Atnaujintas 2007 balandžio 13 d.
Nr.29
(1526)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Šiaulių vyskupijoje

Šiaulių dekanate

Dievo Motinos paveikslo procesija stabdė praeivius

Šiluvos Dievo Motinos paveikslo
kopija iš Šiaulių Šv. Petro ir Povilo
Katedros išlydima į Šv. Jurgio bažnyčią

Šiauliai. Stebuklingasis Šiluvos Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslas nepaprastai brangus Lietuvos žmonėms. Kauno arkivyskupijos, metropolijos dovana – stebuklingojo paveikslo kopija – Šiaulių vyskupijoje išties vertinama. Apie tai kalba tikinčiųjų paveikslo lankymas, maldos, pagarba, troškimas paveikslą turėti savoje parapijoje.

Dovanotos Švč. Mergelės Marijos paveikslo kopijos piligrimystė prasidėjo šio vasario 18 dieną ir tęsis iki 2008 m. rugpjūčio 31 d. Bus aplankytos visos Šiaulių vyskupijos parapijos. Paveikslo kelionė, dr. Aldonos Vasiliauskienės teigimu, „turėtų padėti atnaujinti krikščionišką tikėjimą ir gyvenimą, pagyvinti sielovadą parapijose, suaktyvinti jaunimo katalikišką veiklą, sustiprinti šeimos krikščionišką sampratą, pagausinti taip Lietuvai reikalingų dvasinių pašaukimų“.

Pirmoji piligrimystės stotelė buvo Šiaulių Šv. Petro ir Povilo Katedra. Daugiau nei mėnesį tikintieji turėjo galimybę aplankyti paveikslą. Kiekvieną dieną, prieš vakarines šv. Mišias, buvo skirtas laikas Dievo Motinai pagerbti. Trokštantys asmeninės maldos prie paveikslo prieidavo, suklupdavo, parymodavo bet kuriuo dienos metu.

Kovo 25-ąją stebuklingojo paveikslo kopija iškilmingai buvo perduota Šiaulių šv. Jurgio parapijai. Išlydėjimo iškilmės prasidėjo 11 val. Eucharistijos liturgijos šventimu. Šv. Mišias aukojęs Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis pamokslo metu kalbėjo apie Švč. Mergelės Marijos pavyzdį. Evangelijos mintį, jog visi esame nusidėjėliai ir neturime teisės smerkti kitų, anot ganytojo, padeda išgyventi žvilgsnis į dangiškąją Motiną. „Ji niekada nesmerkė nė vieno žemės keleivio. Ji tyliai priėmė Dievo valią, matė, kaip Jos Sūnų spjaudo, kryžiuoja. Ji kentėjo mylėdama ir mylėjo kentėdama“, – sakė vyskupas.

Po šv. Mišių dr. A.Vasiliauskienė trumpai apžvelgė istorinį Švč. Mergelės Marijos pasirodymo Šiluvoje kontekstą. Šis pasirodymas, istorijos mokslų daktarės teigimu, nebuvo atsitiktinis, datos atskleidžia įdomius faktus. 1457 metais Šiluvoje buvo pastatyta katalikų bažnyčia. Po metų gimė būsimasis šventasis Kazimieras. 1602 metais paskelbiama, kad galima melstis į šv. Kazimierą, 1604-aisiais į Lietuvą atkeliauja Popiežiaus bulė. Ir štai po ketverių metų įvyksta stebuklas – Mergelės pasirodymas Šiluvoje. „Šitiek meldęsis Marijai žemėje, jis (Kazimieras) prašo Jos malonių ir danguje“, – sakė dr. A.Vasiliauskienė. Pasirodžiusi Marija padeda atgaivinti katalikybę. Dar po 20 metų Žagarėje gimsta Barbora. Tai vienintelė, kol kas būsima, šventoji Šiaulių vyskupijoje. Ar ją turėtume, jei nebūtų buvę šv. Kazimiero, jei Lietuvos žemės nebūtų palietęs Dievo Motinos gailestingumas?

Nuskambėjus daudytės garsams, paveikslas, lydimas Šiaulių vyskupo bei tikinčiųjų, buvo išneštas iš Katedros.

Nuostabiai saulėtą sekmadienio dieną Dievo Motinos atvaizdas Šiaulių miesto gatvėmis buvo nešamas skambant Šv. Cecilijos ansamblio giesmėms, skirtoms Švč. Mergelei Marijai. Tai turėjo džiuginti širdis praeivių, pagarbiai sustodavusių nešant paveikslą pro šalį. Prie Šv. Jurgio bažnyčios šventoriaus vartų jau laukė parapijos klebonas kun. Egidijus Venckus bei būrys tikinčiųjų, pasitikusių paveikslą su nuoširdžiu pamaldumu bei ašaromis akyse. Šv. Jurgio bažnyčios choras prisijungė prie procesijos dalyvių giesmės. Skambant bendrai melodijai, paveikslas buvo įneštas į bažnyčią ir pastatytas presbiterijoje į šoną nuo altoriaus. Šioje bažnyčioje Dievo Motinos paveikslas kabės iki balandžio 28 dienos. Vėliau, taip pat iškilmingai, bus perduotas Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčiai.

Inesė RATNIKAITĖ

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija