Atnaujintas 2007 rugsėjo 28 d.
Nr.73
(1570)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Panevėžio vyskupijoje

Rokiškio dekanate

Graži bažnyčios ir miesto šventė

Iš kairės: vyskupas emeritas
Juozas Preikšas, Rokiškio
dekanas kan. Juozas Janulis
ir Panevėžio vyskupas
Jonas Kauneckas

ROKIŠKIS. Miesto centre maloninanti akį gražuolė raudonų plytų Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia rugsėjo 23-ąją minėjo 130 metų sukaktį.

Sulaukė aukštų svečių

Praėjusį sekmadienį, skambant varpams, prie bažnyčios vartų svečius iš Panevėžio – vyskupą Joną Kaunecką, generalvikarą kan. dr. Robertą Pukenį sutiko jau anksčiau iš Kauno atvykęs vyskupas emeritas Juozas Preikšas, Rokiškio klebonas ir dekanas kan. Juozas Janulis, kunigai, tikintieji.


Kauno arkivyskupijoje

Kauno ) dekanate

Eucharistijos šventė Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijoje

Paskutiniąją Eucharistijos
šventės dieną iškilminga procesija,
vadovaujant arkivyskupui Sigitui
Tamkevičiui, eina iš mažosios
Prisikėlimo bažnyčios Paminklinės
Tautos šventovės link

ŽALIAKALNIS. Rugsėjo 20 dieną pavakare Atgailos pamaldomis Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijoje prasidėjo eucharistinė šventė „Eucharistija – amžinoji vienybė su Kristumi“. Kun. lic. Artūras Kazlauskas pamaldų pradžioje ragino sekti Kristumi, kvietė išgirsti Dievo žodį, kuris paliestų visų širdis. Po homilijos parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius kvietė visus atlikti išpažintį. Tuo metu dešimt kunigų svečių nuskubėjo į klausyklas, koplyčias klausyti išpažinčių. Paskui visiems norintiems buvo suteiktas Ligonio patepimas.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija