Atnaujintas 2007 vasario 15 d.
Nr.13
(1510)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Mirė salezietis kardinolas M.Chavjeras Ortasas

Kardinolas Antonijus Marija
Chavjeras Ortasas, SDB

Prisimindamas žymų Bažnyčios hierarchą, buvusį Dievo kulto ir sakramentų kongregacijos prefektą, velionį ispaną kardinolą Antonijų Mariją Chavjerą Ortasą, SDB, popiežius Benediktas XVI priminė jo ištikimą tarnystę Bažnyčiai ir Petro įpėdiniui. Kardinolas A.Chavjeras mirė nuo širdies smūgio savo namuose Romoje vasario 1 dieną, beveik užbaigęs 86-uosius gyvenimo metus.

Užuojautos telegramose, pasiųstose Šv. Jono Bosko saleziečių vienuolijos didžiajam rektoriui tėvui Paskualiui Čavesui Viljanuevai ir kardinolo broliui kunigui Chosei Marijai Chavjerui Ortasui, Šventasis Tėvas rašė, kad „prisimindamas šį žymų Bažnyčios vyrą ir Petro įpėdinio vertingą bendradarbį“, jis meldžia Visagalio jam amžinosios ramybės, kuri yra pažadėta ištikimiems Dievo tarnams.

Kardinolas M.Chavjeras buvo gimęs 1921 m. vasario 21 d. Sietamo mieste Ueskos vyskupijoje Ispanijoje. Teologiją, filosofiją ir edukologiją studijavo įvairiuose Ispanijos, Italijos ir Belgijos universitetuose. Apgynė teologijos doktoratą iš apaštališkosios įpėdinystės temos. 1949 m. balandžio 24 d. gavo kunigystės šventimus.

Beveik ketvirtį amžiaus (1951-1976) dirbo Popiežiškajame saleziečių universitete Turine, kuris 1971-aisiais buvo perkeltas į Romą. Buvo šio universiteto teologijos profesorius, fakulteto dekanas ir rektorius. Dalyvavo II Vatikano Susirinkime (1962-1965) kaip Ispanijos episkopato ekspertas, skaitė pranešimus daugelyje tarptautinių teologijos kongresų, buvo vienas pirmųjų aktyvių ekumeninio sąjūdžio veikėjų Katalikų Bažnyčioje. 1976 m. birželio 29 d. konsekruotas tituliniu vyskupu ir paskirtas Popiežiškosios katalikiškojo švietimo tarybos sekretoriumi. 1988 m. birželio 28 d. konsistorijoje popiežiaus Jono Pauliaus II pakeltas kardinolu ir paskirtas Šventojo Sosto slaptojo archyvo bei bibliotekos vadovu. 1992 m. sausio 24 d. buvo paskirtas Romos Kurijos Dievo kulto ir sakramentų kongregacijos prefektu, kuriuo išbuvo iki atsistatydinimo dėl amžiaus 1996 metais.

Vasario 2 dieną Šv. Petro bazilikoje aukodamas kardinolo A.Chavjero laidotuvių šv. Mišias, popiežius Benediktas XVI homilijoje sakė, kad velionis Bažnyčios hierarchas, sekdamas Don Bosko pavyzdžiu, norėjo gyventi kaip salezietis vienuolis, tiesiogiai bendrauti su jaunaisiais žmonėmis misijų kraštuose. Tačiau Apvaizda jį pašaukė kitoms pareigoms, ir jis „tapo apaštalu universitetuose bei Romos Kurijoje, kartu nepraleisdamas progos tęsti savo intensyvią veiklą... teologijos srityje, plačiuose kultūros baruose, ypač burdamas mokytojų ir vienuolių grupes bei veikdamas kaip universitetų kapelionas“.

Šventasis Tėvas sakė, kad kardinolo A.Chavjero tarnystė Bažnyčiai buvo ištikima, dosni ir nuoširdi. Jis „norėjo savo asmeniniame gyvenime ir bažnytinėje misijoje būti vilties skelbėju. Per savo apaštalą sekdamas šv. Jono Bosko pavydžiu, jis stengėsi perduoti kiekvienam, kad Kristus yra visada su mumis“.

Mirus kardinolui A.Chavjerui, dabar Kardinolų kolegiją sudaro 184 nariai, kurių 110 yra elektoriai (jaunesni nei 80 metų) ir gali dalyvauti konklavoje.

M.B.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija