Atnaujintas 2004 lapkričio 5 d.
Nr.83
(1286)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Bostono šv.Petro  lietuvių parapija: „Mes dar esam!“

Pasibaigus šv.Mišioms tikintieji
išėjo į šventorių statyti kryžių

Pagal ankstesnius Bostono vyskupijos pranešimus, spalio 31 diena, sekmadienis, Šv.Petro lietuviškoje parapijoje turėjo būti pati gedulingiausioji diena. Jau lapkričio 1-ąją bažnyčia turėjo būti užrakinta ir pradėtas jos pardavimo procesas. Tačiau dar nebuvo gautas oficialusis šios bažnyčios uždarymo dokumentas su data paskutinėms šv.Mišioms, kas vietos lietuvių bendruomenei teikia vilčių. Prieš keletą savaičių Bostono vyskupija sudarė komisiją parapijų uždarymo argumentams apsvarstyti bei pateikti rekomendacijoms dėl tolesnių vyskupijos veiksmų. Atsirado viltis, kad, apsvarsčius šios lietuviškos parapijos rodiklius (sakramentinį indeksą, finansinį pajėgumą, pastatų būklę, parapijiečių geografiją), bus leista šiai parapijai išlikti.


Šv.Petro parapija turi būti išgelbėta dėl ištikimybės Kristui

Prel. Albertas Kontautas

Koks ypatingas mūsų džiaugsmas šiandien — švenčiame pirmąjį Šv.Petro lietuviškos parapijos šimtmetį! Garbė parapijos steigėjams. Jie buvo stiprūs tikėjime ir ištikimi Kristui ir Jo Bažnyčiai. Pasiryžę garbinti Viešpatį pagal tėvų ir senolių religinius papročius ir lietuvių kalba, kalba, artimiausia širdžiai. Jie surinko lėšas ir pastatė bažnyčią. Joks kunigas, joks vyskupas nedalyvavo. Tai buvo vien pasauliečių kilniausia katalikiška veikla.


Neužmirštamas Evangelijos personažas

Nors visai neseniai šventėme Visų Šventųjų iškilmę ir Vėlines, tačiau dabartiniai gyvenimo rūpesčiai, reikalai bei nauji įspūdžiai gan greitai iš žmonių atminties išdildo tai, ką jie girdėjo ir regėjo per šventes bažnyčiose.

Vis dėlto praėjusio sekmadienio Evangelijos pasakojimas apie muitininko Zachiejaus degantį troškimą nors akies kampučiu išvysti savo Viešpatį ir visose gyvenimo situacijose stengtis pritaikyti Jo pamokymus, idant būtų galima susilaukti išganymo pilnatvės danguje, įprasmina praėjusias bei visas ateisiančias krikščioniškas šventes ir todėl amžiais išlieka antgamtiškai aktualus.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija