Atnaujintas 2007 balandžio 13 d.
Nr.29
(1526)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Telšių vyskupijoje

Klaipėdos dekanate

Ruošėmės Velykoms

Rekolekcijų vedėjas
kun. Marius Rudzinskas
Autorės nuotraukos

Kryžius vis labiau šviečia

Po jaunimo vakaro. Kun. Darius
Trijonis centre, iš dešinės pirmas —
kun. Marius Rudzinskas Marijampolės
šv. Vincento Pauliečio parapijos
vikaras, parapijos kunigai,
klebonas, diakonas

Verbų procesija

Gargždai. Parapijoje kaip ir praėjusiais metais, taip ir šiemet rekolekcijos moksleiviams, jaunimui, jaunoms šeimoms vyko penktadienį prieš Verbas (kovo 30 dieną, 20 val.). Moksleiviai, jaunimas rinkosi su mažomis žvakelėmis, kurias bažnyčioje padėjo ant grindų prieš altorių (kryžiaus forma). Susitaikymo, susikaupimo, atgailos vakarą vedė Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos vicerektorius kun. teol. dr. Darius Trijonis. Po Žodžio liturgijos, kunigo Dariaus pateiktų minčių, skirtų susikaupimui, atgailai, keturi kunigai nuėjo į klausyklas.

Bažnyčioje tvyrojo prieblanda, tik prie klausyklų degė po žvakę. Pritariant gitaroms skambėjo Gargždų ateitininkų atliekamos giesmės. Pasiėmę nuo grindų žvakutę, jauni žmonės, moksleiviai susikaupę skirstėsi prie klausyklų. Po Susitaikymo sakramento, nuo prie klausyklos esančios žvakės užsidegę atsineštą žvakelę, ją vėl nunešę padėdavo į simbolinio kryžiaus vietą. Maždaug po poros valandų įspūdingai švietė ant grindų kryžius iš degančių žvakučių.

Jaunimas, parapijos klebonas kan. Jonas Paulauskas dėkojo kunigui Dariui už įtaigų žodį, už pagalbą Gargždų parapijos jaunimui tinkamai pasirengti Velykoms.

Parapijos rekolekcijos prasidėjo penktadienį 18 val. šv. Mišiomis. Jas vesti atvyko kun. Marius Rudzinskas iš Marijampolės šv. Vincento Pauliečio parapijos. Šeštadienį Sumos šv. Mišioms parapijos jaunimas, ateitininkai iškilmingai atnešė atnašas, o po Mišių buvo einama procesija su Švč. Sakramentu.

Sekmadienį vyko Verbų procesija. Visas šias dienas kun. M.Rudzinskas pamoksluose skatino susirinkusiuosius rūpestingai vykdyti Dievo ir Bažnyčios įsakymus, deramai rengtis Kristaus Prisikėlimo šventei.

Kazimiera Sipienė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija