Atnaujintas 2007 rugsėjo 28 d.
Nr.73
(1570)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Popiežius paskyrė naujus Maskvos ir Minsko arkivyskupus

Buvęs Maskvos arkivyskupas
Tadeušas Kondrusevičius paskirtas
į Baltarusiją, Minsko – Mogiliovo
arkivyskupu metropolitu

Popiežius Benediktas XVI arkivyskupą Tadeušą Kondrusevičių, lig šiol vadovavusį Rusijos sostinės Maskvos katalikų arkivyskupijai, paskyrė naujuoju Baltarusijos Minsko – Mogiliovo arkivyskupu metropolitu. Naujuoju Maskvos Dievo Motinos arkivyskupijos metropolitu paskirtas italas kunigas Paolo Pezzi, pastaruoju metu vadovavęs Sankt Peterburge veikiančiai katalikų kunigų seminarijai.

Naujasis Maskvos arkivyskupas gimė 1960 metais Italijoje. Filosofiją ir teologiją studijavo Romos Popiežiškajame Šv. Tomo Akviniečio universitete. 1990 m. gruodžio 22 d. priėmė kunigystės šventimus. Vėliau Romos Popiežiškajame Laterano universitete apgynė disertaciją „Sibiro katalikai – kilmė, persekiojimai, dabartis“. Nuo 1993 metų dirbo sielovadoje Novosibirsko vyskupijoje, vadovavo vyskupijos žurnalo redakcijai. Nuo 1998 metų iki šiol taip pat buvo katalikų judėjimo „Comunione e Liberazione“ Rusijoje vadovas. Nuo 2004 metų buvo Sankt Peterburge veikiančios Marijos Angelų Karalienės katalikų kunigų seminarijos dėstytojas ir rektorius.

Paskelbus Popiežiaus sprendimą arkivyskupą T.Kondrusevičių perkelti į Minską ir paskirti naują Maskvos arkivyskupą, naujasis Minsko arkivyskupas sakė:

„Aš visada Bažnyčiai tarnauju kaip kareivis: kai vadas man įsako eiti į vieną ar kitą vietą, aš klausau. Mūsų jėga yra klusnumas. Taigi į Minską persikeliu su dideliu džiaugsmu, klusnus Šventajam Tėvui ir suprasdamas savo atsakomybę. Palieku Maskvą, nes tokia Dievo valia. Man Šventojo Tėvo valia yra Dievo valia ir turiu dirbti ten, kur jis mane siunčia“. Arkivyskupas T.Kondrusevičius taip pat pasakojo apie per pastaruosius šešiolika vadovavimo Maskvos arkivyskupijai metų nuveiktus darbus. Pradedant nuo nulio buvo sukurtos visos struktūros – katedra, kunigų seminarija, teologijos institutas, karitatyvinės institucijos. Per pastarąjį laikotarpį buvo išleista šeši šimtai knygų rusų kalba. Prieš šešiolika metų talkino vos trys kunigai, o dabar Maskvos arkivyskupijoje jų yra 130. „Taigi, palieku dinamišką bendruomenę, tikėdamas, kad mano įpėdinis plėtos užmegztus ryšius su Stačiatikių Bažnyčia, su valdžia, su visa rusų visuomene ir sėkmingai darbuosi Dievo tautos labui.“ Galiausiai paklaustas apie savo būsimą ganytojišką darbą Baltarusijoje, arkivyskupas T.Kondrusevičius atsakė, jog ta šalis jam gerai pažįstama, nes jis ten yra dirbęs, o be to, ir gimęs Baltarusijoje, taigi grįžtąs į tėvynę.

Pagal VR

Broniaus VERTELKOS nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija