Atnaujintas 2006 balandžio 14 d.
Nr.29
(1429)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Pasilikite su mumis (Lk 24,30)

Šv. Velykų proga sveikinu jus, brolius ir seseris Kristuje, išsibarčiusius po visus pasaulio kontinentus, kraštus, miestus ir kaimus.

Dėl įvairių istorinių, asmeninių priežasčių lietuviai pasitraukė, emigravo iš Lietuvos į kitus pasaulio kraštus arba, ne savo valia, net buvo ištremti į tolimas Sibiro tundras. Kiek tenka man susipažinti su lietuviais ir jų šeimomis, parapijomis, misijomis ir bendruomenėmis pasaulyje, esu pastebėjęs, kad vieni prisimena Lietuvą su nostalgija ir ilgesiu, kiti didžiuojasi savo kilme ir išlaiko religines ir tautines tradicijas su pasididžiavimu. O kiti, asimiliuodami į vietinę visuomenę, atitolsta nuo savo tapatybės.

Mes skaitome Luko Evangelijoje (24,13-35), po Jėzaus Kristaus kančios įvykių ir Prisikėlimo, kad du apaštalai iškeliavo iš Jeruzalės į Emauso miestelį. Beeinant jie sutiko svetimą keleivį ir, besikalbėdami su juo, apaštalai jį užkvietė sakydami: kadangi jau vakaras, „pasilikite su mumis“ vakarienei (Lk 24,29). Bevalgydami vakarienę jie atpažino, kad tas „svetimas keleivis“ yra Prisikėlęs Jėzus Kristus.

Linkiu jums per šias Velykas ir kasdieniniame gyvenime atpažinti Kristaus artumą ir nebijoti Jį pasikviesti „pasilikti su mumis“.

Tegul šios Velykos būna proga jums giliau jas įvertinti ir įprasminti įpinant savo šeimos bei mūsų lietuviškas religines tradicijas, kurios kyla iš mūsų tautinės prigimties ir padeda išreikšti Velykų šventės džiaugsmą. Net Popiežius Jonas Paulius II yra rašęs, „...kad kiekvienai kultūrai krikščionys turi rodyti tinkamą pagarbą, nes joms ne tik galima ką nors pasakyti ar duoti, bet ir daug ką išgirsti bei priimti. Šiame kultūrų dialogo procese patvirtinama, kad kiekvienoje jų yra gera ir teisinga, kartu siekiant pašalinti kliūtis kelyje į tikėjimą...“ kad gyvasis Kristus visuomet būtų pripažintas ir pasiliktų su mumis.

„Kas laimins mūsų žemišką kelionę, Rūpintojėli, jei nebus Tavęs? Rūpintojėli, Rūpintojėli, nepalik mūs krašto, nepalik širdžių“ (giesmė Rūpintojėlis).

Linkiu visiems palaimintų šv. Velykų!

Jūsų Kristuje

Prelatas
Edmundas J. Putrimas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija