Atnaujintas 2006 balandžio 14 d.
Nr.29
(1429)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Eucharistinis kongresas

Vyskupas Rimantas Norvila priima
atnašą šv. Mišių aukai – zanavykų
keptos duonos kepalą

Šakiai. Pasirengimas Vilkaviškio vyskupijos IV Eucharistiniam kongresui, prasidėjęs parapijose, įžengė į tolesnį etapą, kuriame numatyta švęsti Eucharistinius kongresus kiekviename vyskupijos dekanate.

Balandžio 1–2 dienomis tokia iškilmė įvyko Šakių Šv. Jono Krikštytojo parapijoje, svetingai priėmusioje Šakių dekanato tikinčiuosius. Šventė prasidėjo balandžio 1-osios pavakare Jaunimo kultūros centre, kur buvo atidaryta jaunųjų kūrėjų darbų Eucharistijos tema ekspozicija. Renginio dalyvius pasveikino Šakių dekanato vicedekanas kan. Donatas Jasulaitis. Geriausi kūriniai bus publikuoti specialiame šiam kongresui skirtame leidinyje.


Paminėjo vyskupo emerito 80-metį

Vyskupas Antanas Vaičius
Antano juškevičiaus nuotrauka

TELŠIAI. Balandžio 5 dieną Telšių vyskupijos Katedroje buvo paminėtos dvi labai gražios ir prasmingos sukaktys: kaip tik tą dieną 80 metų suėjo nuo Telšių vyskupijos įkūrimo ir 80 metų sukako Telšių vyskupui emeritui Antanui Vaičiui. Toms gražioms progoms paminėti 19 val. Telšių Katedroje vyko iškilmingos šv. Mišios, kurių liturgijai vadovavo jubiliatas vysk. A.Vaičius. Šv. Mišias taip pat aukojo apaštalinis nuncijus arkivyskupas P.S.Zurbrigenas, Telšių vyskupas ordinaras Jonas Boruta, SJ, ir nemažas būrys Telšių vyskupijos kunigų. Per šv. Mišias, kuriose buvo meldžiamasi prašant Dievo palaimos Telšių vyskupijai ir jos dabartiniam ganytojui Jonui Borutai bei meldžiant stiprybės ir gausių Dievo malonių garbiajam jubiliatui, giedojo Telšių vyskupo V. Borisevičiaus kunigų seminarijos choras.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija