Atnaujintas 2003 m. liepos 25 d.
Nr.58
(1162)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Darbai
Ora et labora
Lietuva
Liudijimai
Mums rašo


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Dievo Žodis pasotina Jo alkstančiuosius

Sunku įsivaizduoti maisto produktų parduotuvę, kurioje nebūtų duonos kepalėlio. Daugeliui žmonių duona – kasdienis valgis. Verta pastebėti, kad įvairios grūdėtos duonos rūšys yra vieni tinkamiausių maisto produktų, kurie prisideda prie sveikos žmogaus gyvensenos.
Tačiau neužtenka žmogui kasdienės duonos riekės ir kitokių patiekalų, kurių valgymas stiprina kūno jėgas. Jei mes trokštume tik maisto, kuris patenkina tik fiziologinius žmogaus poreikius, tada būtume panašūs į sekmadienio Evangelijoje minimus žydus, kurie panūdo pasigriebti Viešpatį Jėzų ir Jį paskelbti karaliumi, idant Jis galėtų nuolat tęsti duonos padauginimo stebuklą (pgl. Jn 6, 15).
Vertinant krikščionišku požiūriu neįmanoma pritarti žydų ketinimui, kad Kristus taptų jų karaliumi dėl to, kad kaskart jiems stebuklingai duonos padaugintų. Juk duonos valgymas yra visada susijęs su nelengvu žmogaus triūsu (plg. Pr 3, 19) ir aiškiu įspėjimu: „Kas nenori dirbti, tenevalgo!“ (2 Tes 3, 10). Trumparegiškas susižavėjimas Kristumi, kuris žmonėms reikalingas vien dėl regimųjų ir nykstančių dalykų, būtų iškreipiantis Jo pasiuntinybę ir veiklą, nes Jį padarytų panašų į gundytoją, kuris visiems, kas prieš jį keliaklupsčiauja, žada apsčiai duoti duonos, valdžios ir panašių dalykų (plg. Lk 4, 4 – 7).
Visiškai skiriasi šėtono žadamos laimės miražas nuo Kristaus skelbiamos dieviškos karalystės palaimos. Piktoji dvasia tuos, kurių gyvenimo tikslas - vien medžiaginių dalykų siekis (deja, temąstančiųjų apie žemės daiktus dievas yra pilvas, žr. Fil 3, 19), neišvengiamai gramzdina į aklų geismų verpetą…
O Viešpats tuos savo ištikimus sekėjus, kurie nors dėl žmogiško silpnumo klysta, bet ir stengiasi taisytis, apdovanoja ne tik krikščioniška atjauta artimui, didesne ramybe sudėtingose gyvenimo situacijose, šviesiu mąstymu ir kitomis panašiomis malonėmis, kurių pritaikymas kasdienybėje jau dabar daugeliui suteikia progą džiaugtis Kristaus pažadų išsipildymu: „Jūs pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir Jo teisybės, o visa tai jums bus pridėta“ (Mt 6, 33).
Tada ir paaiškėja, kad Viešpats per artojo ir žemdirbio triūsą mums dovanoja kvepiančią duonos riekę, kad ją su dėkingumu ragaudami suprastume: Jėzus (per nepaprastą duonos padauginimą), dovanodamas žmonėms savo beribę meilę, trokšta, kad Jį žmonės priimtų ne tik kaip pranašą, bet kaip vienintelį Dievo Sūnų, kuris atėjo į šį pasaulį paskelbti Dievo karalystę, o paskui – ir savo krauju paliudyti, jog į ją galės įeiti tie, kurie Jį tikės ir iš širdies Jį mylės.

Kun. Vytenis VAŠKELIS

© 2003 "XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija