Atnaujintas 2007 liepos 13 d.
Nr.54
(1551)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Kauno arkivyskupijoje

Kauno I dekanate

Gyvenimas Šv. Dvasios šviesoje

Mons. Lionginas Vaičiulionis
(viduryje) su grupe parapijiečių
prie statomos Šv.Dvasios
bažnyčios, kurioje jis aukojo
pirmąsias šv.Mišias

Statoma Šv.Dvasios
bažnyčia Šilainiuose
Ričardo ŠAKNIO nuotraukos

Mons. Lionginas Vaičiulionis
Architektas Eugenijus Miliūnas
Parapijiečiai šv. Mišiose

Šilainiai. Liepos 1-ąją, sekmadienį, į statomą Šv. Dvasios bažnyčią ypač gausiai susirinko parapijos tikintieji ir svečiai. Jos klebonas mons. Lionginas Vaičiulionis homilijoje pabrėžė Eucharistijos dvasinę svarbą žmogaus gyvenime ir pareigą rodyti dėmesį ir meilę eucharistiniam Jėzui. Darniai giedojo bažnyčios Sumos choras, vadovaujamas Dalios Jurkonienės. Dalyvavo klebono pusseserė iš Los Andželo Janina Budriūnaitė-Čekanauskienė su vyru garbės konsulu Lietuvai Vytautu Čekanausku.

Mons. L.Vaičiulioniui šis sekmadienis – tarsi kertinis akmuo, žymintis jo pašaukimo kelią, pilną rūpesčių ir tarnystės vaisių.

Arkiv. Sigitas Tamkevičius 2007 m. birželio 24 d. mons. L.Vaičiulionį apdovanojo Kauno arkivyskupijos garbės ženklu – Šiluvos Dievo Motinos medaliu už nuoširdų ilgametį darbą pastoracijoje, kunigiškos dvasios puoselėjimą, rūpestį statant Šv. Dvasios parapijos bažnyčią Šilainiuose. Arkivyskupo dekretu monsinjoras jau paskirtas šioje parapijoje altaristu, o klebonu – kun. Emilis Jotkus.

1989 m. kovo 16 d. buvo užregistruota Kauno miesto Šilainių katalikų religinė bendruomenė ir gautas Ministrų Tarybos leidimas statyti naują bažnyčią. Rengiantis jos statybai Vilijampolės Šv. Juozapo bažnyčios klebono mons. L.Vaičiulionio rūpesčiu buvo pastatyta parapijos salė, kurioje yra įrengta laikina koplyčia.

1994 m. rugpjūčio 3 d. kardinolo Vincento Sladkevičiaus dekretu leista pašventinti laikiną koplyčią suteikiant jai Šventosios Dvasios titulą ir parapinės bažnyčios teises.

1995 m. gegužės 16 d. mons. L.Vaičiulionis buvo atleistas iš Vilijampolės Šv. Juozapo bažnyčios klebono pareigų ir paskirtas Šilainių parapijos klebonu.

1997 m. liepos 26 d. arkiv. S.Tamkevičius pašventino dabar statomos bažnyčios (architektas Eugenijus Miliūnas) kertinį akmenį. Bažnyčios statybų darbai buvo pradėti 1998 metais. 2006-ųjų liepą baigtos mūryti sienos. Rugpjūtį su statybine organizacija „YIT Kausta“ sudaryta sutartis, kad per keturis mėnesius bus atlikti lubų ir stogo sijų betonavimo darbai. 2007 m. sausio 15 d. stogas uždengtas čerpėmis, vykdomi tolesni bažnyčios įrengimo darbai.

Buvo ne tik statoma bažnyčia, bet ir kuriama gyvoji parapija. Šilainių Šv. Dvasios parapija – didžiausia Kaune, joje 60 tūkst. parapijiečių, veikia septynios vidurinės mokyklos, kuriose tikybą dėsto 20 mokytojų. Kasmet Pirmąją Komuniją priima per 500 vaikų, o 2006-aisiais – net 600 moksleivių. Aktyviai darbuojasi „Caritas“, Marijos legionas (2 grupės), Šv. Kotrynos vienuolyno seserys, ateitininkai, veikia trys chorai: Sumos ir du jaunimo.

Mons. L.Vaičiulionis dėkingas aktyviai bendradarbiavusiems šios bažnyčios kunigams: vikarui kun. Gintarui Blužui, vikarui ir „Ąžuolo“ mokyklos kapelionui kun. Virgilijui Dudoniui, rezidentams kunigams Juozui Survilai ir Alfonsui Bulotai.

Monsinjoras nė nesuskaičiuoja, kiek surengta turiningų renginių, kuriuose aktyviai dalyvavo ateitininkai. Anot mons. L.Vaičiulionio, kiekvieno tikinčio parapijiečio širdį sujaudino šv. Teresėlės relikvijų aplankymas. Tai buvo reta galimybė pasimelsti prie šventosios palaikų.

Mons. L.Vaičiulionį nuo paauglystės lydėjo Dievo palaima, tvirtai tikinčios šeimos įskiepytas tikėjimas, meilė. Dar vienuoliktoje klasėje besimokydamas (1949 m.), jis pats talkino statant Gulbinėnų bažnyčią. Aštuoniolikmetis jaunuolis stebėjo, kaip diplomatiškai pašaukimo kelyje sovietmečio sąlygomis darbavosi kunigai Antanas Valančiūnas, Petras Nykštas, Sigitas Uždavinys.

Jau mokyklos suole apsisprendęs stoti į kunigų seminariją, Lionginas nestojo į komjaunimą, jo apsisprendimo nepalaužė mokytojų gąsdinimai ir spaudimai. Baigęs vidurinę mokyklą, jis dviračiu atvežė pareiškimą į kunigų seminariją Kaune. Įstojo.

Kunigystė – tai pašaukimas, tvirtina mons. L.Vaičiulionis. Šiame kelyje net sovietiniais okupacijos metais ryžtingai kūrė gyvąją Bažnyčią ir remontavo bažnyčios pastatą, statė varpinę Radviliškyje. Savo užmojų neatsisakė, nors teko vykti į Maskvą, kad įveiktų vietinius biurokratų užmojus. Septynerius metus vietinių pareigūnų prašė leidimo remontuoti Radviliškio bažnyčią, suremontavo, o iš tiesų beveik pastatė per vasarą.

Neseniai sugrįžęs iš kelionės po Šventąją Žemę monsinjoras, kupinas jėgų, optimizmo, kviečia parapijiečius pasirinkti kelią, kurį mums rodo Kristus.

Angelė BUŠKEVIČIENĖ

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija