Atnaujintas 2006 balandžio 14 d.
Nr.29
(1429)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Tikėjimo liudytojas

Kun. Jono Burneikos mirties 50-mečiui

Angelė BUŠKEVIČIENĖ

2000 m. gegužės 7 d. Romos Koliziejuje buvo iškilmingai paskelbti naujieji kankiniai, tarp jų – Kauno arkivyskupijos pasiūlyti asmenys. Vienas jų – kunigas Jonas Burneika, kuris mirė kankinio mirtimi Sibire. Netrukus minėsime kun. J.Burneikos 105-ąsias gimimo ir 50-ąsias mirties metines. Kartu buvęs tremtyje butkiškietis Gediminas Butkus 1956 metais artimiesiems rašė: „Mirė kaip pridera kiekvienam ramios sąžinės lietuviui, kuris pakeitė vargų ir kančių gyvenimą į Ano pasaulio gyvenimą, lygų visiems“.


Pamaldus vienuolis ir didelis patriotas

A†A brolis Bronius Poškus

Br. Bronius Poškus

Kovo 31 dieną Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M.Marijai bažnyčios šventoriuje palaidojome brolį pranciškoną Bronių Poškų. Laidotuvėse dalyvavo ir šv. Mišias aukojo keletas pranciškonų ir trys parapijų kunigai. Šv. Mišioms vadovavo t. Astijus Kungys, pamokslą pasakė t. Julius Sasnauskas. Prie kapo Kretingos kapinėse atsisveikinimo kalbą pasakė mons. Alfonsas Svarinskas.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija