Atnaujintas 2004 lapkričio 5 d.
Nr.83
(1286)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Politinis helovynas

Petras KATINAS

Dar būdamas Romoje ir vos padėjęs savo parašą ant ES Konstitucijos, Premjeras ir socialdemokratų vadas iš anksto paskelbė, kad naujoji Vyriausybė (V.Uspaskich palaiminimu) jau beveik suformuota. Jis pats būsiąs Premjeras ir dar turėsiąs septynis ministrus iš vadinamosios A.Brazausko-A.Paulausko koalicijos. Tiesa, A.Paulausko grupuotei, kuri vis vien anksčiau ar vėliau įsilies į „šlovingąsias“ LDDP - socdemų gretas, teskirta tik dvi ministrų kėdės. Dėl to įsiliejimo dar ne viskas aišku. Todėl nusipelnę gyventi geriau jau žvalgosi kito, patikimesnio šeimininko. Juk iš Archangelsko į Lietuvą atvykęs ir čia milijonieriumi tapęs bei lietuvius „mokantis“, kaip uždirbti milijonus Darbo partijos įkūrėjas pasiėmė šešis ministrų portfelius ir iš jų vieną ar du, nors ir nenoromis, turėtų skirti K.Prunskienei. Dar daugiau, bus įvykdytas V.Uspaskich ir K.Prunskienės pageidavimas įvesti vieno ar daugiau vicepremjero pareigybių. Nors tai ir neatitinka Konstitucijos. Tačiau taip reikia. To nori abu koalicijos partneriai. To nori, matyt ir Maskva. O du trečdalius Seimo narių balsų, reikalingų Konstitucijos pakeitimui, bus galima be didelio vargo surinkti, panaudojant tas pačias juodąsias, Maskvoje išdirbtas technologijas, paprasčiau tariant, nupirktus. Tuo labiau kad norinčių būti nupirktais, ypač liberalcentristų stovykloje, yra pakankamai. Taigi pagal rusų oligarcho nurodymus teks keisti Lietuvos Konstituciją, kurioje vicepremjero pareigybė nenumatyta. Aišku, tai tik pradžia. Galima neabejoti, kad naujoji prorusiška Brazausko-Uspaskich-Prunskienės dauguma pakeis ir kitus Konstitucijos straipsnius, kurie neatitinka V.Uspaskich ir jo šeimininkų pagrindinių tikslų.

Sprendžiant iš švytinčio naujojo Lietuvos „tvarkdario“ veido, „Gazprom“ suvirintojas paims savo žinion Ūkio, Susisiekimo ir kitas svarbiausias ministerijas, kurios disponuos iš ES ateinančiais pinigais. Taigi pagrindinis tikslas, dėl kurio V.Uspaskich ir jo grupuotė veržėsi valdžion, bus nesunkiai pasiektas. Tačiau tiems, kurie jau po vienuolikos dienų lauks naujos rusiškos saulės užtekėjimo, geriausiu atveju, liks tiktai skylė nuo riestainio. Partinės nomenklatūros karšinčius, vienintelis žinantis ir mokantis valdyti Lietuvą, kol kas ir toliau vaidins visagalį, bet faktiškai viską tvarkys V.Uspaskich ir tikrieji jo šeimininkai. Neatsitiktinai dar nepaskelbus būsimųjų ministrų pavardžių, V.Uspaskich, ciniškai šypsodamasis, padėkojo A.Brazauskui, kad tas jam perdavė tvarkyti Lietuvos reikalus.

K ai dėl A.Brazausko ir jo partinės nomenklatūros ilgasėdiškumo nepriklausomoje Lietuvoje, apie tai šiomis dienomis pasirodžiusioje knygoje rašo vieno buvusių nomenklatūrininkų Algirdo Ferenso našlė Goda Ferensienė. Žinoma, to vieno buvusių aukščiausių partinių nomenklatūrininkų, kuriam net buvo prognozuojama pirmojo LKP centro komiteto sekretoriaus kėdė po kolaboranto Nr.1 A.Sniečkaus mirties, našlė jaučia nuoskaudą, kad taip neatsitiko, o ištikimiausią bolševiką nustūmė į šoną apsukresni ir gudresni. Tarp jų ir „amžinai gyvas“ A.Brazauskas. Tačiau įdomūs G.Ferensienės pastebėjimai, kas iš tiesų dabar valdo Lietuvą: „Tenka pastebėti, kad šiuo etapu mūsų valstybę valdo ir „puoselėja“ grupė partijos „draugų“. Jie pasikliauja ne visuomene, kuri jais pasitikėjo, o savo asmeniniais ryšiais, kolektyvine atsakomybe (ne asmenine ar politine). Vadovai nesugeba suvokti tikrųjų demokratijos vertybių. Jų demokratijos suvokimas - tai išlikimas politikoje (t.y. kėdėje), paaukojant sąžinės, moralės, padorumo deficitą. Nežinant visuomenei skiria ne kompetentingus pareigūnus, o ištikimai tarnaujančius skiriamajam ir partijai. Jie auga, tiesiog susicementuoja, todėl daro stiprų neigiamą poveikį visuomenei. Piliečiai nežino, kas vyksta valstybėje. Konstitucija nebeveikia (ir tą dar rengiamasi keisti pagal V.Uspaskich pageidavimus -P.K.). Valdininkai „pamiršta“, kad politikoje negalima vadovautis kriminalinio pasaulio įstatymais - politika turi būti vieša. Ir nustembi pamatęs, kad kuriame nors pokylių arba juoko vakarėliuose malasi visi: nusikaltėliai, politikieriai, ministrai, valdovai... Iš jų vulgariai tyčiojamasi, o šie niekaip negali atsidžiaugti savo „populiarumu“ ir jo ieško bet kokia kaina. Todėl iš visų jėgų stengiasi visur dalyvauti: televizijos šou, vakaruškose, madų pristatyme, nebodami kuklumo ir padorumo. Vakarėliuose džiūgauja gavę neva garbingą apdovanojimą. Ne Gedimino kryžių ar dar ką, o užmaukšlintą svogūno kepurę. (...) Mūsų feodalai veidmainiauja, taip pat negerbia savęs ir nemyli savo tautos piliečių. Įkliuvę išsisukinėja, meluoja, kerštauja. Tik imituojama teisinė valstybė, apglaistyta įstatymais. Puikiai visiems žinoma, kad teisėjai, advokatai, tardytojai, prokurorai, muitininkai tapo vienu klanu, jie vis labiau susiję su nusikalstamu pasauliu ir aukštąja valdžia“ (G.Ferensienė . „Vakar ir šiandien“. Vilnius, Charibdės leidykla. 2004). Autorė lyg ir aprašo dabartinius laikus, bet kaip jie panašūs į buvusius komunistinius okupacijos laikus, kai viešpatavo viena partija su savo nomenklatūrine kolaborantine viršūne. Kadangi ji ir dabar, nepriklausomoje Lietuvoje, pasinaudodama apkvailinta tautos dalimi, vėl sėdi valdžioje ir diktuoja senus savo įpročius, todėl dabartis taip mažai skiriasi nuo nesenos praeities.

Neatsitiktinai po šios knygos pasirodymo taip supyko Premjero žmona Kristina. Ir kaip nesupyks, jeigu buvusio CK sekretoriaus našlė šitaip nepagarbiai ir atvirai aprašė ne tik jos vyro, bet ir kitų būrelio Nr.1 medžiotojų išdaigas nepriklausomoje Lietuvoje. Tiesa, dabar to garsiojo būrelio nariu, be A.Brazausko, B.Bradausko ir kitų nomenklatūros senbuvių, yra, pavyzdžiui, ir K.Bobelis. Tai labai daug ką sakantis faktas. Juk į šią kompaniją įsileidžiami tiktai ypač nusipelnę. Žinoma, ne Lietuvai. O už nusipelnusius medžiotojus iš valdančiojo „elito“ Premjeras mūru stoja. Kaip ir senais gerais laikais. Štai už medžioklės taisyklių pažeidimą, suprantamiau kalbant, naktinį brakonieriavimą, Utenos regiono departamento inspektoriai pinigine bauda nubaudė Valstybės turto fondo generalinį direktorių Povilą Milašauską. Kilus skandalui Premjeras pareiškė negalįs atleisti brakonieriaus. Mat jis yra ne valdininkas, o valstybės įmonės vadovas (?!). Be to, jis medžiojo, anot Premjero, ne darbo metu, todėl jokių priekaištų jam neturįs...

Romoje pareiškęs apie A.Brazausko-V.Uspaskich-K.Prunskienės būsimosios Lietuvos Vyriausybės postų pasidalijimą, Premjeras sakė, kad Lietuvos politika „nedaug kuo pasikeis“. Ką galėtų reikšti „nedaug“? Ogi, kad Lietuva bus paversta tariamu tiltu iš Vakarų į Rytus ar atvirkščiai. Tai yra pereinamuoju Rusijos kiemu, kaip yra numatęs V.Uspaskich ir jam karštai pritarianti K.Prunskienė. Pagaliau išsipildė Mykolo Martynovičiaus Burokevičiaus svajonė, apie kurią jis kalbėjo dar 1991 m. liepos 6 d. įvykusiame SSKP-LKP CK plenume. Jame M.Burokevičius pareiškė, jog geriausia Lietuvos Vyriausybė būtų, jeigu ją sudarytų LKP, LDDP, LSDP, Žemdirbių sąjungos (dabartinės K.Prunskienės „valstiečių“ partijos pirmtakė), Liberalų sąjungos, Ateities forumo bei „centristų“ koalicija. Taigi savo sėdėjimą Lukiškėse baigiantis M.Burokevičius gali būti daugiau negu patenkintas. Jo auksinė svajonė išsipildė su kaupu. Beje, A.Brazauskas pasigyrė, jog „mūsų draugai“, su kuriais jis kalbėjosi Italijos sostinėje, labai pritarė ir palaikė jo ir V.Uspaskich tandemą, vesiantį Lietuvą į šviesų rytojų.

Kokie tie draugai ir kieno jie, - jo ar Lietuvos, - Premjeras, aišku, nepasakė. Be abejonės, prie šios prorusiškos kompanijos prisijungs ir paksininkai. Vienas jų - H.Žukauskas, savo kailio vertimu pralenkęs bene visus panašius chameleonus, jau pareiškė prisijungiąs prie V.Uspaskich kompanijos. Prisijungs ir kiti, nes kito būdo gauti bent jau kokią nuograužą nuo Brazausko-Prunskienės vaišių stalo nėra.

Tiesa, R.Paksas pareiškė paduosiąs į Strasbūro teismą Lietuvos valstybę už jam neva padarytas skriaudas ir reikalauja, anot jo, tiktai menkniekio - milijono eurų. Dar pridūrė, kad tai labai kuklus reikalavimas, nes, pasirodo, patyręs kelis ar keliolika kartų didesnių nuostolių. Šiam veikėjui išties jau galva apsisuko. Ir ne nuo skraidymo sportiniais lėktuvais. Šį užsiėmimą jis metė iškart, kai buvo koją įkėlęs į S.Daukanto aikštės rūmus. Matyt, iš tiesų kažkada iš Rusijos chantų-mansių R.Paksas prisikimšo tiek pinigų, kad nebeturi kur jų dėti, jeigu moka dešimtis tūkstančių apsukriems advokatams, kurie, pajutę stambų grobį, įkalbėjo jį kreiptis į Strasbūro teismą. Juk naujoji Lietuvos teisėja Europos žmogaus teisių teisme Danutė Jočienė aiškiai pasakė, kad Strasbūro teismas net nepradeda nagrinėti tokių bylų. Ypač jeigu yra Lietuvos Konstitucinio Teismo sprendimas. Be to, jeigu jau taip prireikė to milijono eurų, tai R.Paksas galėtų kreiptis kur kas arčiau - į Maskvą. Ir pareikalauti kompensacijos iš tų, kurių pastangomis ir buvo tapęs Lietuvos Prezidentu. Už tai, kad nesugebėjo išsilaikyti toje kėdėje.

Tačiau tai tik fantazijos. Maskva jau pasirinko savo naujus favoritus Lietuvoje. Tai išbandyti ir ne kartą įrodę savo ištikimybę Kremliui A.Brazauskas ir K.Prunskienė. O kad, senatvei artėjant, nenukryptų nuo kurso ir „generalinės linijos“, parinko jauną ir energingą prievaizdą. Aišku, Maskva puikiai žino, jog nei Brazauskas, nei tuo labiau K.Prunskienė nuo tos generalinės linijos nenukryps. Tą jie ne kartą įrodė per visus atkurtosios nepriklausomybės metus. Bet dėl viso pikto... Po to prievaizdo vėliava netrukus gali atsirasti ne tik socialliberalai, dalis liberalcentristų, bet ir socialdemokratai. Ne veltui V.Uspaskich „darbiečių“ kompanijoje irgi pilna buvusių rajkomų sekretorių, partijos CK propagandos ir agitacijos skyriaus instruktorių, vykdomųjų komitetų pirmininkų ir žemesnio rango buvusių partinių funkcionierių. Sunku įsivaizduoti, kad jie nesuras bendros kalbos. Aišku, sutikdamas, jog A.Brazauskas formaliai vadovaus Vyriausybei, o A.Paulauskas - Seimui, V.Uspaskich nusprendė mažumėlę palaukti, kol „patriarchas“ A.Brazauskas nueis nuo politinės scenos. Ir tada, giriantis, jog niekada nebuvo SSKP narys ar komjaunuolis, rusų oligarchas paims savo globon ne tik bestuburius socialliberalus, bet ir socialdemokratus.

„Patriarchui“ pranešus Europai ir pasauliui apie V.Uspaskich atėjimą valdžion, ne juokais sunerimo ir mūsų artimiausi kaimynai lenkai. Įtakingo Lenkijos savaitraščio „Polityka“ nuomone, už visos tos prorusiškos Brazausko-Uspaskich-Prunskienės koalicijos stovi Maskva. „Maskva lošia Vilniuje savo kortomis“, - skelbia „Polityka“.

Vis dėlto, pasirodo, varnas varnui akį kartais kerta. Štai jau parengtą pasirašyti naujosios Vyriausybės narių sąrašą sumaišė draugė Kazimira. Jai nepakanka iš anksto gauto žemės ūkio ministro portfelio, bet užsimanė dar kito, ir ne bet ko, o susisiekimo, t.y. to, į kur ateina didžiausi ES fondų pinigai. Bet visa bėda yra ta, kad dėl šios ministerijos mirtinai grumiasi abu būsimosios „koalicijos“ partneriai: uspaskichininkai ir brazauskininkai. K.Prunskienė viliasi, kad be jos „valstiečių“ balsų Uspaskich ir Brazauskas Seime neturės tvirtos daugumos. Tačiau vyriausiasis socdemų derybininkas G.Kirkilas pareiškė, kad ir be Prunskienės visiškai apsieisiąs, nes rusų bojarino ir ekskomunisto Brazausko koaliciją parems mažiausiai 81 Seimo narys.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija