Atnaujintas 2003 m. liepos 25 d.
Nr.58
(1162)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Darbai
Ora et labora
Lietuva
Liudijimai
Mums rašo


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Ačiū Dievui, kad dar ne visa Lietuva liberalų sukvailinta…

Liepos 15-ąją minėjome Žalgirio mūšio pergalę. Po 200 metų žiaurios ir negailestingos kovos Kryžiuočių ordinas buvo palaužtas. Taigi didelė istorinė džiaugsminga šventė. Kaip ją paminėjome? Gatvėje, kurioje gyvenu, buvo iškelta tik viena vėliava. Visame Vilniuje - gal dešimt. Vilnius - Lietuvos sostinė. Žmonės išsilavinę, paklausė liberalų, kad trispalvę reikia iškelti tik per Vasario 16-ąją. Liūdna, bet akivaizdu, kad Maskva ir toliau vedžioja mūsų žmones už nosies. Už trispalvę mirė tūkstančiai partizanų ir Laisvės kovotojų bei politinių kalinių. Lageriuose tada išdavikų beveik nebuvo, mergaitės išsiuvinėdavo trispalves ant pagalvėlių ir galėjo viešai džiaugtis. Atsimenu, 1947 metais Vasario 16-ąją minėjome Kauno KGB rūsių kamerose. Mergaitės, suplėšiusios sukneles, iš trijų spalvų nupynė virvutes ir paslėpė prausykloje. Kiekvienoje kameroje buvo paslėpta po virvelę ir, atrodo, prižiūrėtojai nerado nė vienos. Kameroje padėjome prie sienos, kad nesimatytų per „vilkelį“, ir suklaupę meldėmės. Kiekvienas davėme priesaiką neišduoti Lietuvos ir nepakenkti Laisvės idealams.
Neseniai Obeliuose (Rokiškio r.) patriotai, suvažiavę iš įvairių apylinkių, minėjo pergalę mūšyje prieš okupantus 1945 m. liepos 13 d. prie Obelių šilo. Apie 60 partizanų, vadovaujami vado Balio Vaičėno - Pavasario, vėliau vadovavusio Vytauto apygardai, atmušė net tris kariuomenės garnizono atakas. Ir, pasinaudodami priešo sąmyšiu, pasitraukė iš apsupimo. Buvo sužeisti trys partizanai, o priešas neteko pulkininko, kuris vadovavo užpuolikams, ir daug kareivių. Žmonės matė, kaip garnizonas rinko žuvusiuosius į automašinas ir vežė į Rokiškį.
Paminint šį įvykį Obelių miestelis buvo papuoštas trispalvėmis. Pilnutėlėje bažnyčioje skambėjo giesmės ir Lietuvos himnas. Prie atstatyto bunkerio dainavo kalinių choras. Nuotaika buvo puiki.
Vasarą Lietuvoje vyksta daug panašių renginių. Taigi ne visi tapo liberalų propagandos auka. Tikėkime, kad ir kiti atsimerks ir supras, kur veda šie „vadovai“, ir per kitus rinkimus reaguos į visa tai.
Liepos 11-ąją Kaune, Taikos gatvėje, prie B.Brazdžionio namelio, buvo atidengtas poeto biustas. Pašventino Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. Dalyvavo Kauno savivaldybės atstovai ir kultūros viceministras. Apie renginį visuomenė mažai težinojo, todėl susirinkusiųjų buvo nedaug. Ir tie patys vyresnio amžiaus. (Po minėjimo per Lietuvos radiją diktoriai painiojo vyskupų ir kardinolo titulus: ekscelencija ir eminencija.) Minėjimas buvo valdiškas. Tiems, kuriems B.Brazdžionis artimas ir mielas, kurie net asmeniškai pažinojo poetą, neleista pasisakyti, kad „minėjimas neužsitęstų“. Ir prieš metus valdžios atstovai Vilniaus orouoste slėpė nuo susirinkusios publikos laiką, kada bus parvežti velionio palaikai. Įsigaliojo nerašyta taisyklė, kad nebūtų nei daugiau, nei mažiau, nes antraip kažkas gali supykti. Prie namo Kaune nebuvo iškelta vėliava ir užmiršta sugiedoti Lietuvos himną.
Kultūros viceministras kalbėjo apie B.Brazdžionio indėlį į mūsų kultūros lobyną. Tą patį tvirtino ir Kauno rašytojų sąjungos atstovas. Nė vienas nepasakė, kad B.Brazdžionis reikalingas ir šiandien, nes Tauta dar yra KGB užguita. Ir nežinia, kada išsivaduos. Poeto eilėraštį „Šaukiu aš tautą“ reikia kartoti kasdien.
Neseniai komunistai ir genocido vykdytojai minėjo A.Sniečkaus, vieno didžiausių Lietuvos budelių, 100-ąsias gimimo metinės Lietuvos mokslo akademijos salėje Vilniuje. P.Cvirkos raštai leidžiami gražiai iliustruoti. Rašytojas Marius Ivaškevičius išleido knygą „Žali“. Joje išjuokia Lietuvos didvyrius. Vyčio kryžiaus kavalierių gen. Joną Žemaitį–Vytautą, plk. Juozą Kasperavičių, Žedgailą ir kt. Net bolševikai taip nesityčiojo iš pavergtos ir kovojančios tautos. Šita knyga buvo pristatyta Frankfurto knygų mugėje. Pasipylė gausūs pasipiktinimo straipsniai. Rašytojų sąjungos pirmininkas Jonas Liniauskas tvirtina, kad ne pirmininkas, o literatūros kritikai vertina romanus ir publikacijas.
Kultūros ministrė, atsakydama į kritiką, teigia, kad Lietuvoje nėra cenzūros. Įdomu, kaip kalbėtų šie valdžios atstovai, jei būtų parašyta knyga apie A.Hitlerį ir išjuokti sovietų karo belaisviai ar žydai. Koks kiltų triukšmas iki Maskvos ir Palestinos! Ir vėl būtų atsiprašinėję tie vadovai, kurie iki šiol neatsiprašė už komunistų padarytus ir savus nusikaltimus.
Kauno valdžios vyrai, norėdami pagerbti nusipelniusius Lietuvai žmones, pakvieskite ir Laisvės kovotojus: partizanus, politinius kalinius, tremtinius ar išeivius. Priešingu atveju, ateityje mes patys įsijungsime į minėjimus be jūsų leidimo.
Džiaugiasi Vilnius paminklu Lietuvos karaliui Mindaugui ir nauju, šiek tiek gremėzdišku tiltu per Nerį. Žinoma, ir Mindaugo krikšto jubiliejumi. Bet ir čia minėjimai „valdiški“, išskyrus kardinolo A.J.Bačkio kalbą. Kiekvieną kartą oficialūs kalbėtojai tvirtina, kad jie ryžtingai kovojo prieš okupantą, rizikavo savo gyvybe. Tik pamiršta viena smulkmena, kad, „kovodami“ už Lietuvą, turėjo kišenėje okupanto partijos priimtą bilietą.
Valdžios vyrai taip įprato meluoti, kad visai neberausta tvirtindami: mes kovojom, mes dirbom, mes išgelbėjom Lietuvą. Geriau tiktų arba visai nekalbėti, arba sakyti: jie kovojo ir žuvo Lietuvos miškuose, vežami į Sibirą gyvuliniuose vagonuose, lageriuose ir Sibiro taigoje ar prie Laptevo jūros. Ir pridėti: „O mes tuo tarpu…“ Nė vienas genocido vykdytojas nepasakė, neišpažino kaltės, neprisipažino, kad padėjo okupantams. Reikėtų prisipažinti, atgailauti, nes tik tada galima grįžti į visuomenę visateisiu nariu. Kiekvienas nusikaltimas turi būti išpirktas.
Liūdna, kad oficialiuose renginiuose ministrai išdidžiai sėdi su savo meilužėmis. Jie sąmoningai griauna dorą ir duoda blogą pavyzdį jaunimui. Visi žino, kad žuvis pradeda gesti nuo galvos.
Paklydę broliai, dėl atgailos palaidokite Tuskulėnuose bolševikų nužudytas aukas. Nejaugi šie kankiniai taip ir gulės popieriniuose maišuose Saugumo rūmuose? Perlaidojo sovietų karius, taip pat prancūzus, o savuosius kankinių kaulus laiko maišuose. Palaidokite Antakalnio kapinėse ar pačių Tuskulėnų teritorijoje. Tegul visi matys, ką padarė bolševikai Lietuvoje. Nukelkite cvirkas ir sovietų karius nuo pjedestalų.
„Naujosios klasės“ žmonės, susimąstykite ir nebenaikinkite Lietuvos…

Mons. Alfonsas SVARINSKAS,
Laisvės kovotojas,
Vyčio kryžiaus ordino kavalierius

© 2003 "XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija