Atnaujintas 2005 kovo 10 d.
Nr.20
(1321)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Kunigas, žuvęs už Lietuvą

Gintaras LUČINSKAS,

Alytaus apskrities A.Juozapavičiaus
šaulių rinktinės vado pavaduotojas

Kun. dr. Juozas
Bakšys (1884–1925)

Ūkininkų sūnus

Juozas Bakšys gimė 1884 m. rugsėjo 4 d. Utenos apsk. Kutkiškių vals. Asmalų k., ūkininkų Jurgio ir Cecilijos Bakšių šeimoje. Be jo, dar augo dvi seserys ir brolis. Tėvai vėliau persikėlė į Uteną. Juozas mokėsi Kuktiškių pradžios mokykloje. Vėliau Švenčionių miesto mokykloje baigė keturias klases, dvejus metus Vilniuje mokėsi privačiai. 1903 metais išlaikė stojamuosius egzaminus į Vilniaus dvasinę seminariją, tačiau Juozui buvo patarta metus palaukti. Grįžęs pas tėvus, padėjo ūkyje. 1904 metais vėl stojo į seminariją. Čia pradėjo formuotis jo tautinis susipratimas ir lietuvybės pažiūros. 1908 metais baigė seminariją su pagyrimu. Austrijoje, Insbruko universitete, pradėjo studijuoti teologiją. 1912 metais jį baigė teologijos daktaro laipsniu. Jis buvo labai darbštus, visada atviras, nemokėjo veidmainiauti. Gyvendamas Austrijoje, iš tėvų paramos beveik negaudavo. Pats užsidirbdavo tarnaudamas sanatorijoje kapelionu, o vasarą mokydavo pasiturinčių šeimų vaikus. Grįžo į Vilnių. 1912 metais išlaikė egzaminus Petrapilio dvasinėje katalikų akademijoje, o nuo 1913-ųjų buvo paskirtas Visų Šventųjų bažnyčios Vilniuje vikaru.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija