Atnaujintas 2003 m. liepos 25 d.
Nr.58
(1162)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Darbai
Ora et labora
Lietuva
Liudijimai
Mums rašo


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Tuščiažiedžiai

Netyla diskusija po Lietuvos Sąjūdžio VIII suvažiavimo. Vis atsiranda naujų pamąstymų apie buvusį laiką ir įspūdingus žygius laisvės vardan, už nepriklausomą tėvynę Lietuvą. Nuo 1992 metų anykštėnai pasiuntė mane į Sąjūdžio Seimą. Įpareigojimas suteikė jėgų aktyvesnei veiklai. Su bendraminčiais stengėmės daryti tuos darbus, kurie mums atrodė svarbiausi. Šiandienos įvykiai neleidžia sustoti ir nusiraminti. Dar ne laikas…
Kodėl tokia sudėtinga dešiniųjų jėgų situacija? Kas mums pasidarė? Matau, jog žmonės aktyviai seka įvykius, išgyvena dėl nesėkmių, piktinasi demagogais, o dar labiau tais, kurie anais patiki, žino niekdarius ir juos įvardija. Ne vieną jaučio odą prirašytume prisitaikėlių, perbėgėlių iš vienos organizacijos į kitą, naudingesnę. Kiek daug skambių žodžių, Šventojo Rašto citatų, gražbylysčių – atsiklausyti negali. Dažnas įvardija blogį, sėjamą į vaikų sielas, susirūpinę ragina kovoti su narkotikų platintojais, „saugios meilės“ propaguotojais, erotiniais filmais ir t.t.
Mielas žmogau, neužtenka įvardyti blogį. Jeigu supranti, jog blogai yra, daryk konkrečius, nors ir mažyčius darbus. Labai svarbu išlaikyti tas pozicijas, kurios neužleistų vietos blogiui. Gėrio ir blogio kova amžina kaip ir žmonija, todėl aš nieko nauja nepasakau. Tik kviečiu būti aktyvesniais šviesos nešėjais. Pagal surašymo duomenis, 80 proc. Lietuvos gyventojų skelbiasi esą katalikai. Tai kodėl vienintelis katalikiškas savaitraštis vaikams „Kregždutė“ ant išnykimo ribos? Kvalifikuotai, rūpestingai parengiamas ir išleidžiamas šis laikraštėlis sėja gėrio sėklas, kurios būtinai sudygsta, jeigu tik pasiekia vaikus. Nors kartą per savaitę vaikų mintis nubėga Dievo ir tėvynės meilės, kūrybos ir mąstymų takeliu, kurį nutiesia kiekvienas „Kregždutės“ kūrinėlis.
Nesipiktinkite, kad tikybos mokytojai neplatina „Kregždutės“, nebeskaičiuokite kitų žmonių blogų veiksmų… Pasiryžkite: užprenumeruokite „Kregždutę“ ir kartu su vaikais ar vaikaičiais skaitykite ją. Įsitikinsite, kiek daug gerumo sėklelių barsto šis kuklus laikraštėlis. Patikinu jus, jog ne redaktoriams reikia, kad užprenumeruotumėte, o jūsų mylimiausioms atžalėlėms. Kartu ir patys nustebsite, kiek daug naujų minčių ir dvasinio peno ten rasite. O gal pažįstate turtingą žmogų, kuris irgi jaudinasi dėl vaikų nudvasinimo ir blogybių, kurios rafinuočiausiai apraizgo vaikų mintis? Tada paraginkite jį paremti leidinėlį materialiai. Mūsų visų pastangos neliks tuščiažiedžiai žodžiai. Ne kovoti su blogybėmis reikia, o ugdyti vaikų gėrio ir kūrybos siekius. Tada jie patys neprisiims blogio, o mūsų rūpestis duos vaisių.

Aldona DAUGILYTĖ
Anykščiai

Redakcijos prierašas. Dėkodami laiško autorei, kviečiame prenumeruoti „Kregždutę“. Taip pat reiškiame savo dėkingumą „Kregždutę“ nuolat užprenumeruojantiems mons. A.Svarinskui, prel. V.Gustaičiui, kan. P.Budriūnui, kunigams V.Vaškeliui, A.Vaitkevičiui, K.Balsiui ir kitiems ištikimiems šio katalikiško savaitraščio vaikams gerbėjams.

© 2003 "XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija