai, jie pašaukti dalyvauti visuomenės kitimo procese, daryti jam įtaką ir daryti ją taip, kad Kristus sugrįžtų į mūsų visuomenės centrą.
Ateitininkai, kaip teigė P.Dovydaitis, savo esme yra krikščionys katalikai, regintys pasaulio negeroves ir siekiantys jas spręsti „visa atnaujinant Kristuje!“. Žvelgiant ateitininkų akimis, pagrindinė visuomenės problema yra Dievo nebuvimas ir neturėjimas tikėjimo kaip tvirto egzistencijos pagrindo. Todėl šiandieninis ateitininkų rūpestis – žmogus be Dievo, lengvai perimantis abejotinas vertybes, pasiduodantis įvairioms manipuliacijoms bei įtakoms.
Tai, ką šiandien ateitininkai regi aplink save, yra žmogaus be Dievo pasaulis. Tad koks yra jų santykis su šioje sekuliarizuotoje tikrovėje tarpstančia visuomene bei jos propaguojamomis vertybėmis? Šis klausimas rūpi ne tik ateitininkams, kurie yra tos pačios visuomenės dalis, bet ir kitiems sąmoningiems piliečiams, kurie supranta, kad jų gyvenimas ir gerovė priklauso nuo visos visuomenės gerovės, nuo to, kaip ji sugebės spręsti naujai iškylančius iššūkius.
Kaip savo pranešime teigė E.Pundziūtė, šiandien Lietuva susiduria su dviejų tipų iššūkiais: vieni jų kyla iš visuomenės vidaus ir yra paveikti sovietmečio demoralizacijos, kiti kyla iš išorės ir yra veikiami prieštaringo bei perdėtai liberalizuoto Vakarų pasaulio. Pirmuoju atveju susiduriama su idealizmo žlugimu, kūrybiškumo praradimu, skepticizmu bei abejingumu viskam, kas vyksta aplinkui, pilietinio dialogo bei solidarumo trūkumu. Antruoju atveju iškyla savo tautinės tapatybės suderinimo su nauju Europos piliečio identitetu klausimas bei naujų vertybių, kurių svarbiausios – laisvė ir tolerancija, klaidingas supratimas. Anot E.Pundziūtės, europiečiai taip stengiasi gerbti žmogaus teises, kad kartais net persistengia. Oficialiai tuoktis su tos pačios lyties atstovais, keisti lytį, pradėti vaiką mėgintuvėlyje, įteisinti savižudybę, įvardijant tai gražiu žodžiu eutanazija, – tai vis žmogaus teisės, jo laisvės ir neteisingai suprastos tolerancijos padariniai. Tolerancija pati savaime nėra blogybė, bet ji turi turėti ribas. Anksčiau aprašytas jos supratimas silpnina radikalizmą ir ideologinės kovos dvasią, be kurių visuomenė praranda savo veržlumą, pasiduoda hedonizmui ir galiausiai nugrimzta į nuobodulį.
Lietuva, žengdama eurointegracijos keliu, šiandien išgyvena kokybinę savo gyvenimo kaitą, ji vis labiau atsiveria pasauliui ir stengiasi nuo jo neatsilikti. Turbūt neatsitiktinai šiuometinis Ateitininkų federacijos kongresas buvo pavadintas „Atverkime langus“. Tačiau, atsiverdama socialinei ir ekonominei Europos kraštų pažangai, Lietuva kartu atsiveria ir naujai kultūrai, politikai, naujiems gyvenimo būdo bruožams, kurie neretai konfrontuoja su krikščioniškąja ateitininkų savimone.
Kaip teigė dr. D.Kuzmickaitė, būti krikščionimi – tai turėti Dievo Karalystės savimonę. Tai reiškia būti ne vien tik optimistu ar tikrovės kritiku. Dievo Karalystės savimonė visų pirma yra išreikšta idealo turėjimu. Anot dr. D.Kuzmickaitės, „ateitininkas yra pašauktas būti vaizduotę žadinančiu poetu, kuris geba išgauti alternatyvią mintį ir dėl to yra pajėgus atnaujinti pasaulį Kristuje, tai yra bendradarbiauti su Dievu, kuriant Jo Karalystę žemėje“. Kitaip tariant, ateitininkas yra kritiškas optimistas su svajone, žmogus, kuris sugeba derinti idealą ir tikrovę.
Ateitininkai į pasaulio tikrovę žvelgia su nuojauta, nešančia tikėjimą bei viltį, ir tai yra jų stiprybė, jėga ir kartu kitoniškumas. Išdrįsti būti kitokiais ir tuo pačiu būti atviriems pasaulio kitoniškumui – tai ateitininkų kelias, siekiant žmogaus ir visuomenės tobulumo. Tačiau tai nereiškia, kad ateitininkai yra tobuli, šventi ir nekritikuotini. Prieštaringa žmogiška prigimtis daro savo, bet tai tik dar labiau stiprina asmeninę kiekvieno žmogaus atsakomybę.
E.Pundziūtė savo pranešimo pabaigoje kalbėjo: „Savo gyvenime sutiksime nusivylusį, abejingą, netikintį ir neturintį nieko šventa lietuvį, ieškantį tik kuo patogesnio gyvenimo, nemąstantį ir į viską nusispjaunantį jauną žmogų. Matysime vargšą, net savo sunkiu darbu negalintį užsidirbti sau pragyvenimo, senuką. Matysime, kaip politikai mūsų akyse ima kyšius ir tariasi su nusikalstamo pasaulio atstovais dėl Lietuvos ateities. Matysime, kaip menininkai, dainininkai ir ištvirkusių laidų vedėjai perša bedievišką gyvenimo filosofiją. Mes turime būti tarp jų, kad juos sustabdytume, o kartais netgi turime būti vietoj jų. Lietuvai reikia idealistų. Tų, kurie tikėtų, kad galima išspręsti problemas, ir imtųsi tai daryti, tapdami ministrais, Seimo nariais, mokytojais, kunigais...“. Tik reikia pastangų save pažinti, suprasti, kas esame ir ko atėjome.
E.Pundziūtės pranešimą spausdinsime viename artimiausių penktadienio numerių.

Lina KLUSAITĖ

© 2003 "XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija