Atnaujintas 2007 sausio 26 d.
Nr.8
(1505)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Maldos už krikščionių vienybę savaitės atgarsiai

Ragino priimti Kristaus malonę

Kun. Saulius STUMBRA

Ekumeninių pamaldų Klaipėdos
Kristaus Karaliaus bažnyčioje momentas

2007 m. sausio 21 d. vakarą Klaipėdos Kristaus Karaliaus bažnyčioje vyko ekumeninės pamaldos, kurių pagrindinė tema – „Jis padaro, kad kurtieji girdi ir nebyliai kalba“ (Mk 7, 37). Skambant giesmei, skirtingų krikščioniškų bendruomenių atstovai įžengė į bažnyčią. Bendroms maldoms vadovavo Telšių vyskupas ir Lietuvos Vyskupų Konferencijos Ekumeninių reikalų tarybos pirmininkas Jonas Boruta, SJ, dalyvavo šešiolika skirtingų krikščioniškų bendruomenių atstovų: Katalikų Bažnyčiai atstovavo kun. Vladas Gedgaudas, kun. Vilius Viktoravičius, kan. Jonas Paulauskas, prel. Vytautas Gustaitis, kun. Renatas Liuberskis, kun. Česlovas Degutis, kun. Saulius Stumbra, diak. P.Jaraminas, diak. R.Norkus ir diak. K.Petravičius; Liuteronų Evangelikų Bažnyčiai – kun. Reinholdas Moras, Evangelikų baptistų bendruomenei – pastorius Andriejus Briaunys, Evangelikų Reformatų Bažnyčiai – diakonė Sigita Švambarienė, Išganymo Armijos kapitonė Susanne Ketler-Riutkenen, Lietuvos krikščioniškojo koledžo (LCC) kapelionė Sharon Brubaker.

Po tylos ir įžanginės maldos visi ekumeninių pamaldų dalyviai kalbėjo Kristaus išmokytą maldą „Tėve mūsų“. Pirmąjį Dievo žodžio skaitinį iš Pirmosios Samuelio knygos perskaitė diakonas K.Petravičius. Mintimis pasidalijo Klaipėdos liuteronų evangelikų parapijos klebonas kun. R.Moras: „Sveikinu jus paskatintas apaštalo Pauliaus žodžių: „Jūsų širdyse teviešpatauja Kristaus ramybė“. Ramybės mes dažnai pasigendame.Tai ilgesys, kurio trokštame. Gražu, kad galime jos linkėti, nes ramybė nėra tik gestas, juk ji ateina iš Viešpaties. Kai pažįstame Dievo teisumą, gauname ir ramybę. Mus daug kas jungia, taip pat ir mišrios šeimos, jei jose nebus Viešpaties – nebus ir ramybės. Tegu Kristaus ramybė keičia tautų ir valstybių santykius. Tad ramybės visiems“. Po jo kalbėjo Išganymo Armijos kapitonė S.Ketler-Riutkenen: „Dažnai atrodo, kad visuomenė nepastebi senelių, ligonių, vaikų – bet Viešpats juos labai myli. Krikščionių uždavinys yra būti Dievo rankomis čia ir šiandien. Turime drąsiai dirbti ir melsti palaimos“. Antrąjį skaitinį iš Pirmojo laiško korintiečiams perskaitė diakonas R.Norkus. Kreipdamasis į susirinkusiuosius evangelikų baptistų bendruomenės pastorius A.Briaunys priminė, jog „šiandien atėjome į šią bažnyčią bijodami vėjo, lietaus, bet baisiausias šaltis, kai jis būna viduje. Negera, kai į bažnyčią ateiname kaip į prekybos centrą – be santykių su mus supančiais žmonėmis. Ryžto ir pasiryžimo gražiai gyventi linkiu“. Kalbėdama evangelikų reformatų bendruomenės diakonė S.Švambarienė priminė, jog svarbiausia „bendrystė Dvasioje. Dvasia jungia. Ji jungia ir čia susirinkusius. Atminkime tuos, kurie Dvasioje viena“. Evangelijos pagal Morkų ištrauką skaitė diakonas R.Norkus. Vėliau kalbėjo LCC kapelionė S.Brubaker: „Trokštame visi kartu dirbti Viešpaties Karalystės labui. Pastebėkime tuos, kuriems reikia Gyvojo Vandens“. Po prelegentės kalbos į susirinkusiuosius kreipėsi vyskupas J. Boruta, SJ: „Krikštu esame kviečiami skelbti Dievo žodį. Reikia priimti Kristaus gydomąją malonę ir tapti reginčiais, žinančiais Kristaus mylimų žmonių kančias ir dejones. Negalime būti nebylūs. Evangelijos liudijimas padės pasiekti ir visų krikščionių vienybę“.

Tolesnėse apeigose visi pamaldų dalyviai išpažino tikėjimą garsiai kalbėdami Nikėjos tikėjimo išpažinimą. Po tikėjimo paliudijimo, atsiprašę už klaidas, spaudė vieni kitiems rankas ir linkėjo ramybės, o užtarimo ir dėkojimo maldas skaitė visų krikščioniškų bendruomenių atstovai.

Pabaigoje vyskupas J.Boruta, SJ, kartu su bendruomenių atstovais suteikė palaiminimą. Skambant bendrai giesmei, kuriai vadovavo Klaipėdos Kristaus Karaliaus Taizė jaunimo grupelė bei Klaipėdos liuteronų evangelikų parapijos jungtinis choras, krikščioniškų Bažnyčių bei bendruomenių atstovai paliko šventovę.

Bet tuo šventė dar nesibaigė. Parapijos klebonas kun. doc. dr. V.Gedgaudas pakvietė šventės dalyvius į agapę. Ir šis pirmųjų krikščionybės amžių palikimas buvo puiki proga aptarti bendrus darbus statant Kristaus Bažnyčią.

Klaipėda

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija