Atnaujintas 2003 m. liepos 25 d.
Nr.58
(1162)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Darbai
Ora et labora
Lietuva
Liudijimai
Mums rašo


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Netikslūs ir melagingi faktai
Atviras laiškas

Birželio 21 dieną dienraštyje „Lietuvos rytas“ išspausdintame žurnalistės Laimos Lavastės straipsnyje „Kunigų nuodėmės - už tylos ir melo sienų“ rašoma: „1993 metų balandžio mėnesį Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją sukrėtė skandalas. Ketvirto kurso auklėtinis S. T. (inicialai pakeisti. •- Red.) dar su šešiais bendramoksliais kreipėsi į Kauno kurijos kanclerį ir kardinolo Vincento Sladkevičiaus sekretorių Alfonsą Bulotą. Grupė klierikų tada prašė savo buvusio seminarijos auklėtojo, kad šis užtartų juos pas kardinolą V. Sladkevičių dėl profesūros tvirkinamųjų veiksmų. Klierikas S. T. taip pat parašė kreipimąsi Vyskupų Konferencijai, kurios pirmininkas tuo metu buvo arkivyskupas Audrys Juozas Bačkis. Po atlikto vidaus tyrimo ir akistatų keli aukšti seminarijos administracijos darbuotojai buvo perkelti i kitus darbus. Rektorius Algis Baniulis buvo iškeltas į Klaipėdą “.
Privalau atsakingai pareikšti, kad šie faktai nėra tikslūs, o kai kurie - netgi melagingi. Negaliu kalbėti apie viską, kas rašoma straipsnyje, tačiau noriu paneigti netesingą informaciją ir man, kunigui Algiui Baniuliui, mestus kaltinimus.
Pirmoji netiesa. Straipsnyje teigiama, kad 1993 metų balandžio mėnesį Kauno kunigų seminariją sukrėtė skandalas, ir klierikai kreipėsi į kardinolo V. Sladkevičiaus sekretorių kun. A.Bulotą. Iš tiesų skandalas kilo ne 1993-iųjų balandį, bet 1992 metų gruodį, o klierikai kreipėsi į mane, tuometinį rektorių. Apie priekabiavimo faktą pranešiau Kauno arkivyskupui kardinolui V. Sladkevičiui. Kardinolas įspėjo nusikaltusį asmenį, kuris, pasibaigus mokslo metams, iš seminarijos buvo atleistas. Tuo mano misija ir baigėsi.
Antroji netiesa ta, kad po klierikų skundo buvo iškeltas seminarijos rektorius A. Baniulis. Ne dėl skundo ar klierikų tvirkinimo 1993 metais iš seminarijos buvau perkeltas dirbti į Klaipėdą, o Lietuvos jėzuitų provincijolui paprašius kardinolo. Tuo metu jėzuitų aptarnaujamoje parapijoje Klaipėdoje buvo statoma nauja bažnyčia ir ten dirbusiems dviem garbaus amžiaus kunigams jėzuitams reikėjo pagalbos. Man adresuotame 1993 m. birželio 3 d. Kauno arkivyskupijos kurijos rašte Nr. 144 rašoma: „Atsižvelgiant į Lietuvos jėzuitų provincijolo prašymą, atleidžiu Jus iš Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos rektoriaus pareigų, kad galėtumėte darbuotis Telšių vyskupijoje. Nuoširdžiai dėkoju už moralinės teologijos dėstymą ir ypač - už vadovavimą Kauno kunigų seminarijai. Telaimina Jus Dievas naujose pareigose“. Pasirašo kardinolas V.Sladkevičius.
Trečioji netiesa, kad auklėtiniai kasdien rašinėdavo necenzūrinius žodžius ant sienų, ir personalas juos nuolat turėdavo uždažyti. Kai kurias sienas darbuotojams iš tiesų tekdavo retkarčiais perdažyti, tačiau ne dėl žurnalistės įvardytos priežasties, o dėl to, kad nuo drėgmės netrukus vėl atsilupdavo dažai.
Ketvirtoji netiesa yra šmeižtas apie glamones ant rektoriaus sofos. Kadangi šie kaltinimai krenta tiesiogiai man, turiu pasakyti, kad, būdamas rektoriumi, klierikus priiminėdavau ne savo kambaryje, o rektoriaus kabinete, prie darbo stalo. Pagal tuo metu galiojusią tvarką klierikus kviesdavausi kelis kartus per metus. Iš anksto būdavo numatytas laikas kiekvienam kursui. Iškilus trumpam reikalui, jį aptardavome tiesiog koridoriuje. Savo kambaryje su klierikais televizoriaus iš viso nesu žiūrėjęs.
2003 m. birželio 26 d. „Lietuvos rytas“ išspausdino Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininko kardinolo A. J. Bačkio ir Lietuvos Vyskupų Konferencijos vicepirmininko arkivyskupo S. Tamkevičiaus pareiškimą dėl žurnalistės L. Lavastės straipsnyje iškeltų nepagrįstų kaltinimų Bažnyčiai ir kunigams, kuriame tarp kitko sakoma: „Dar klaidingesnė šešėliu metama prielaida, kad vienas ar kitas seminarijos vadovas, darbuotojas buvo pakeistas gresiant seksualinio priekabiavimo skandalui - ir kunigų perkėlimams, ir klierikų atleidimams būna pačių įvairiausių priežasčių, kurių didžioji dalis nėra susijusi su nuodėme ar nusikaltimu. Tai pasakytina, pavyzdžiui, ir apie straipsnyje įvardytą kunigą Algi Baniulį“.
Straipsnis „Kunigų nuodėmės - už tylos ir melo sienų“ apšmeižė ir skaudžiai sužeidė ne tik mane, bet ir mano artimuosius bei visus tikinčiuosius, kuriems su meile stengiausi tarnauti Panevėžyje, Pakruojyje, Kaune, Klaipėdoje, o šiuo metu – Vilniaus universiteto Šv. Jonų bažnyčioje, Vilniaus pedagoginiame universitete ir Šv. Kazimiero bažnyčioje.
Neneigiu, kad Bažnyčioje nėra skaudulių. Jų yra ir juos būtina gydyti. Tačiau tam reikia ir visų mūsų pastangų bei maldų, o beatodairiškas purvo pylimas ant kunigų ir nepagrįsti jų kaltinimai bei įtarinėjimai prie to tikrai neprisideda.
Tvirtai tikėdamas, kad Kristaus šviesa įveikia bet kokią tamsą,

Kun. Algis BANIULIS, SJ,
buvęs Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos rektorius

© 2003 "XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija