Atnaujintas 2007 rugsėjo 28 d.
Nr.73
(1570)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Šiaulių vyskupui – garbingiausio piliečio titulas

Inesė RATNIKAITĖ

2007 metų Šiaulių miesto
garbės piliečiai – prof. Bronius
Prėskienis, vysk. Eugenijus Bartulis
ir prof. Algimantas Vitolis Trušis –
regalijų įteikimo ceremonijoje

2007-ieji metai ypatingi Šiaulių vyskupijai ir jos tikintiesiems. Šiais metais Šiaulių vyskupija minėjo savo 10 metų jubiliejų. Šių metų rugsėjo 7 dieną pirmasis Šiaulių ganytojas vysk. Eugenijus Bartulis išrinktas ir paskelbtas Šiaulių miesto garbės piliečiu. Šis titulas, pasiūlius Šiaulių bendruomenei ir patvirtinus miesto tarybai, kaip kasmet, buvo suteiktas trims patiems garbingiausiems šiauliečiams. Iškilminga garbės piliečio vardo suteikimo ceremonija vyko miestui švenčiant savo gimtadienį. Iškilmėse dalyvavo Šiaulių miesto tarybos nariai, ankstesniais metais garbės piliečio regalijomis pasipuošę šiauliečiai, svečiai. Grojo valstybinis choras „Polifonija“, vadovaujamas doc. Gediminas Ramanausko.

Garbės vardo suteikimo iškilmės sutapo su piligriminio žygio Kryžių kalnas–Šiluva pradžia. Žygį jau penktąjį kartą organizavo ir daugiau nei tūkstantį piligrimų, daugiausia jaunimo, į Šiluvą vedė pats Šiaulių vyskupas. Į Šiaulių miesto savivaldybėje 13 val. prasidėjusią iškilmingą ceremoniją ganytojas atvyko tiesiai iš piligriminio žygio.

Ceremonijos metu teigta, kad Šiaulių vyskupas, Lietuvos kariuomenės ordinaras E.Bartulis pasižymi aukščiausia dvasine kultūra, nuoširdumu, pasiaukojamu tarnavimu Dievui ir žmonėms. Jis sugeba maloniai išklausyti, suprasti, atjausti kiekvieną žmogų, yra sukaupęs didelę sielovados ir organizacinio darbo patirtį, uždega ir sutelkia žmones prasmingai veiklai. Jo rūpesčiu atnaujinta Šiaulių Katedra, įkurti vyskupijos šeimos, jaunimo centrai, praturtinę ir pagyvinę šiauliečių dvasinį gyvenimą. Kasmet vyskupo rengiamos šeimų šventės suburia tūkstančius dalyvių. Ganytojas globoja unikalųjį Kryžių kalną, kasmet rengia atlaidus, organizuoja piligriminius žygius, pats juose dalyvauja, jiems vadovauja. Vyskupo iniciatyva Šiaulių vardas skamba per Vatikano radiją bei Lietuvos katalikiškoje spaudoje.

2003 metais vyskupas pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Šiaulių universitetu. Jo iniciatyva universitete įteisinta kapeliono pareigybė, pradėta dėstyti nauja studijų programa „Meninis ugdymas ir tikyba“. Vyskupas yra blaivystės sąjūdžio, kitų katalikiškų organizacijų dvasinis vadovas. Jis visada laukiamas mokyklose, darbo kolektyvuose, noriai ir aktyviai dalyvauja miesto renginiuose, suteikia jiems gilesnę esmę. Palaiko glaudžius ryšius su daugeliu užsienio katalikiškų organizacijų, tuo garsindamas pasaulyje Šiaulių ir Lietuvos vardą. Vyskupas mėgsta sportuoti, keliauti, fotografuoti. Išleistas nuotraukų albumas „Kryžių kalnas“ bei fotografijų kalendorius „Kryžiai Europos kalnuose“. Savo nepakartojamai patrauklia ir iškilia asmenybe, reikšmingais kasdieniais darbais vysk. E.Bartulis pelnė didelę šiauliečių pagarbą ir dėkingumą.

Garbės piliečio ženklą ir jo liudijimą vyskupui įteikė Šiaulių meras Genadijus Mikšys. Priimdamas miesto garbės piliečio regalijas, ganytojas teigė, kad per šiuos dešimtį vyskupo tarnystės metų suartėjo su šiauliečiais, visi tapo viena šeima. „Visuomet bendrauti yra labai gera, kiekvieną žmogų su didžiausiu džiaugsmu priimu. Trokštu, kad šiame Saulės mieste jaunimas pažintų amžinąsias vertybes ir Lietuvą statytume ant tvirtų tikėjimo ir meilės pamatų. Trokštu, kad šeimos būtų ištikimos, kad meilės žiedais pasipuoštų mūsų Šiauliai. (...) Skubėkime daryti gerus darbus ir kurkime žemėje dangų“, – sakė Šiaulių vyskupas.

Miesto garbės piliečio vardai tą pačią dieną taip pat suteikti prof. Broniui Prėskieniui bei tapytojui prof. Algimantui Vitoliui Trušiui. Tad Šiauliai jau turi 26 miesto garbės piliečius. Svarbu paminėti, kad vienam pirmųjų 2000 metais garbės piliečio vardas buvo suteiktas monsinjorui, Šiaulių vyskupo generalvikarui Kleopui Jakaičiui (dabar jau miręs).

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija