Atnaujintas 2007 rugsėjo 7 d.
Nr.67
(1564)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Šakių dekanate

Vyskupas apsilankė miestelio šventėje

Virgis Stakėnas padovanojo
vyskupui savo kompaktinę plokštelę

SINTAUTAI. Dvi paskutinio rugpjūčio savaitgalio dienas – penktadienį ir sekmadienį – čia lankėsi Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila ir generalvikaras mons. dr. Arūnas Poniškaitis. Rugpjūčio 24-ąją vyskupas atvyko į Sintautų seniūniją. Čia jie kartu su klebonu prel. Antanu Maskeliūnu susitiko su seniūnu Kęstučiu Birbilu ir bendruomenės centro valdybos pirmininku, Šakių rajono savivaldybės tarybos nariu Raimondu Daniliausku. Kalbėta apie seniūnijos reikalus, ganytojas domėjosi, kaip sprendžiamos socialinės problemos.


Lazdijų dekanate

Įsimintinas renginys

SEIRIJAI. Rugpjūčio 19-ąją, sekmadienį, čia buvo surengtos iškilmės, skirtos dviem įžymiems kunigams, kurie šį pasaulį paliko rugpjūčio mėnesį – Jurgiui Sventickui ir Juozapui Laukaičiui. Abu buvo ūkininkų vaikai. Pirmasis jų kilęs iš mūsų rajono, Pėdiškių kaimo, antrasis – iš Marijampolės rajono, Giniūnų kaimo. Šie kunigai turėjo ir daugiau bendrybių. Abu mokėsi Marijampolės gimnazijoje, abu beveik po dešimt metų išbuvo Seirijų klebonais, tiesa, ne vienu metu, nes pirmasis – J.Sventickas – buvo beveik 40 metų jaunesnis. Abu jie nukentėjo tarybų valdžios metais – J.Sventickas kalėjo Vorkutoje, o J.Laukaitis – Vladimiro kalėjime. Tiek vienas, tiek kitas kunigas paliko gilius pėdsakus Seirijų krašto žmonių atmintyje savo pastoracine veikla ir savo asmeniškomis savybėmis – optimizmu, sugebėjimu pasiekti ganytinių sielos gelmes.


Kauno arkivyskupijoje

Raseinių dekanate

Šiluvos Švč. Mergelės Marijos paveikslo kelionė

Butkiškės parapijiečiai pasitiko
Švč. M.Marijos su Kūdikiu
paveikslo kopiją

BUTKIŠKĖ. Rengiantis didžiajam Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų jubiliejui, Švč. Mergelės Marijos su Kūdikiu paveikslo kopija keliauja po Kauno arkivyskupijos parapijas. Su nekantrumu ir dideliu pasirengimu, paveikslo viešnagės laukė ir nedidelės Butkiškės parapijos, kurioje yra apie 1000 parapijiečių, tikintieji. Į paveikslo sutikimą susirinko gausybė parapijiečių. Mergaitės, apsirengusios tautiniais rūbais, apsupo Švč. Mergelės Marijos paveikslą vainikais, apšvietė žvakių šviesa. Tai padėka už nuolatinę Dievo Motinos šviesą, kuri šviečia mums. Lydėdami į nepaprastai gražiai išdabintą bažnytėlę, per visą kaimą buvo giedamos giesmės Švč. Marijai.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija